ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 100)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០០ សូមចុចលើពាក្យ សត្តមភាគ ១០០

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។


**********************************************************************************

 

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

សត្តមភាគ ១០០

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

 

ហេតុកៈ

 

សៀវភៅលេខ

បដិច្ចវារៈ

100

អនុលោម

100

បច្ចនីយៈ

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១០

100

បច្ចនិយានុលោម

១០

100

បញ្ហាវារៈ

២២

100

អនុលោម

១១

100

បច្ចនីយៈ

៣៤

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៦

100

បច្ចនិយានុលោម

៣៦

100

សហេតុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

៣៧

100

អនុលោម

៣៧

100

បច្ចនីយៈ

៤៥

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៥១

100

បច្ចនិយានុលោម

៥២

100

បច្ចយវារៈ

៥៣

100

អនុលោម

៥៣

100

បច្ចនីយៈ

៦០

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៦១

100

បច្ចនិយានុលោម

៦១

100

សំសដ្ឋវារៈ

៦២

100

អនុលោម

៦២

100

បច្ចនីយៈ

៦៥

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៦៦

100

បច្ចនិយានុលោម

៦៦

100

បញ្ហាវារៈ

៦៦

100

អនុលោម

៦៦

100

បច្ចនីយៈ

៩៣

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៩៥

100

បច្ចនិយានុលោម

៩៥

100

ហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

៩៦

100

ហេតុសហេតុកទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

៩៧

100

អនុលោម

៩៧

100

បច្ចនីយៈ

១០០

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១០១

100

បច្ចនិយានុលោម

១០២

100

បញ្ហាវារៈ

១០២

100

អនុលោម

១០២

100

បច្ចនីយៈ

១១៦

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១១៨

100

បច្ចនិយានុលោម

១១៨

100

ហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

១១៩

100

នហេតុសហេតុកសម្បយុត្ត

១១៩

100

បដិច្ចវារៈ

១២០

100

អនុលោម

១២០

100

បច្ចនីយៈ

១២៤

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១២៦

100

បច្ចនិយានុលោម

១២៦

100

សំសដ្ឋវារៈ

១២៨

100

អនុលោម

១២៨

100

បច្ចនីយៈ

១២៩

100

បញ្ហាវារៈ

១២៩

100

អនុលោម

១២៩

100

បច្ចនីយៈ

១៤៨

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៥០

100

បច្ចនិយានុលោម

១៥១

100

សប្បច្ចយទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

១៥១

100

អនុលោម

១៥១

100

បច្ចនីយៈ

១៥២

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៥៣

100

បច្ចនិយានុលោម

១៥៣

100

បច្ចយវារៈ

១៥៣

100

អនុលោម

១៥៤

100

បច្ចនីយៈ

១៥៤

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៥៨

100

បច្ចនិយានុលោម

១៥៨

100

សង្ខតទុកៈ

 

100

សនិទស្សនទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

១៥៩

100

អនុលោម

១៥៩

100

បច្ចនីយៈ

១៦២

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៦៤

100

បច្ចនិយានុលោម

១៦៤

100

បច្ចយវារៈ

១៦៥

100

អនុលោម

១៦៥

100

បច្ចនីយៈ

១៦៦

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៦៦

100

បច្ចនិយានុលោម

១៦៧

100

សំសដ្ឋវារៈ

១៦៧

100

បញ្ហាវារៈ

១៦៨

100

អនុលោម

១៦៨

100

បច្ចនីយៈ

១៨១

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៨២

100

បច្ចនិយានុលោម

១៨២

100

សប្បដិឃទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

១៨៣

100

អនុលោម

១៨៣

100

បច្ចនីយៈ

១៨៩

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៩១

100

បច្ចនិយានុលោម

១៩១

100

បច្ចយវារៈ

១៩២

100

បញ្ហាវារៈ

១៩២

100

អនុលោម

១៩២

100

បច្ចនីយៈ

២០៨

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២១០

100

បច្ចនិយានុលោម

២១១

100

រូបទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

២១១

100

អនុលោម

២១១

100

បច្ចនីយៈ

២១៣

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២១៤

100

បច្ចនិយានុលោម

២១៥

100

បច្ចយវារៈ

២១៥

100

អនុលោម

២១៥

100

បច្ចនីយៈ

២១៧

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២២០

100

បច្ចនិយានុលោម

២២០

100

សំសដ្ឋវារៈ

២២០

100

បញ្ហាវារៈ

២២១

100

អនុលោម

២២១

100

បច្ចនីយៈ

២៣១

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៣៣

100

បច្ចនិយានុលោម

២៣៣

100

លោកិយទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

២៣៤

100

អនុលោម

២៣៤

100

បច្ចនីយៈ

២៣៥

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៣៦

100

បច្ចនិយានុលោម

២៣៧

100

បច្ចយវារៈ

២៣៧

100

អនុលោម

២៣៧

100

បច្ចនីយៈ

២៣៩

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៤០

100

បច្ចនិយានុលោម

២៤០

100

សំសដ្ឋវារៈ

២៤១

100

បញ្ហាវារៈ

២៤១

100

អនុលោម

២៤១

100

បច្ចនីយៈ

២៥៥

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៥៦

100

បច្ចនិយានុលោម

២៥៧

100

កេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

២៥៧

100

អនុលោម

២៥៧

100

បច្ចនីយៈ

២៦២

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៦២

100

បច្ចនិយានុលោម

២៦២

100

អាសវទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

២៦៣

100

អនុលោម

២៦៣

100

បច្ចនីយៈ

២៦៥

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៦៦

100

បច្ចនិយានុលោម

២៦៧

100

បច្ចយវារៈ

២៦៧

100

អនុលោម

២៦៧

100

សំសដ្ឋវារៈ

២៧០

100

បញ្ហាវារៈ

២៧១

100

អនុលោម

២៧១

100

បច្ចនីយៈ

២៨៩

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៩១

100

បច្ចនិយានុលោម

២៩១

100

សាសវទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

២៩១

100

អាសវសម្បយុត្តទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

២៩៣

100

អនុលោម

២៩៣

100

បច្ចនីយៈ

២៩៩

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣០៣

100

បច្ចនិយានុលោម

៣០៣

100

បច្ចយវារៈ

៣០៤

100

អនុលោម

៣០៤

100

សំសដ្ឋវារៈ

៣១០

100

អនុលោម

៣១០

100

បញ្ហាវារៈ

៣១១

100

អនុលោម

៣១១

100

បច្ចនីយៈ

៣៣៦

100

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៣៨

100

បច្ចនិយានុលោម

៣៣៨

100

អាសវសាសវទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

៣៣៨

100

បញ្ហាវារៈ

៣៤១

100

អាសវអាសវសម្បយុត្តទុកៈ

 

100

បដិច្ចវារៈ

៣៤៤

100

បញ្ហាវារៈ

៣៤៨

100