ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 102)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០ សូមចុចលើពាក្យ នវមភាគ ១០២

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

**********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

នវមភាគ ១០២

​(ព.. ២៥១២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

សារម្មណទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

102

បច្ចយវារៈ

102

សំសដ្ឋវារៈ

១២

102

បញ្ហាវារៈ

១៣

102

ចិត្តទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

២៦

102

បច្ចយវារៈ

៣៤

102

សំសដ្ឋវារៈ

៣៩

102

បញ្ហាវារៈ

៤១

102

ចេតសិកទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

៥៧

102

បច្ចយវារៈ

៦៦

102

សំសដ្ឋវារៈ

៧១

102

បញ្ហាវារៈ

៧២

102

ចិត្តសម្បយុត្តទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

៩១

102

បច្ចយវារៈ

៩៦

102

សំសដ្ឋវារៈ

១០០

102

បញ្ហាវារៈ

១០១

102

ចិត្តសំសដ្ឋទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

១១៣

102

ចិត្តសមុដ្ឋានទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

១១៤

102

បច្ចយវារៈ

១២៣

102

បញ្ហាវារៈ

១២៨

102

ចិត្តសហភុទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

១៥២

102

បច្ចយវារៈ

១៥៧

102

សំសដ្ឋវារៈ

១៦០

102

បញ្ហាវារៈ

១៦២

102

ចិត្តានុបរិវត្តិទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

១៧៤

102

ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

១៧៤

102

បច្ចយវារៈ

១៨២

102

សំសដ្ឋវារៈ

១៨៦

102

បញ្ហាវារៈ

១៨៨

102

ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

១៩៩

102

សំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

២០០

102

អជ្ឈត្តិកទុកៈ

 

102

បដិច្ចវារៈ

២០០

102

បច្ចយវារៈ

២១០

102

សំសដ្ឋវារៈ

២១៤

102

បញ្ហាវារៈ

២១៦

102