- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 013)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០១៣ សូមចុចលើពាក្យ  ទុតិយភាគ ១៣  

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក បរិវារ ទុតិយភាគ ១៣

ខន្ធកបុច្ឆា  ឯកុត្តរិកៈ  ឧបោសថាទិបុច្ឆាវិសជ្ជនា

អត្ថវសេបករណៈ ​ គាថាសង្គណិកៈ  និង អធិករណភេទ ជាដើម 

​(ព.. ២៥០១)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ខន្ធកបុច្ឆា

 013

បរិវារៈ

 013

បុច្ឆាវិសជ្ជនា អំពីចីវរសញ្ញត្ត  ជាដើម              

 013

បុច្ឆាវិសជ្ជនា អំពី សេនាសនក្ខន្ធកៈ  ជាដើម     

 013

ឯកុត្តរិកៈ

 013

ពួកឯកកៈ ​(ពួកមួយៗ)

 013

អាបត្តិដែលប្រកបនឹងគ្រឿងបរិក្ខា ជាដើម

១៣

 013

​(ពួកពីរៗ)

 

 013

ទុកៈ  និង អាបត្តិបារាជិកទាំងពីរចំណែក ជាដើម

១៥

 013

ទុកៈ ការហាមឃាត់មានពីរយ៉ាងជាដើម

១៧

 013

ទុកៈ ការមិនអើពើ មានពីរយ៉ាងជាដើម

១៩

 013

ទុកៈ បុគ្គលពីរពួកជាដើម

២១

 013

​(ពួកបីៗ)

 

 013

ទុកៈ ឧទ្ទានគាថា

២៥

 013

វត្ថុជាគ្រឿងចោទមាន ៣ យ៉ាង

២៧

 013

ការបិទបាំង មាន​៣ យ៉ាងជាដើម

២៩

 013

​ការធ្វើកម្ម មាន​ តជ្ជនីយកម្ម  ជាដើម

៣១

 013

ការធ្វើកម្ម មាន​​ឧក្ខេបនីយកម្ម ជាដើម

៣៣

 013

កិច្ច មានការឲ្យឧបសម្បទា ជាដើម

៣៥

 013

ភិក្ខុមិនមានខ្មាស ជាដើម

៣៧

 013

មូល នៃកុសល ៣ ជាដើម

៣៩

 013

ឧទ្ទានគាថា

៤១

 013

​(ពួកបួនៗ)

 

 013

ចតុក្កៈ​ ការត្រូវ និង​ ការចេញចាក​អាបត្តិ ជាដើម

៤៣

 013

ចតុក្កៈ បរិវាស ៤ ជាដើម

៤៧

 013

ចតុក្កៈ ​សេចក្តីផ្សេងគ្នា ដោយវត្ថុជាដើម

៤៩

 013

ចតុក្កៈ ការត្រូវអាបត្តិ​តែក្នុងកាលជាដើម

៥១

 013

ចតុក្កៈ ការមិនលុះ អគតិ ៤ ជាដើម

៥៣

 013

ឧទ្ទានគាថា

 

 013

​(ពួកប្រាំៗ)

 

 013

បញ្ចកៈ  អាបត្តិ មាន ៥ យ៉ាង ជាដើមឧទ្ទានគាថា

៥៧

 013

បញ្ចកៈ សុះពត់​បំសុកូល ៥  ឧទ្ទានគាថា

៥៩

 013

បញ្ចកៈ  អង្គ ៥ របស់​វិន័យធរ

៦៣

 013

បញ្ចកៈ អង្គ ៥ របស់ភិក្ខុ មិនត្រូវនៅដោយឥត និស្ស័យ

៦៧

 013

បញ្ចកៈ   អានិសង្ឃ ៥ ប្រការ និង ទោស ៥ ប្រការ

៧១

 013

បញ្ចកៈ អានិសង្ឃ ៥ ប្រការ របស់ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់វិន័យ

៧៣

 013

ឧទ្ទានគាថា

៧៥

 013

​(ពួកប្រាំមួយៗ)

 

 013

ឆគ្គៈ  អង្គ ៦  របស់ឧបជ្ឈាយ៍

៧៩

 013

ឧទ្ទានគាថា

៨១

 013

​(ពួកប្រាំពីរៗ)

 

 013

អង្គ ៧  របស់ភិក្ខុជា វិន័យធរ

៨៣

 013

ឧទ្ទាន គឺ បញ្ជីរឿងនៃ សត្តកៈ  (ពួកប្រាំពីរៗ)

៩១

 013

​(ពួកប្រាំបី)

 

 013

ឧទ្ទាន គឺ បញ្ជីរឿងនៃ  អដ្ឋកៈ (ពួកប្រាំបីៗ)

៩២

 013

​(ពួកប្រាំបួន)

 

 013

នវកៈ  អាឃាតវត្ថុ ទាំង  ៩ ជាដើម

៩៣

 013

​(ពួកដប់ៗ)

 

 013

វត្ថុជាទីកើតគំនុំ មាន ១០

៩៥

 013

ទសកៈ  អង្គ ១០  របស់វិន័យធរ

៩៧

 013

ឧទ្ទាន គឺ បញ្ជីរឿងនៃ ទសកៈ (ពួក ១០)

១០១

 013

​(ពួកដប់មួយ)

 

 013

ឯកាទសកៈ   បុគ្គល ១១ ជាដើម

១០៣

 013

បុច្ឆាវិសុជ្ជនា

 

 013

បុច្ឆាវិសុជ្ជនា អំពីឧបោសថកម្ម ជាដើម

១០៦

 013

អំណាចប្រយោជន៍ ១០ យ៉ាង

១១១

 013

គាថា​សង្គណិកៈ

១១៨

 013

បញ្ហាព្យាករណ៍

១១៩

 013

ការទ្រង់ ព្យាករណ៍ សិក្ខាបទ ដែលជា អសាធារណៈ

១៣១

 013

សេចក្តីឧបមា នៃបរាជិក ៨  ជាដើម

១៣៣

 013

អាបត្តិ មានអាបត្តិ សង្ឃាទិសេស​​ ជាដើម

១៣៥

 013

អធិករណភេទ

១៤១

 013

ការបាននូវការសើរើ ១០​យ៉ាង ជាដើម

១៤៣

 013

អធិករណ៍  មានកិច្ចាធិករណ៍ ​ជាដើម

១៤៥

 013

អាបត្តិ  និង អនាបត្តិ នៃ វិវាទាធិករណ៍

១៤៧

 013

ការត្រូវ អាបត្តិ ព្រោះ បច្ច័យ នៃ អធិករណ៍

១៤៩

 013

សេចក្តីអធិប្បាយ នៃ អធិករណ៍ មាន វិវាទាធិករណ៍ ជាដើម

១៥៥

 013

សេចក្តីអធិប្បាយ នៃ អធិករណ៍ មាន អាបត្តាធិករណ៍ ជាដើម

១៥៧

 013

សំដែងអំពីពាក្យថា  សតិវិន័យ មានក្នុងទីណា ដូច្នេះ ជាដើម

១៥៩

 013

សំដែងអំពី  ហេតុនៃ សមថៈ ទាំង ៧ ជាដើម

១៦១

 013

សំដែងអំពី ​អត្ថ ផ្សេងៗគ្នា នៃ សមថៈ ទាំង ៧ ជាដើម

១៦៥

 013

អធិករណ៍ភេទ អនុវាទាធិករណ៍

១៦៧

 013

អធិករណ៍ភេទ កិច្ចាធិករណ៍

១៦៩

 013

ឧទ្ទាន គឺ បញ្ជីរឿងនៃអធិករណ៍ភេទនោះដូច្នេះ

១៧០

 013

គាថាសង្គណិកៈ ជាតំមក

 

 013

បុច្ឆាវិសជ្ជនា អំពីបុគ្គលអ្នកចោទ ត្រូវតាមធម៌ជាដើម

១៧៥

 013

ចោទនាកណ្ឌ

១៧៧

 013

ការសាកសួររបស់ភិក្ខុ ​ជាវិន័យធរ

១៧៩

 013

សេចក្តីប្រតិបត្តិរបស់ភិក្ខុ ជាវិន័យធរ

១៨១

 013

សេចក្តីប្រតិបត្តិរបស់  អ្នកចោទ និងអ្នកជាប់ចោទ ជាដើម

១៨៣

 013

ចូឡសង្គាម

១៩០

 013

សេចក្តីប្រតិបត្តិរបស់ ភិក្ខុជាវិន័យធរ

១៩១

 013

សេចក្តីប្រតិបត្តិ ដើម្បីប្រយោជន៍ មិនឲ្យក្តៅក្រហាយចិត្តជាដើម

១៩៥

 013

ភិក្ខុដែល បណ្ឌិតគប្បីរាប់រក

១៩៧

 013

មហាសង្គាម

១៩៩

 013

ពាក្យថាត្រូវស្គាល់ និទាន ជាដើម

២០១

 013

ការសំដែងនូវធម៌ ថាមិនមែនធម៌ជាដើម

២០៥

 013

ភិក្ខុវិន័យធរ មិនលំអៀងដោយ ទោសាគតិ

២០៧

 013

សេចក្តីមិនលំអៀងដោយ   ឆន្ទាគតិ

២១១

 013

ការមិនលំអៀងដោយ  ភាយាគតិ

២១៣

 013

សំដែងអំពីពាក្យថា មិនត្រូវពោលនូវហេតុ ដែលមិនទាន់មកដល់ជាដើម

២១៧

 013

ការចែកពាក្យ មានពាក្យថា អ្នកបានឃើញដូចម្តេចជាដើម

២២៣

 013

ពាក្យថាលោកបានឃើញក្នុងទីណា និង ឧទ្ទានគាថា

២២៥

 013

កម្មមានការធ្វើនិមិត្តជាដើម

២២៩

 013

ធម៌ ១៥ ប្រការ មាន  មាតិកា ៨ ជាដើម

២៣១

 013

កិច្ចមាន បុព្វករណៈ ជាដើម មានបយោគ ជាដើមចម

២៣៥

 013

ការក្រាល កឋិន របស់ បុគ្គល ៣ ពួក

២៣៩

 013

ការចែកពាក្យ មានពាក្យថា​ ភិក្ខុគប្បីស្គាល់ កឋិន ជាដើម

២៤១

 013

បញ្ហា ព្យាករណ៍   អំពី បលិពោធ ក្នុងមាតិកាទាំង ៨

២៤៧

 013

ឧបាលិ បញ្ចកៈ

២៥៣

 013

សំដែងអំពី ពាក្យថា ភិក្ខុមិនត្រូវឲ្យ ឧបសម្បទា ​ជាដើម

២៥៥

 013

អង្គ ៥​ របស់ភិក្ខុ ​ដែលសង្ឃត្រូវធ្វើកម្ម

២៥៩

 013

ធម៌ ៥ ប្រការបស់ភិក្ខុ ដែលចូលទៅកាន់ សង្គ្រាម

២៦៣

 013

អង្គ៥ របស់ភិក្ខុ ដែលនិយាយក្នុងកណ្តាលជំនុំ សង្ឃ

២៦៥

 013

អង្គ ៥ មាននិយាយសង្កត់សង្កិន គេជាដើម

២៧១

 013

អង្គ ៥ មាន  ស្គាល់កម្មជាដើម

២៧៣

 013

អង្គ ៥ មាន   លំអៀងដោយឆន្ទាគតិ ជាដើម

២៧៥

 013

អង្គ ៥ មាន  មិនចេះធម៌ ជាដើម

២៧៧

 013

ការប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ ដែលប្រកបដោយធម៌ និងមិនប្រកបដោយធម៌

២៧៩

 013

ការទទួលប្រគេនប្រកបដោយធម៌​៥ យ៉ាង និង អនភិរិត្តភោជន ៥​យ៉ាង

២៨១

 013

វិសុទ្ធិ មាន ៥ យ៉ាង

២៨៧

 013

ភិក្ខុអ្នកចោទត្រូវ​ពិចារណាធម៌ ៥ យ៉ាង

២៨៩

 013

ភិក្ខុត្រូវកាន់យក អត្តាទាន ដែលប្រកបដោយអង្គ ៥

២៩៥

 013

ភិក្ខុដែលមានឧបការច្រើន​ដល់ពួកភិក្ខុដែលកើត អធិករណ៍

២៩៩

 013

អង្គ ៥ របស់ភិក្ខុដែលមិនគួរសាកសួរ និង គួរ សាកសួរ

៣០១

 013

អង្គ ៥ របស់ភិក្ខុដែល គួរសាកសួរ និង មិនគួរ សាកសួរ

៣០៣

 013

មុសាវាទ មាន ៥​យ៉ាងជាដើម

៣០៧

 013

សង្ឃ មិនត្រូវឲ្យការសាកសួរ ដល់ភិក្ខុប្រកបដោយ អង្គ ៥

៣០៩

 013

ពៀរមាន៥យ៉ាង  កិរិយាវៀរ មាន៥យ៉ាង

៣១១

 013

ឧទ្ទានគាថា ភិក្ខុនីសង្ឃ ត្រូវធ្វើកម្ម ដល់ភិក្ខុ

៣១៣

 013

ភិក្ខុមិនត្រូវ សាកច្ឆា ជាមួនឹងភិក្ខុ ប្រកបដោយអង្គ ៥

៣១៩

 013

សង្ឃ គប្បីសន្មតដោយ ឧព្វាហិកាកម្ម  មិនគប្បីសន្មតក៏មាន

៣២៥

 013

ភាវៈ នៃភិក្ខុ ជា ពាល និង ជាបណ្ឌិត

៣២៧

 013

ភិក្ខុអាចរម្ងាប់ អធិករណ៍បានក៏មាន  មិនអាចក៏មាន

៣៣១

 013

ការប្រេះឆានៃសង្ឃ និងការបែកធ្លាយនៃសង្ឃ

៣៣៧

 013

ភិក្ខុអ្នកបំបែកសង្ឃតែងទៅកើតក្នុងអបាយ ​​ ទៅកើតក្នុងក្នុងនរក

៣៤១

 013

ភិក្ខុអ្នកបំបែកសង្ឃ មិនទៅកើតក្នុងអបាយ ក្នុងនរក

៣៤៨

 013

ការដោះស្រាយវិន័យមិនប្រកបដោយធម៌ មាន ៥  យ៉ាង

៣៥១

 013

អង្គ ៥​របស់ភិក្ខុ មានភិក្ខុ ជា  ភត្តុទ្ទេសក៍  ជាដើម

៣៥៣

 013

អានិសង្ឃ នៃការក្រាល កឋិន  និងទោសរបស់ភិក្ខុភ្លេចស្មារតី

៣៥៥

 013

សមុដ្ឋាន

៣៦១

 013

ទុតិយគាថា សង្គណិកៈ

៣៧៣

 013

បុច្ឆាវិសជ្ជនា ​អំពីបុគ្គល ៣​ពួក​ជាដើម

៣៧៧

 013

បុច្ឆាវិសជ្ជនា ​អំពី ​អាឃាតវត្ថុ ជាដើម

៣៨៧

 013

បុច្ឆាវិសជ្ជនា ​អំពី ​ទោសរបស់កម្ម​ ជាដើម

៣៨៩

 013

សេទមោចនគាថា

៤០០

 013

ប្រស្នាសួរអំពីភិក្ខុ ​មិន សាធារណៈ ដោយសិក្ខា ជាដើម

៤០១

 013

ប្រស្នាអំពី ការត្រូវអាបត្តិ ជាដើម

៤០៣

 013

ប្រស្នាអំពី ការលួចគរុភណ្ឌ ​ជាដើម

៤០៥

 013

ប្រស្នាអំពី ការធ្វើកម្មដល់បុគ្គល ​ដែលនៅចំពោះមុខ ជាដើម

៤០៩

 013

ប្រស្នាអំពី  សេនាសនៈ នៅក្នុងព្រៃ​ជាដើម

៤១១

 013

ប្រស្នាអំពី  បុគ្គលត្រេកអរហើយ ត្រេកអរថែមទៀត ជាដើម

៤១៣

 013

ប្រស្នាអំពី  ការមិនបានឲ្យ និង មិនបានទទួលជាដើម

៤១៥

 013

បញ្ចវគ្គ

៤១៨

 013

វត្ថុវិបត្តិ និង ញត្តិវិបត្តិ

៤១៩

 013

បរិសវិបត្តិ

៤២១

 013

កម្ម​៤ យ៉ាង និង វត្ថុវិបត្តិ

៤២៣

 013

សិមាវិបត្តិ និង បរិស​វិបត្តិ

៤២៥

 013

កម្មទាំងឡាយមាន អបលោកនកម្ម ជាដើម

៤២៧

 013

ត្រូវឲ្យប្រាប់រឿងរ៉ាវ ត្រូវដឹងវត្ថុជាដើម

៤៣៥

 013

បរិយោសានគាថា

៤៤២

 013