- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 030)

សូមចុចលើពាក្យ  Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៣០ សូមចុចលើពាក្យ  ទុតិយភាគ៣០    

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ​ សគាថវគ្គ

ទុតិយភាគ៣០

​(ព.. ២៥០៦)

 (*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 030)

Matika

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ​ សគាថវគ្គ

ទុតិយភាគ៣០

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ភិក្ខុនី សំយុត្ត

 030

អាឡវិកាសូត្រទី ១

 030

គាថារបស់អាឡវិកាភិក្ខុនី

 030

សោមាសូត្រ ទី២

 030

គាថារបស់សោមាភិក្ខុនី

 030

គោតមីសូត្រ ទី៣

 030

គាថារបស់កិសាគោតមីភិក្ខុនី

 030

វិជយាសូត្រ ទី៤

 030

គាថារបស់វិជយាភិក្ខុនី

 030

ឧប្បវណ្ណាសូត្រ ទី៥

១០

 030

ពាក្យពោលរបស់ឧប្បលវណ្ណាភិក្ខុនី

១១

 030

ចាលាសូត្រ ទី៦

១២

 030

ពាក្យពោលរបស់ចាលា ភិក្ខុនី

១៣

 030

ឧបចាលាសូត្រ ទី៧

១៤

 030

ពាក្យពោលរបស់ឧបចាលា ភិក្ខុនី

១៥

 030

សីសុចាលាសូត្រ ទី៨

១៦

 030

ពាក្យពោលរបស់សីសុបចាលា ភិក្ខុនី

១៧

 030

សេលាសូត្រ ទី៩

១៨

 030

ពាក្យពោលរបស់សោលា ភិក្ខុនី

១៩

 030

វជិរាសូត្រ ទី១០

២០

 030

សេចក្តីត្រិះរិះរបស់វជិរាភិក្ខុនី

២១

 030

ឧទ្ទាននៃភិក្ខុនីសំយុត្តនោះដូច្នេះ

២៣

 030

ព្រហ្មសំយុត្ត

២៤

 030

អាយាចនវគ្គ ទី ១

២៤

 030

សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះមានព្រះភាគ

២៥

 030

សេចក្តីអារាធនារបស់សហម្បតិព្រហ្ម

២៧

 030

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់រមិលមើលសត្វលោក

២៩

 030

បរិវិតក្ករបស់ព្រះមានព្រះភាគ

៣១

 030

គារវសូត្រ ទី២

៣១

 030

សេចក្តីបរិវិតក្ករបស់ព្រះមានព្រះភាគ

៣៣

 030

សេចក្តីគោរពព្រះសទ្ធម្ម

៣៥

 030

ព្រហ្មទេវសូត្រ ទី៣

៣៦

 030

ពាក្យសហម្បតិព្រហ្ម

៣៧

 030

ពកសូត្រ ទី៤

៤០

 030

ពាក្យរបស់ព្រហ្ម

៤១

 030

ទ្រង់ជ្រាបនូវបរិវិតក្ករបស់ព្រហ្ម

៤៥

 030

អបរាទិដ្ឋិសូត្រ ទី៥

៤៥

 030

សេចក្តីបរិវិតក្ករបស់ព្រះមានព្រះភាគ

៤៧

 030

ទ្រង់ញ៉ាំងព្រហ្មឲ្យសង្វេក

៤៩

 030

ព្រហ្មចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៥១

 030

បមាទសូត្រ ទី៦

៥១

 030

ការអួតអានុភាព

៥៣

 030

ព្រហ្មចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៥៥

 030

បឋមកោកាលិកសូត្រ ទី៧

៥៥

 030

តិស្សកសូត្រ ទី៨

៥៦

 030

ព្រហ្មចូលទៅរកកោកាលិកភិក្ខុ

៥៧

 030

តុទុព្រហ្មសូត្រ ទី៩

៥៧

 030

កោកាលិកភិក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៥៩

 030

ទុតិយកោកាលិសូត្រ ទី១០

៥៩

 030

កាលកិរិយានៃកោកាលិកភិក្ខុ

៦១

 030

ការសួរនូវប្រមាណនៃអាយុក្នុង បទុមនរក

៦៣

 030

ឧទ្ទាននៃអាយាចនវគ្គនោះគឺ

៦៦

 030

ព្រហ្មបញ្ចកៈ

៦៧

 030

សនង្កុមារសូត្រ ទី១

៦៧

 030

ទេវទត្តសូត្រ ទី២

៦៨

 030

អន្ធកវិន្ទសូត្រ ទី៣

៦៩

 030

អរុណវតីសូត្រ ទី៤

៧១

 030

ព្រហ្មពោលទោស អភិភូភិក្ខុ

៧៣

 030

អភិភូភិក្ខុពោលគាថា

៧៥

 030

ភិក្ខុទាំងឡាយស្តាប់គាថារបស់អភិភូភិក្ខុ

៧៧

 030

បរិនិព្វានសូត្រ ទី៥

៧៨

 030

ទ្រង់ចូលឈាន មានបឋមឈានជាដើម

៧៩

 030

ភាសិតរបស់ព្រះអនុរុទ្ធ

៨១

 030

ឧទ្ទាននៃព្រហ្មបញ្ចក នោះគឺ

៨២

 030

ឧទ្ទានក្នុងព្រហ្មសំយុត្តនោះគឺ

៨២

 030

ព្រហ្មណសំយុត្ត

៨៣

 030

អរហន្តវគ្គ​ទី ១

៨៣

 030

ធនញ្ជានីសូត្រ ទី១

៨៣

 030

សេចក្តីសរសើរព្រះមានព្រះភាគ

៨៥

 030

អក្កោសកសូត្រ ទី២

៨៧

 030

ភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភាគ

៨៩

 030

ការក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភាគ

៩១

 030

អសុរិន្ទកសូត្រ ទី៣

៩១

 030

ទ្រង់ជ្រាបចេតោបរិវិតក្ក របស់ ពិលង្គិកការទ្វាជព្រាហ្មណ៍

៩៣

 030

ពលិង្គកសូត្រ ទី៤

៩៣

 030

អហឹសកសូត្រ ទី៥

៩៥

 030

ជដាសូត្រ ទី៦

៩៦

 030

សេចក្តីសរសើរព្រះមានព្រះភាគ

៩៧

 030

សុទ្ធិកសូត្រ ទី៧

៩៨

 030

អគ្គិកសូត្រ ទី៨

៩៩

 030

កិរិយាបន្ទោបង់នូវការពោលគាថាដូចជាចម្រៀង

១០១

 030

សុន្ទរិកសូត្រ ទី៩

១០២

 030

ព្រាហ្មណ៍ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

១០៣

 030

ទ្រង់ញ៉ាំងព្រាហ្មណ៍ឲ្យចោលនូវបាយាសដែលសល់អំពីបូជា

១០៥

 030

ឧបមាមានប្រការផ្សេងៗ

១០៧

 030

ពហុធិតិសូត្រ ទី១០

១០៩

 030

ពាក្យរបស់ព្រះមានព្រះភាគ

១១១

 030

ការបានឧប្បសម្បទា

១១៣

 030

បញ្ជីរឿងនៃអរហន្តវគ្គនោះគឺ

១១៤

 030

ឧបាសកវគ្គទី ២

១១៥

 030

កសិសូត្រ ទី១

១១៥

 030

ទ្រង់បន្ទោបង់នូវការពោលគាថាដូចជាចម្រៀង

១១៧

 030

ឧទយសូត្រ ទី២

១១៨

 030

ទ្រង់ចូលទៅកាន់លំនៅ ឧទយព្រាហ្មណ៍

១១៩

 030

ទេវហិតសូត្រ ទី៣

១២១

 030

ទេវហិតព្រាហ្មណ៍ ចូលទៅគាល់ ព្រះមានព្រះភាគ

១២៣

 030

មហាសាលសូត្រ ទី៤

១២៤

 030

ព្រាហ្មណ៍រៀនគាថា

១២៥

 030

មានត្ថទ្ទសូត្រ ទី៥

១២៩

 030

បុច្ឆារបស់មានត្ថទ្ទព្រាហ្មណ៍

១៣១

 030

បច្ចនិកសូត្រ ទី៦

១៣៣

 030

ឯវកម្មិកសូត្រ ទី៧

១៣៥

 030

កដ្ឋហារសូត្រ ទី៨

១៣៦

 030

ការទ្វាជគោត្តព្រាហ្មណ៍ចូលទៅរកព្រះមានព្រះភាគ

១៣៧

 030

សេចក្តីសរសើរចំពោះព្រះមានព្រះភាគ

១៣៩

 030

មាតុបោសកសូត្រ ទី៩

១៤០

 030

ភិក្ខុកសូត្រ ទី១០

១៤២

 030

សង្គរវសូត្រ ទី១១

១៤៣

 030

ភាពនៃព្រាហ្មណ៍សំគាល់ថាទឹកជារបស់បរិសុទ្ធិ

១៤៥

 030

ខោមទុស្សសូត្រ ទី១២

១៤៦

 030

សេចក្តីសរសើរ ព្រះមានព្រះភាគ

១៤៧

 030

ឧទ្ទាននៃឧបាសកវគ្គនោះគឺ

១៤៨

 030

វង្គីសសំយុត្ត

១៤៩

 030

និក្ខន្តសូត្រទី ១

១៤៩

 030

ពាក្យបន្លឺរបស់ព្រះវង្គិសៈ

១៥១

 030

អរតិសូត្រទី ២

១៥២

 030

ពាក្យបន្លឺរបស់ព្រះវង្គិសៈ

១៥៣

 030

បេសលាតិមញ្ញនាសូត្រទី៣

១៥៥

 030

អានន្ទសូត្រទី ៤

១៥៧

 030

សុភាសិតសូត្រទី ៥

១៥៩

 030

សេចក្តីសរសើរ ព្រះមានព្រះភាគ

១៦១

 030

សារីបុត្តសូត្រទី ៦

១៦២

 030

សេចក្តីសរសើរ ព្រះ​សារីបុត្ត

១៦៣

 030

បវារណាសូត្រទី ៧

១៦៤

 030

សេចក្តីសរសើរ ព្រះសារីបុត្ត

១៦៥

 030

សេចក្តីសរសើរ ព្រះមានព្រះភាគ

១៦៧

 030

បរោសហស្សសូត្រទី ៨

១៦៩

 030

សេចក្តីសរសើរ ព្រះមានព្រះភាគ

១៧១

 030

កោណ្ឌញ្ញសូត្រទី ៩

១៧៣

 030

សេចក្តីសរសើរ ព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញ

១៧៥

 030

មោគ្គល្លានសូត្រទី ១០

១៧៦

 030

សេចក្តីសរសើរ ព្រះ មហាមោគ្គល្លាន

១៧៧

 030

គគ្គរាសូត្រទី ១១

១៧៨

 030

សេចក្តីសរសើរ ព្រះមានព្រះភាគ

១៧៩

 030

វង្គីសសូត្រទី ១២

១៨០

 030

ឧទ្ទាននៃវង្គីសសំយុត្តនោះគឺ

១៨២

 030

វនសំយុត្ត

១៨៣

 030

វិវេកសូត្រទី ១

១៨៣

 030

ឧបដ្ឋានសូត្រទី ២

១៨៤

 030

ពាក្យភិក្ខុពោលតបទេវតា

១៨៥

 030

កស្សបគោត្តសូត្រទី ៣

១៨៧

 030

សម្ពហុលសូត្រទី ៤

១៨៨

 030

ទេវតាពោលប្រាបទេវតា

១៨៩

 030

អានន្ទសូត្រទី ៥

១៩០

 030

អនុរុទ្ធសូត្រទី ៦

១៩១

 030

នាគទត្តសូត្រទី ៧

១៩៣

 030

កុលឃរណីសូត្រទី ៨

១៩៤

 030

អញ្ញតរភិក្ខុពោល

១៩៥

 030

វជ្ជីបុត្តសូត្រតី ៩

១៩៦

 030

ភិក្ខុជាអ្នកស្វាធ្យាយច្រើន

១៩៧

 030

សជ្ឈាយសូត្រ ទី ១០

១៩៧

 030

អយោនិសោមនសិការសូត្រទី ១១

១៩៩

 030

មជ្ឈន្តិកសូត្រទី ១២

២០០

 030

ភាពនៃភិក្ខុមានចិត្តរវើរវាយជាដើម

២០១

 030

បាកតិន្ទ្រិយសូត្រទី ១៣

២០១

 030

បទុមបុប្ផសូត្រទី ១៤

២០៣

 030

ពាក្យរបស់ទេវតា

២០៥

 030

ឧទ្ទាននៃ វនសំយុត្តនោះដូច្នេះគឺ

២០៦

 030

យក្ខសំយុត្ត

២០៧

 030

ឥន្ទកសូត្រទី ១

២០៧

 030

សក្កសូត្រទី ២

២០៨

 030

សក្កយក្សចូលទៅរកព្រះមានព្រះភាគ

២០៩

 030

សូចិលោមសូត្រទី ៣

២១០

 030

សូចិលោមយក្សទូលសួរ

២១១

 030

មណិភទ្ទសូត្រទី ៤

២១៣

 030

សានុសូត្រទី ៥

២១៤

 030

ពាក្យសានុសាមណេរ

២១៥

 030

ព្រះអនុរុទ្ធសំដែងធម្មបទ

២១៧

 030

បិយង្ករសូត្រទី​៦

២១៧

 030

បុនព្វសុសូត្រទី ៧

២១៨

 030

ពាក្យយក្ខិនី

២១៩

 030

សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ អនាថបិណ្ឌិកគហបតី

២២១

 030

សុទត្តសូត្រទី ៨

២២១

 030

សំឡេងរបស់សិវកយក្ស

២២៣

 030

សុក្កាភិក្ខុនីសំដែងធម៌

២២៧

 030

បឋមសុក្កាសូត្រទី ៩

២២៧

 030

ទុតិយសុក្កាសូត្រទី ១០

២២៨

 030

ការប្រគេនចីវរដល់ ចីរាភិក្ខុនី

២២៩

 030

ចីរាសូត្រទី ១១

២២៩

 030

អាឡវកសូត្រទី​១២

២៣០

 030

ពាក្យរបស់អាឡវកយក្ស

២៣១

 030

ការព្យាករណ៍នូវប្រស្នា

២៣៣

 030

ឧទ្ទាននៃយក្ខសំយុត្តនោះគឺ

២៣៥

 030

សក្កសំយុត្ត

២៣៦

 030

សុវីរសូត្រទី ១

២៣៦

 030

ពាក្យព្រះឥន្ទ្រ

២៣៧

 030

រឿងធ្លាប់មានមកហើយ

២៣៩

 030

សុសិមសូត្រទី ២

២៣៩

 030

ពាក្យសក្កទេវរាជ

២៤១

 030

រឿងធ្លាប់មានមកហើយ

២៤៣

 030

ធជគ្គសូត្រទី ៣

២៤៣

 030

រឿងធ្លាប់មានមកហើយ

២៤៥

 030

ការរឭកនូវគុណ មានពុទ្ធគុណ​ជាដើម

២៤៧

 030

វេបចិត្តសូត្រទី ៤

២៤៩

 030

ខន្ធនិង សោរច្ចៈ

២៥១

 030

សុភាសិត ជយសូត្រទី ៥

២៥៤

 030

ភាសិតនៃវេបចិត្ត

២៥៥

 030

ពាក្យពោលនៃបរិស័ទ

២៥៩

 030

កុលាវកសូត្រទី ៦

២៦០

 030

សេចក្តីត្រិះរិះរបស់អសុរ

២៦១

 030

នទុព្ភិយសូត្រទី ៧

២៦២

 030

ព្រះឥន្ទ្រនិង​វិរោចន​ អសុរិន្ទ ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២៦៣

 030

វិរោចន​អសុរិន្ទសូត្រទី ៨

២៦៣

 030

រឿងធ្លាប់មានមកហើយ

២៦៥

 030

អារញ្ញកសូត្រទី ៩

២៦៥

 030

រឿងធ្លាប់មានមកហើយ

២៦៧

 030

សមុទ្ទកសូត្រទី ១០

២៦៧

 030

ពាក្យសម្បថរបស់ពួកឥសី

២៦៩

 030

ឧទ្ទាននៃសុវីរវគ្គនោះគឺ

២៧១

 030

ទេវវគ្គ

២៧២

 030

បឋមទេវសូត្រទី ១

២៧២

 030

វត្តបទ​៧​ប្រការ

២៧៣

 030

ទុតិយទេវសូត្រ​ទី ២

២៧៤

 030

វត្តបទ​៧​ប្រការ

២៧៥

 030

គាថាបទវគ្គ

២៧៦

 030

តតិយទេវសូត្រទី ៣

២៧៧

 030

វត្តបទ​៧​ប្រការ

២៧៩

 030

ទឡិទ្ទសូត្រទី ៤

២៨០

 030

រឿងព្រេង

២៨១

 030

សក្កទេវានមិន្ទចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២៨៣

 030

រាមណេយ្យកសូត្រទី ៥

២៨៣

 030

យជមានសូត្រទី ៦

២៨៤

 030

ទានមានផលច្រើន

២៨៥

 030

វន្ទនសូត្រទី ៧

២៨៦

 030

រឿងព្រេង

២៨៧

 030

បឋមសក្កនមស្សនសូត្រទី ៨

២៨៧

 030

កិរិយានមស្ការ របស់សក្កៈ

២៨៩

 030

ទុតិយសក្កនមស្សនសូត្រទី ៩

២៩០

 030

ការនមស្ការចំពោះព្រះមានព្រះភាគ

២៩១

 030

តតិយសក្កនមស្សនសូត្រទី ​១០

២៩៣

 030

ការនមស្ការចំពោះព្រះមានព្រះភាគ

២៩៥

 030

ឧទ្ទាននៃទេវវគ្គនោះគឺ

២៩៦

 030

សក្កបញ្ចកៈ

២៩៧

 030

ឃត្វាសូត្រ ទី ១

២៩៧

 030

ទព្វណ្ណិយសូត្រទី ២

២៩៨

 030

ពួកទេវតាចូលគាល់សក្កទេវរាជ

២៩៩

 030

មាយាសូត្រទី ៣

៣០១

 030

អច្ចយសូត្រទី​៤

៣០៣

 030

អក្កោធសូត្រទី ៥

៣០៥

 030

ឧទ្ទានក្នុងសក្កបញ្ចកៈនោះគឺ

៣០៦

 030

ក្នុងសគាថវគ្គមានសំយុត្ត ១១គឺ

៣០៦

 030