- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 065)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៦៥ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ៦៥

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស

ទុតិយភាគ

៦៥

​(ព.. ២៥០៣)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មហានិទ្ទេស   

 

65

មាគន្ទិយសុត្តនិទ្ទេស ទី ៩

   ដល់​  ៥០

65

បុរាភេទសុត្តនិទ្ទេស ទី ១០

៥១   ដល់  ១៤១

65

កលហវិវាទសុត្តនិទ្ទេស ទី  ១១

១៤២  ដល់ ២០៤

65

ចូឡវិយូហសុត្តនិទ្ទេស ទី ១២

២០៥  ដល់  ២៤៦

65

មហាវិយូហសុត្តនិទ្ទេស ទី ១៣

២៤៧  ដល់ ៣១៤

65