- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 089)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨៩ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ ៨៩

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

យមក

តតិយភាគ ៨៩

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អនុសយ យមក

 

89

អនុសយ វារៈ

89

សានុសយ វារៈ

១០៨

89

បជហន វារៈ

២២០

89