- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 060)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៦០ សូមចុចលើពាក្យ នវមភាគ៦០

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

 នវមភាគ

៦០

​(ព.. ២៥១២)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បកិណ្ណកនិបាតជាតក

  ដល់ ៦០

60

ឧទាននៃបកិណ្ណកនិបាតនោះគឺ៖

 

60

និយាយអំពីសេក ១   កិន្នរ១   គប់ភ្លើង១   ជដិលដណ្តប់ស្បែកខ្លា

ឃ្មុំទាំងក្រចក ១    ក្រអៅឈូក១   អគ្គមហេសី១    ព្រាបដ៏ប្រសើរ ១

ក្ងោក ១   ជ្រូកឈ្មោះគច្ឆកៈ១   ពាណិជ ១    សាគិនរាជ ១

ព្រាហ្មណ៍១    ចង្ហាន់ឲ្យតៗគ្នា១ ។

 

60

វិសតិនិបាតឃាតក

៦២  ដល់ ១៤៨

60

ឧទាននៃវិសតិនិបាតនោះគឺ៖

១៤៨

60

មាតង្គជាតក ១  ចិត្តសម្ភូតជាតក ១   សិវិរាជជាតក ១   សិរិមន្តជាតក ១   រោហនមិគជាតក ១   ហង្សជាតក ១​  សន្តិគុម្ពជាតក ១     កល្លាភិយជាតក ១   សោមនស្សជាតក ១

ចម្បេយ្យជាតក ១   មហាបលោកនជាតក ១  បញ្ចបណ្ឌិតជាតក ១

ហត្ថិបាលជាតក ១   អយោឃរជាតក ១ 

 

60

តិសនិបាត

១៤៩  ដល់ ២២២

60

ឧទាននៃតិសនិបាតនោះគឺ៖

 

60

និយាយអំពីនន្ទជាតក ១    កិម្ភជាតក ១  ជយទ្ទិសជាតក ១

ឆទ្ទន្តជាតក ១   សម្ភវជាតក ១   មហាកបិជាតក ១    ទករក្ខសជាតក ១     នាគដ៏ប្រសើរឈ្មោះ បណ្ឌរកៈ ១   សម្ពុលា

ជាតក ១    តិណ្ឌុកជាតក ១ 

 

 

ចត្តាលីសនិបាតជាតក

២២៣  ដល់ ២៧៥

60

ឧទាននៃចត្តាលីសនិបាតនោះគឺ៖

 

60

និយាយអំពីសេកជាអ្នកប្រាជ្ញ  ឈ្មោះជម្ពុកៈ ១  ពួកព្រះរាជា

មានកុណ្ឌល​១     ជាតកនាងអលម្ពុសា  ជាកញ្ញាដ៏ប្រសើរ ១

អរិន្ទមរាជដ៏ប្រសើរ  ព្រះនាមសុតសោម ១ ។