+

 

               

                                                     

                                       

                                      

                                          

                                      

                                                       

                                          

                                      

 

ដើម្បីអាន ពួកធម៌ ទាំងឡាយ សូមចុចលើប្រព័ន្ធខាងក្រោមនេះ

- ពួកធម៌មួយៗ  ដែលរាប់ក្នុងការសង្គាយនា

-ពួកធម៌ពីរៗ  ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា

- ពួកធម៌បីៗដែលរាប់ក្នុងការសង្គាយនា

- ពួកធម៌បួនៗ  ដែលរាប់ក្នុងការសង្គាយនា

- ពួកធម៌ប្រាំៗ  ដែលរាប់ក្នុងការសង្គាយនា

- ពួកធម៌ប្រាំមួយៗ  ដែលរាប់ក្នុងការសង្គាយនា

- ពួកធម៌ប្រាំពីរៗ  ដែលរាប់ក្នុងការសង្គាយនា

- ពួកធម៌ប្រាំបីៗ  ដែលរាប់ក្នុងការសង្គាយនា

- ពួកធម៌ប្រាំបួនៗ  ដែលរាប់ក្នុងការសង្គាយនា

១០- ពួកធម៌ដប់ៗ  ដែលរាប់ក្នុងការសង្គាយនា

ប្រភេទនៃធម៌

 

ប្រភេទទាំងអស់ នៃធម៌ទាំងឡាយ  រាប់ចាប់តាំងពី  ធម៌ ១  ធម៌២  ធម៌៣  រហូត

ដល់ ធម៌១០  មានដប់ប្រភេទ  គឺ​​ :  -ធម៌មានឧបការច្រើន    -ធម៌គួរចំរើន  

-ធម៌គួរកំណត់ដឹង    -ធម៌គួរលះបង់  -ធម៌ជាចំណែកនៃសេចក្តីវិនាស   

-ធម៌ជាចំណែកវិសេស  -ធម៌ត្រាស់ដឹងបានដោយក្រ -ធម៌គួរឲ្យកើតឡើង

-ធម៌គួរដឹងច្បាស់      ១០-ធម៌គួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ។

 

ដើម្បីអានប្រភេទ នៃធម៌ទាំងឡាយ សូមចុចលើប្រព័ន្ធខាងក្រោមនេះ

- ប្រភេទនៃធម៌មួយ

- ប្រភេទនៃធម៌ពីរ

- ប្រភេទនៃធម៌បី

- ប្រភេទនៃធម៌បួន

- ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំ

- ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំមួយ

- ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំពីរ

- ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំបី

- ប្រភេទនៃធម៌បួន

១០- ប្រភេទនៃធម៌ដប់

 

មហាបុរិសលក្ខណៈ ៣២ ប្រការ

សូត្រនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថា ព្រះពុទ្ធ មុននឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ  ព្រះអង្គបាន

 កសាងកុសលជាច្រើន ក្នុងជាតិនិមួយៗ    ដោយកុសលកម្មនេះ ព្រះអង្គមាន

លក្ខណៈជាមហាបុរស ។ ដោយទ្រឹស្តីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្អែកទៅលើ កម្មផល

  សូត្រនេះជាឧទាហរណ៍មួយ បង្ហាញឲ្យឃើញថា តើត្រូវធ្វើ កម្ម គឺ អំពើ

 យ៉ាងណាខ្លះ  ទើបនឹងបានលក្ខណៈទាំងនោះ  ដូចជាព្រះអង្គមានព្រះនេត្រ

ពណ៌ខៀវថ្លា ដោយសារព្រះអង្គបានធ្វើនូវកម្មអ្វី  ជាដើម ។

ដើម្បីអានលក្ខណៈទាំងឡាយនៃមហាបុរស  

សូមចុចលើប្រព័ន្ធខាងក្រោមនេះ

 

- ពោលអំពីមហាបុរិសលក្ខណៈ ៣២ ប្រការ

- ពោលអំពីការគ្របសង្កត់ពួកទេវតាដោយហេតុ ១០​ប្រការ

- ពោលអំពីផ្ទៃព្រះបាទទាំងគូរាបស្មើគ្រប់អន្លើ

-ផ្ទៃជើងទាំងគូខាងក្រោមមានរូបចក្រ ប្រកបដោយខ្នងកង់ និងដុំមានកាំ ១០០០

- ពោលអំពីកែងជើងវែង ម្រាមដៃនិងម្រាមជើងវែង កាយត្រង់ដូចជាកាយព្រហ្ម

- ពោលអំពី អ្នកមានសាច់ដ៏ពេញក្នុងទីទាំង​៧​អន្លើ

- ពោលអំពីអ្នកមានផ្ទៃដៃនិងផ្ទៃជើងទន់ល្វន់ និងប្រទាក់ក្រឡាដូចជាសំណាញ់

- ពោលអំពីអ្នកមាន-កជើងអណ្តែតខាងលើ មានចុងរោម-ងឡើងលើ

- ពោលអំពីអ្នកមានស្មងរៀវមូលត្រសូល ស្រដៀងស្មងសត្វទ្រាយ

១០-ពោលអំពីអ្នកមានសម្បុរថ្ងៃ រលីងស្រិលរអិល ធុលីធ្លាក់មកត្រូវមិនជាប់កាយ

១១- មានសម្បុលឿងភ្លឺបំព្រង ដូចសម្បុរនៃមាស មានស្បែកជិតស្និទ្ធល្អដូចជាមាស

១២- អង្គាវយវៈ ដែលត្រូវលាក់កំបាំង ដោយសម្ពត់ ឋិតនៅក្នុងស្រោម (ដូចជាអង្គជាតនៃដំរី)

១៣- បរិមណ្ឌលនៃកាយដូចបរិមណ្ឌលនៃដើមជ្រៃ កាលបើឈអាចស្ទាពពាល់ជង្គង់ដោយដៃទាំងពីរ ដោយមិនបាច់ឱនខ្លួនចុះ

១៤- លក្ខណៈ៣   -ចំណែកកន្លះកាយខាងលើស្រដៀងនឹងចំណែកកន្លះកាយរាជសីហ៍  -មានខ្នងពេញស្មើ  -មាន-កមូល

១៥- ពោលអំពីអ្នកមានសរសៃល្អិតឆ្មាដ៏លើសលែង មានចុង-ងឡើងលើប្រជុំស្រោបត្រង់- សម្រាប់ទទួលអាហារ

១៦- ពោលអំពីអ្នកមានភ្នែកខៀវស្រស់ មានកែវភ្នែកស្រដៀងនឹងកែវភ្នែកកូនគោ

១៧- ពោលអំពីអ្នកមានសីសៈ (ក្បាល) ដូចជាប្រដាប់ដោយក្បាំងស្រេចស្រាប់

១៨- ពោលអំពីអ្នកមានរោមក្នុងរណ្តៅមួយៗ តែមួយសរសៃៗ មានរោមប្រជុំចិញ្ចើមដុះត្រង់ចន្លោះចិញ្ចើមមានពណ៌សក្បុសទន់ល្វន់ដូចសំឡី

១៩- ពោលអំពីអ្នកមានធ្មេញ៤០​គត់  មានធ្មេញជិតស្និទ្ធល្អ

២០- ពោលអំពីអ្នកមានអណ្តាតវែង មានសូរសព្ទសំឡេងក្រាងក្រអៅ ឮពិរោះដូចជាសំឡេងសត្វ ករវិក

២១- ពោលអំពីអ្នកមានចង្កាមានសណ្ឋានដូចជា ចង្កានៃរាជសីហ៍

២២- ពោលអំពីអ្នកមានធ្មេញជិតស្និទ្ធល្អ មានចង្កូម (ទាំង ៤)សស្អាត