ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 083)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨៣ សូមចុចលើពាក្យ បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ៨៣

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

*********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

ធាតុកថា

បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ ៨៣

​(ព.. ២៥០៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មាតិកា

83

សង្គហា សង្គហ បទនិទ្ទេស

83

សង្គហិតេន អសង្គហិត បទនិទ្ទេស

៥៤

83

អសង្គហិតេន  សង្គហិត បទនិទ្ទេស

៥៧

83

សង្គហិតេន សង្គហិត បទនិទ្ទេស

៦៤

83

អសង្គហិតេន  អសង្គហិត បទនិទ្ទេស

៦៧

83

សម្បយោគ វិប្បយោគ បទនិទ្ទេស

៨៦

83

សម្បយុត្តេន  វិប្បយុត្ត បទនិទ្ទេស

១១៣

83

វិប្បយុត្តេន សម្បយុត្ត  បទនិទ្ទេស

១១៨

83

សម្បយុត្តេន  សម្បយុត្ត  បទនិទ្ទេស

១១៩

83

វិប្បយុត្តេន  វិប្បយុត្ត បទនិទ្ទេស

១៣១

83

សង្គហិតេន សម្បយុត្ត វិប្បយុត្ត បទនិទ្ទេស

១៥៣

83

សម្បយុត្តេន  សង្គហិតា  សង្គហិត បទនិទ្ទេស

១៥៩

83

អសង្គហិតេន សម្បយុត្ត វិប្បយុត្ត បទនិទ្ទេស

១៧១

83

វិប្បយុត្តេន  សង្គហិតា  សង្គហិត បទនិទ្ទេស

១៨០

83

ឧទ្ទេសវារៈ

 

83

ខន្ធប្បញ្ញត្តិ

២១១

83

អាយតនប្បញ្ញត្តិ

២១១

83

ធាតុប្បញ្ញត្តិ

២១២

83

សច្ចប្បញ្ញត្តិ

២១២

83

ឥន្ទ្រិយប្បញ្ញត្តិ

២១៣

83

បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ

២១៣

83

ឯកកមាតិកា

២១៤

83

ទុកមាតិកា

២១៦

83

តិកមាតិកា

២១៧

83

ចតុក្កមាតិកា

២១៩

83

បញ្ចកមាតិកា

២២៤

83

ឆក្កមាតិកា

២២៦

83

សត្តកមាតិកា

២២៨

83

អដ្ឋកមាតិកា

២២៨

83

នវកមាតិកា

២២៩

83

ទសកមាតិកា

២២៩

83

និទ្ទេសវារៈ

 

83

ឯកកនិទ្ទេស

២៣០

83

ទុកនិទ្ទេស

២៤៧

83

តិកនិទ្ទេស

២៦៧

83

ចតុក្កនិទ្ទេស

២៩៨

83

បញ្ចកនិទ្ទេស

៣៦៣

83

ឆក្កនិទ្ទេស

៣៧៩

83

សត្តកនិទ្ទេស

៣៨១

83

អដ្ឋកនិទ្ទេស

៣៨៦

83

នវកនិទ្ទេស

៣៨៦

83

ទសកនិទ្ទេស

៣៨៩

83