- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 077)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧៧ សូមចុចលើពាក្យ ចរិយាបិដក៧៧

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ពុទ្ធវំសៈ

ចរិយាបិដក

៧៧

​(ព.. ២៥០៧)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

រតនចង្កមនក័ណ្ឌ

  ដល់ ២១

77

ទីបង្ករ ពុទ្ធវង្ស ទី ១

២១  ដល់  ៥៩

77

កោណ្ឌញ្ញ ពុទ្ធវង្ស ទី ២

៥៩  ដល់  ៦៦

77

មង្គល ពុទ្ធវង្ស ទី ៣

៦៦  ដល់ ៧៣

77

សមេន ពុទ្ធវង្ស ទី ៤

៧៤  ដល់ ៨១

77

រេវត ពុទ្ធវង្ស ទី ៥

 ៨២  ដល់ ៨៩

77

សោភិត ពុទ្ធវង្ស ទី ៦

៨៩   ដល់ ៩៧

77

អនោមទស្សិ ពុទ្ធវង្ស ទី ៧

៩៧  ដល់ ១០៤

77

បទុម ពុទ្ធវង្ស ទី ៨

១០៤  ដល់ ១១៣

77

នារទ ពុទ្ធវង្ស ទី ៩

១១៤  ដល់ ១២០

77

បទុមុត្តរ ពុទ្ធវង្ស ទី ១០

១២០ ដល់ ១២៧

77

សុមេធ ពុទ្ធវង្ស ទី ១១

១២៨ ដល់ ១៣៥

77

សុជាត ពុទ្ធវង្ស ទី ១២

១៣៥  ដល់ ១៤៣

77

បិយទស្សិ ពុទ្ធវង្ស ទី ១៣

១៤៣  ដល់  ១៥០

77

អត្ថទស្សិ ពុទ្ធវង្ស ទី ១៤

១៥០  ដល់ ១៥៧

77

ធម្មទស្សិ ពុទ្ធវង្ស ទី ១៥

១៥៧  ដល់ ១៦៤

77

សិទ្ធត្ថ ពុទ្ធវង្ស ទី ១៦

១៦៤  ដល់ ១៧០

77

តិស្ស ពុទ្ធវង្ស ទី ១៧

១៧១  ដល់ ១៧៧

77

បុស្ស ពុទ្ធវង្ស ទី ១៨

១៧៨  ដល់ ១៨៣

77

វិបស្សិ ពុទ្ធវង្ស ទី ១៩

១៨៤  ដល់ ១៩១

77

សិខិ ពុទ្ធវង្ស ទី ២០

១៩១  ដល់ ១៩៨

77

វេស្សភូ ពុទ្ធវង្ស ទី ២១

១៩៨  ដល់ ២០៣

77

កកុសន្ធ ពុទ្ធវង្ស ទី ២២

២០៤  ដល់ ២១២

77

កោនាគមន ពុទ្ធវង្ស ទី ២៣

២១២  ដល់ ២១៩

77

កស្សប ពុទ្ធវង្ស ទី ២៤

២២០  ដល់ ២២៨

77

គោតម ពុទ្ធវង្ស ទី ២៥

២២៨  ដល់ ២៣២

77

ពុទ្ធប្បកិណ្ណកក័ណ្ឌ ពុទ្ធវង្ស ទី ២៦

២៣៣  ដល់ ២៣៦

77

ធាតុភាជនីយកថា ពុទ្ធវង្ស ទី ២៧

២៣៦  ដល់ ២៣៨

77

ចប់ពុទ្ធវង្ស ។

 

77

សុត្តន្តបិដក  ខុទ្ទកនិកាយ្យ  ចរិយាបិដក

២៣៩  ដល់ ២៦៦

77

ឧទ្ទាន ៖

 

77

អកិត្តិចរិយា ទី ១    សង្ខព្រាហ្មណ៍ចរិយាទី ២  កុរុធម្មចរិយា ទី ៣    មហាសុទស្សចរិយា ទី ៤    មហាគោវិន្ទចរិយា ទី ៥    នេសមិរាជចរិយា ទី ៦   ចន្ទកុមារចរិយា ទី ៧ 

សិវិរាជចរិយា ទី ៨ 

វេស្សន្តរចរិយា ទី ៩   សសបណ្ឌិតចរិយា ទី ១០ ។ បុគ្គលណាបានឲ្យទានដ៏ប្រសើរទាំងឡាយនោះ

 ក្នុងកាលនោះ  បុគ្គលនោះ គឺ

តថាគតហ្មឹងឯង ។  ការបរិចាកនូវទេយ្យធម៌ទាំងឡាយនោះ ជា បរិក្ខារនៃទាន  ការបរិចាគនូវទានដ៏ប្រសើរទាំងឡាយ

នោះ  ជាបារមីនៃទាន (ហេតុនោះ) បានជាតថាគត

 ឲ្យនូវជីវិតដល់យាចក  ហើយបំពេញនូវបារមីនេះ ។

 

77

សីលបារមីតា

២៦៧  ដល់ ២៨៣

77

ឧទ្ទាន ៖

 

77

សិលវនាគចរិយា ទី ១    ភូរិទត្តចរិយាទី ២   ចម្បេយ្យចរិយា ទី ៣    ចូឡពោធិចរិយាទី ៤   មហិសរាជចរិយាទី     រុរុមិគចរិយាទី ៦    មាតង្គចរិយាទី ៧   ធម្មទេវបុត្តចរិយាទី ៨    ជយទិសចរិយាទី ៩   សង្ខបាលចរិយាទី ១០ ។

 

77

នេក្ខម្មាទិបារមិតា

២៨៤  ដល់៣០៨

77

ឧទ្ទាន ៖

៣០៨  ដល់ ៣១០

77

យុធញ្ជយចរិយា ទី ១    សោមនស្សចរិយា ទី ២

អយោឃចរិយា ទី ៣   ភឹសចរិយា ទី ៤  

សោណនន្ទបណ្ឌិតចរិយា ទី ៥   មូគផក្ខចរិយា ទី ៦ 

កបិលរាចរិយា ទី ៧     សច្ចសវ្ហយបណ្ឌិតចរិយា ទី ៨

វដ្តកបោតកចរិយា ទី ៩  មច្ឆរាជចរិយា ទី ១០ 

កណ្ហទីបាយនចរិយា ទី ១១   សុតសោមចរិយា ទី ១២

 សុវណ្ណសាមចរិយា ទី ១៣     ឯករាជចរិយា ទី ១៤

មហាលោមហំសចរិយា ទី ១៥ ។

ព្រះមហេសីសម្ពុទ្ធ ទ្រង់សម្តែងហើយ ដោយប្រការដូច្នេះ ។

 

77

តថាគតរងទុក្ខច្រើនប្រការ សោយសម្បត្តិច្រើនប្រការ ក្នុងភពតូច  ភពធំ ដូចបានរៀបរាប់មកយ៉ាងនេះ

 ហើយបានសម្រេចនូវ សម្ពោធិញ្ញាណដ៏ឧត្តម ។ 

តថាគតបានឲ្យទាន ដែលព្រះពោធិសត្វគប្បីឲ្យ  ទាំងបំពេញសីល មិនមានសេសសល់ ​ហើយចេញ

ទៅកាន់មហាភិនិស្រ្កម  បានដល់បារមី សម្រេចនូវ សម្ពោធិញ្ញាណដ៏ឧត្តម ។ 

តថាគតបានសាកសួរបណ្ឌិតទាំងឡាយ បានធ្វើ

ព្យាយាមដ៏ឧត្តម បានដល់ខន្តិបារមី ហើយសម្រេចសម្ពោ

ធិញ្ញាណដ៏ឧត្តម ។

តថាគតបានធ្វើអធិដ្ឋានយ៉ាងមាំ  បានរក្សាសច្ចៈ  បានដល់

មេត្តាបារមី ហើយសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណដ៏ឧត្តម ។

តថាគតមានចិត្តស្មើក្នុងលោកធម៌ទាំងពួង គឺ  លាភ អលាភ   យស អយស  សេចក្តីរាប់អាន និងសេចក្តី

មើលងាយ  ហើយសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណដ៏ឧត្តម ។

អ្នកទាំងឡាយគួរឃើញនូវកោសជ្ជៈ ថាជាភ័យ   គួរឃើញនូវការប្រារព្ធព្យាយាម ថាជាសេចក្តីក្សេម

ហើយប្រឹងប្រែងព្យាយាមចុះនេះជាពាក្យប្រៀន

ប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធ ។ 

អ្នកទាំងឡាយគួរឃើញនូវការទាស់ទែង ថាជាភ័យ  គួរឃើញនូវការមិនទាស់ទែង  ថាជាសេចក្តីក្សេម ហើយ

ចូរព្រមព្រៀងគ្នា ទាំងជាបុគ្គលមានពាក្យពិរោះរកគ្នាចុះ ។

មួយទៀត អ្នកទាំងឡាយគួរឃើញនូវសេចក្តីប្រមាទ ថាជាភ័យគួរឃើញនូវសេចក្តីមិនប្រមាទ  ថាជាសេច

ក្តីក្សេម  ហើយចូរចម្រើនមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ចុះ 

នេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធ ។ 

បានឮថាព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់សរសើរ នូវបុព្វចរិយារបស់ព្រះអង្គ  ហើយសម្តែងនូវ

ធម្មបរិយាយ  ឈ្មោះ ពុទ្ធាបទានដោយប្រការដូច្នេះ ។

៣០៨  ដល់ ៣១០

77

សមោធានកថា

៣១០ ដល់ ៣១៤

77

ចប់ ចរិយាបិដក