- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 011)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០១១ សូមចុចលើពាក្យ   តតិយភាគ ១១  

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក ចល្លវគ្គ  តតិយភាគ ១១

សង្ឃភេទក្ខន្ធកៈ វត្តក្ខន្ធកៈ ​បាតិមោក្ខដ្ឋបនក្ខន្ធកៈ

ភិក្ខុនីខន្ធកៈ  បញ្ចសតិកក្ខន្ធកៈ និង សត្តសតិកក្ខន្ធកៈ 

(ព.. ២៥០៤)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ​

សង្ឃភេទក្ខន្ធកៈ

 011

ព្រះមានព្រះភាគគង់នៅក្នុងអនុបិយានិគម  ទៀបព្រៃអនុបិយា

 011

រឿងអនុរទ្ធសក្កៈ  និងភទ្ទិយសក្យរាជ

 011

រឿង សក្យៈ ៦ អង្គ

 011

រឿងឧបាលិកប្បកៈ

 011

ពួកសក្យៈកិមារបួសទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

 011

ព្រះភទ្ទយៈ បានសម្រេចនូវវិជ្ជា ៣​យ៉ាង

១០

 011

ឧទ្ទានកថា និងរឿងទេវទត្តភិក្ខុ

១៣

 011

រឿងអជាតសត្តុកុមារ

១៤

 011

រឿងកូនអ្នកស្រុកកោលឡិយៈ​ ឈ្មោះ កក្កុធៈ

១៥

 011

រឿងព្រះមហាមោគ្គល្លាន  ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

១៦

 011

រឿងទេវបុត្រឈ្មោះ កក្កុធៈ

១៧

 011

និយាយអំពី គ្រូ ៥ ពួក

១៩

 011

រឿងព្រះអង្គ ស្តេចទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រិះ

២៣

 011

និគមគាថា

២៥

 011

ការធ្វើបកាសនីយកម្មដល់ទេវទត្ត

២៧

 011

បកាសនីយកម្ម​និងរឿងព្រះសារីបុត្ត

២៩

 011

រឿងទេវទត្តភិក្ខុ  និង​រឿងអជាតសត្តុកុមារ

៣៣

 011

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ នៃពួកមហាមាត្យ

៣៤

 011

ការបញ្ជូនបុរសទៅសម្លាប់ព្រះសាស្តា

៣៦

 011

អនុបុព្វិកថា  ព្រះអង្អសម្តែងចំពោះបុរសដែលទៅសម្លាប់ព្រះអង្គ

៣៩

 011

ការធ្វើលោហិតនៃព្រះតថាគត ឲ្យពុរពងឡើង

៤២

 011

និយាយអំពី គ្រូ ៥ ពួក

៤៤

 011

ការលែងដំរី នាឡាគិរី ឲ្យព្រេចព្រះសាស្តា

៤៩

 011

ព្រះសាស្តាសម្តែងគាថាចំពោះដំរី នាឡាគិរី

៥១

 011

ពួកមនុស្សនាំគ្នាច្រៀងគាថាសេសើរព្រះបរមគ្រូ

៥២

 011

រឿងតិកភោជន

៥៣

 011

រឿងទេវទត្តភិក្ខុ សម្តែង​វត្ថុ ៥​ប្រការ

៥៤

 011

រឿងទេវទត្តភិក្ខុ  ​ក្រាបបង្គំទូលសូមវត្ថុ ​ ៥​ប្រការ

៥៦

 011

ការព្យាយាម ដើម្បី ទំលាយ សង្ឃ និង​ទំលាយចក្រ

៥៩

 011

ឧទ្ទានគាថា

៦១

 011

រឿងព្រះសារីបុត្ត និង ព្រះ មោគ្គល្លាន

៦៣

 011

ការសំដែងធម៌ របស់​ទេវទត្ត

៦៥

 011

បាដិហារ្យ របស់ ព្រះសារីបុត្ត និង ព្រះ មោគ្គល្លាន

៦៦

 011

អគ្គសាវ័ក ទាំង ២ អង្គ ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៦៧

 011

ព្រះបរមគ្រូត្រាស់សំដែងអំពី រឿងដំរី

៦៨

 011

និគមគាថា និង ភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ

៦៩

 011

រឿងទេវទត្តភិក្ខុ  និង អសទ្ធម្ម ៨ ប្រការ

៧០

 011

រឿងទេវទត្តភិក្ខុ  និង អសទ្ធម្ម ៣ ប្រការគ្របសង្កត់និងឧទ្ទានគាថា

៧៤

 011

រឿងព្រះឧបាលិត្ថេរ ​ទូលសួរអំពីការប្រេះឆានៃសង្ឃ

៧៦

 011

រឿងព្រះឧបាលិត្ថេរ ​ទូលសួរអំពី សង្ឃភេទ

៧៧

 011

រឿងព្រះឧបាលិត្ថេរ ​ និងសេចក្តីព្រមព្រៀងនៃសង្ឃ

៧៨

 011

និគមគាថា

៨៣

 011

រឿងព្រះឧបាលិត្ថេរ ​និងភិក្ខុអ្នកបំបែកសង្ឃទៅកើតក្នុង​អបាយ

៨៥

 011

បញ្ជីរឿងនៃសង្ឃភេទក្ខន្ធកៈ

៩០

 011

វត្តក្ខន្ធកៈ

៩០

 011

ហេតុនៃការទ្រង់បញ្ញត្តិ អាគន្តុកវត្ថុ

៩៣

 011

ហេតុនៃការទ្រង់បញ្ញត្តិ អាវាសិកវត្ថុ

១០០

 011

ធមិកវត្ត

១០៣

 011

ធមិកវត្តនិងនារអនុមោទនា ក្នុងរោងភត្ត

១០៥

 011

វត្ថុដែលភិក្ខុត្រូវធ្វើ ក្នុងរោង ភត្ត

១០៧

 011

វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តបិណ្ឌបាត

១១៥

 011

វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តបិណ្ឌបាត  និង​វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃ

១១៩

 011

សេនាសនវត្ត

១២៣

 011

ជន្តាយវត្ត

១២៩

 011

និទានវច្ចកុដិវត្ត

១៣១

 011

ការទ្រង់បញ្ញត្តិវច្ចកុដិវត្ត

១៣៤

 011

ឧបជ្ឈាយវត្ត

១៣៧

 011

សិទ្ធិវិហារិកវត្ត

១៤៨

 011

អាចរិយវត្ត

១៥៦

 011

អន្តេវាសិកវត្ត

១៦៧

 011

ឧទាននៃវត្តក្ខន្ធកៈ

១៧៥

 011

បាតិមោក្ខដ្ឋបនក្ខន្ធកៈ

១៧៥

 011

រឿងព្រះមហាមោគ្គល្លាន

២០២

 011

ធម្មតាមិនដែលកើតគួរអស្ចារ្យ ៨ យ៉ាង ក្នុងមហាសមុទ្រ

២០៥

 011

សភាពមិនដែលកើតគួរអស្ចារ្យ ៨ យ៉ាង ក្នុង ​ធម្មវិន័យ

២០៩

 011

ឧទ្ទានវាចា

២១៦

 011

រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១១៧

 011

ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ

២១៩

 011

និយាយអំពី ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ១-២  ​យ៉ាង

២២០

 011

និយាយអំពី ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៣-  ​យ៉ាង

២២១

 011

និយាយអំពី ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៤-  ​យ៉ាង

២២២

 011

និយាយអំពី ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៦  ​យ៉ាង

២២៣

 011

និយាយអំពី ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៧  ​យ៉ាង

២២៤

 011

និយាយអំពី ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៨  ​យ៉ាង

២២៥

 011

និយាយអំពី ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៨-  ​យ៉ាង

២២៦

 011

និយាយអំពី ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ១០  ​យ៉ាង

២២៨

 011

និយាយអំពី ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ   ប្រកបដោយធម៌

២៣០

 011

ព្រះឧបាលិ ក្រាបទូលសួរ ការកាន់យកអត្តាទាន

២៤០

 011

ព្រះឧបាលិ ក្រាបទូលសួរ ការ​ចោទ

២៤៥

 011

ព្រះឧបាលិ ក្រាបទូលសួរ​ ហេតុវិប្បដិសារៈ ចំពោះភិក្ខុអ្នកចោទ

២៤៩

 011

ឧទ្ទាននៃបាតិមោក្ខដ្ឋបនក្ខន្ធកៈ

២៥៥

 011

ភិក្ខុនីខន្ធកៈ

២៥៥

 011

ព្រះនាងមហាបជាបតីគោតមី ​ទូលសូមបព្វជ្ជា

២៥៥

 011

គរុធម៌ ៨ យ៉ាង

២៦៦

 011

ព្រហ្មចរិយធម៌មិនតាំងនៅយូរអង្វែង

២៧១

 011

រឿងព្រះនាងមហាបជាបតីគោតមី និងការសូមព័រ

២៧៣

 011

លក្ខណៈ នៃការវិនិច្ឆ័យធម្មវិន័យ

២៧៩

 011

ភិក្ខុ មិនសំដែង បាតិមោក្ខ ដល់ពួកភិក្ខុនី

២៨០

 011

ការទទួលអាបត្តិ

២៨១

 011

ការធ្វើកម្ម ដល់ពួកភិក្ខុនី

២៨៣

 011

រឿង ភិក្ខុនី ​ជាសិស្សរបស់ឧប្បុលវណ្ណា

២៨៥

 011

ការបង្ហាញកាយជាដើម ទណ្ឌកម្ម  និង អវន្ទិយបុគ្គល

២៨៧

 011

ឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី  សាចភក់​និង ទឹកទៅលើពួកភិក្ខុ

២៨៨

 011

ការបង្ហាញកាយជាដើម ទណ្ឌកម្ម  និង ការបញ្ឈប់ឧវាទ

២៨៩

 011

ការបញ្ឈប់ឧវាទ ​របស់ភិក្ខុល្ងង់ជាដើម

២៩១

 011

ការសន្មតិ​ភិក្ខុឲ្យជាអ្នក  ឲ្យឧវាទដល់ភិក្ខុនី

២៩៣

 011

ការទទួលឲ្យឧវាទ នៃភិក្ខុទាំងឡាយ

២៩៥

 011

ការទទួលឲ្យឧវាទ  ហើយមិនមកប្រាប់ជាដើម

២៩៧

 011

ការជំត្រគាកដោយឈើមានសណ្ឋានដូចឆ្អឹងស្មងគោជាដើម

២៩៩

 011

ការធ្វើគំនូស​ខាងក្រោមមាត់ជាដើម

៣០១

 011

កាលកិរិយា របស់ភិក្ខុនី ១​រូប

៣០៣

 011

ការដាក់ កូនខ្ចី ក្នុងបាត្រ

៣០៥

 011

ភិក្ខុនី នាំគ្នា គយគន់ និមិត្តបុរស

៣០៧

 011

ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទទួលការសន្សំរបា់ភិក្ខុទាំងឡាយ

៣០៩

 011

ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យនូវចីវរ ក្នុងរោងទានជាដើម

៣១១

 011

អន្តរាយិកធម៌ ២៤ យ៉ាង

៣១៣

 011

ការសន្មតិ ខ្លួនឯង  និង​ការសន្មតិ ភិក្ខុនី ដទៃ

៣១៥

 011

ញត្តិ (ចតុត្តកម្ម) ឧបសម្បទា

៣១៧

 011

ការហាមឃាត់នៅទីតាមលំដាប់ចាស់ខ្ចី និងការមិនបវារណា

៣២៥

 011

ការបវារណា របស់ភិក្ខុនីសង្ឃ

៣២៧

 011

ការឃាត់ឧបោសថ និងឃាត់បវារណា

៣២៨

 011

ការទ្រង់អនុញ្ញាតគ្រែស្នែងជាដើម

៣៣១

 011

ញត្តិ(ចតុត្តកម្ម) ឧបសម្បទា ដោយ (.)

៣៣៣

 011

រឿងស្រីម្នាក់ និង​ការសន្មតិភិក្ខុនី

៣៣៧

 011

​ការសន្មតិភិក្ខុនី  និងការមិនពោលលាសិក្ខារបស់ភក្ខុនី

៣៣៩

 011

រឿងពួកភិក្ខុនី អង្គុយពែនភ្នែន និងបន្ទោបង់វច្ចៈក្នុងបង្គន់

៣៤១

 011

ការងូតទឹករបស់ពួកភិក្ខុនី

៣៤២

 011

ឧទ្ទាន គឺ បញ្ជីរឿងនៃភិក្ខុនីខន្ធកៈ

៣៤៤

 011

បញ្ចសតិកក្ខន្ធកៈ

៣៤៤

 011

ឧវាទរបស់ព្រះមហាកស្សប មានអាយុ

៣៥៧

 011

ការបន្មតិភិក្ខុ ៥០០​រូប

៣៥៩

 011

ការជួសជុល ទីដែលធ្លុះធ្លាយជាដើម

៣៦១

 011

ព្រះមហាកស្សប មានអាយុ​ ប្រកាសជំនុំសង្ឃ

៣៦២

 011

ការសង្គាយនា សិក្ខាបទ មាន ទុតិយបារាជិក ជាដើម

៣៦៣

 011

ពោលអំបីសិក្ខាបទតូច និងតូចដោយលំដាប់ជាដើម

៣៦៥

 011

ព្រះអានន្ទត្រូវមារ​​គ្របដណ្តប់ចិត្ត

៣៧១

 011

ការដាក់ព្រហ្មទណ្ឌ​ដល់ ឆន្ន ភិក្ខុ

៣៧៣

 011

រឿងព្រះបាទឧទេន និង ការថ្វាយសំពត់ ឧត្តរាសង្គៈ

៣៧៥

 011

រឿងឆន្នត្ថេរ និងការដាក់ព្រហ្មទណ្ឌដល់លោក

៣៧៩

 011

ឧទ្ទាននៃ បញ្ចសតិកក្ខន្ធកៈ

៣៨១

 011

សត្តសតិកក្ខន្ធកៈ

៣៨១

 011

រឿងវជ្ជីបុត្តភិក្ខុ និង រឿងព្រះយសត្ថេរ

៣៨៥

 011

ឧបត្តិលេស  ៤ យ៉ាងរបស់ព្រះចន្ទ្រ និង ព្រះអាទិត្យ

៣៨៧

 011

ឧបត្តិលេស  ៤ យ៉ាងរបស់ ​សមណព្រាហ្មណ៍

៣៨៩

 011

ឧបត្តិលេស  ៤ យ៉ាង

៣៩១

 011

រឿងអ្នកធំ ឈ្មោះ  មណិច្ចឡកៈ

៣៩៣

 011

ពាក្យរបស់ព្រះថេរៈឈ្មោះ  យសកាកណ្ឌកបុត

៣៩៥

 011

រឿងព្រះថេរៈឈ្មោះ  សម្កូតសាណវាសិ

៣៩៧

 011

សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ពួកភិក្ខុ ជា ថេរៈ

៣៩៩

 011

រឿងព្រះ រេវតត្ថេរ

៤០១

 011

ការសួរ​និង ការដោះស្រាយនូវវត្ថុ ១០​ប្រការ

៤០៣

 011

សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ពួក វជ្ជិបុត្តកភិក្ខុ

៤០៧

 011

រឿង វជ្ជិបុត្តកភិក្ខុ

៤០៩

 011

សេចក្តីប្រាថ្នា ​ដើម្បីនឹងវិនិច្ឆ័យនូវ អធិករណ៍

៤១៣

 011

ពាក្យជាចន្លោះ របស់ពួកភិក្ខុជាថេរៈ

៤១៥

 011

សេចក្តីប្រាថ្នា ​ដើម្បីនឹងវិនិច្ឆ័យនូវ អធិករណ៍

៤១៧

 011

រឿងអធិកភិក្ខុ

៤១៩

 011

បុច្ឆា វិសជ្ជនា នូវវត្ថុ១០ ប្រការ

៤២១

 011

ឧទ្ទាននៃ សតសតិកក្ខន្ធកៈ

៤២៩

  011