- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 029)

សូមចុចលើពាក្យ  Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០២ សូមចុចលើពាក្យ  បឋមភាគ ២៩    

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 សំយុត្តនិកាយ​ សគាថវគ្គ

បឋមភាគ ២៩

​(ព.. ២៥០៦)  

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ​

ទេវតាសំយុត្ត

 029

នឡវគ្គទី ១

 029

ឱឃតរណសូត្រ ទី ១

 029

និមោក្ខសូត្រ​ទី ២

 029

ឧបនេយ្យសូត្រ ទី ៣

 029

អច្ចេន្តិសូត្រ ទី ៤

 029

គតិច្ឆិន្ទិសូត្រ ទី ៥

 029

ជាគរសូត្រ ទី ៦

 029

អប្បដិវិទិតសូត្រ ទី ៧

 029

សុសម្មុដ្ឋសូត្រ ទី ៨

 029

មានកាមសូត្រ ទី ៩

 029

អរញ្ញសូត្រ ទី ១០

១០

 029

នន្ទនវគ្គ ទី ២

១២

 029

នន្ទនសូត្រ ទី ១

១២

 029

នន្ទិសូត្រ ទី ២

១៣

 029

នត្ថិបុត្តសមសូត្រ ទី ៣

១៤

 029

ខត្តិយសូត្រ ទី ៤

១៥

 029

សកមានសូត្រ ទី ៥

១៦

 029

និទ្ទាតន្ទិសូត្រ ទី ៦

១៦

 029

ទុក្ករសូត្រ ទី ៧

១៧

 029

ហិរិសូត្រ ទី ៨

១៨

 029

កុដិកាសូត្រ ទី ៩

១៨

 029

សមិទ្ធិសូត្រ ទី ១០

២០

 029

សតិវគ្គ​ទី ៣

២០

 029

សតិសូត្រ ទី ១

៣២

 029

ផុសតិសូត្រ ទី ២

៣២

 029

ជដាសូត្រ ទី ៣

៣៣

 029

មនោនិវារណសូត្រ ទី ៤

៣៤

 029

អរហន្តសូត្រ ទី ៥

៣៥

 029

បជ្ជោតសូត្រ ទី ៦

៣៧

 029

សរសូត្រ ទី ៧

៣៨

 029

មហទ្ធនសូត្រ ទី ៨

៣៩

 029

ចតុចក្កសូត្រ ទី ៩

៤០

 029

ឯណិជង្ឃសូត្រ ទី ១០

៤០

 029

 

៤១

 029

សតុល្លប្បកាយិកវគ្គ​ទី ៤

៤៣

 029

សព្ភិសូត្រ ទី ១

៤៣

 029

មច្ឆរិសូត្រ ទី ២

៤៧

 029

សាធុសូត្រ ទី ៣

៥១

 029

នសន្តិសូត្រ ទី ៤

៥៧

 029

ឧជ្ឈានសញ្ញិសូត្រ ទី ៥

៦០

 029

សទ្ធាសូត្រ ទី ៦

៦៣

 029

សមយសូត្រ ទី ៧

៦៥

 029

សកលិកសូត្រ ទី ៨

៦៨

 029

បឋមបជ្ជុនធីតុសូត្រ ទី ៩

៧៤

 029

ទុតិយបជ្ជុនធីតុសូត្រ ទី ១០

៧៦

 029

អាទិត្តវគ្គទី ៥

៧៨

 029

អាទិត្តសូត្រ ទី ២

៧៨

 029

កិន្ទទសូត្រ ទី ៣

៨១

 029

អន្នសូត្រ ទី ៤

៨១

 029

ឯកមូលសូត្រ ទី ៥

៨២

 029

អនោមិយសូត្រ ទី ៦

៨២

 029

អច្ចរាសូត្រ ទី ៧

៨៣

 029

វនរោបសូត្រ ទី ៨

៨៤

 029

ជេតវនសូត្រ ទី ៩

៨៦

 029

មច្ឆរិសូត្រ ទី ១០

៨៩

 029

ជរាវគ្គ ទី ៦

៩៤

 029

ជរាសូត្រ ទី ១

៩៤

 029

អជរសាសូត្រ ទី ២

៩៤

 029

មិត្តសូត្រ ទី ៣

៩៥

 029

វត្ថុសូត្រ ទី ៤

៩៦

 029

បឋមជនសូត្រ ទី ៥

៩៦

 029

ទុតិយជនសូត្រ ទី ៦

៩៧

 029

តតិយជនសូត្រ ទី ៧

៩៨

 029

ឧប្បថសូត្រ ទី ៨

៩៨

 029

ទិតិយសូត្រ ទី ៩

៩៩

 029

កវិសូត្រ ទី ១០

១០០

 029

អន្ធវគ្គទី ៧

១០១

 029

នាមសូត្រ ទី១

១០១

 029

ចិត្តសូត្រ ទី ២

១០១

 029

តណ្ហាសូត្រ ទី​ ៣

១០២

 029

សញ្ញោជនសូត្រ ទី ៤

១០៣

 029

ពន្ធនសូត្រ ទី ៥

១០៣

 029

អព្ភាហកសូត្រ ទី ៦

១០៤

 029

ឧឌ្ឌិតសូត្រ ទី ៧

១០៤

 029

បហិតសូត្រ ទី ៨

១០៥

 029

ឥច្ឆាសូត្រ ទី ៩

១០៦

 029

លោកសូត្រ ទី ១០

១០៦

 029

ឃត្វាវគ្គទី ៨

១០៨

 029

ឃត្វាសូត្រ ទី១

១០៨

 029

រថសូត្រ ទី២

១០៩

 029

វិត្តសូត្រ ទី៣

១០៩

 029

វិទ្ឋិសូត្រ ទី៤

១១០

 029

ភីតសូត្រ ទី៥

១១១

 029

នជិរតិសូត្រ ទី៦

១១២

 029

ឥស្សរសូត្រ ទី៧

១១៤

 029

កាមសូត្រ ទី៨

១១៥

 029

បាឋេយ្យសូត្រ ទី៩

១១៥

 029

បជ្ជោតសូត្រ ទី១០

១១៦

 029

អរណសូត្រ ទី១១

១១៧

 029

ទេវបុត្តសំយុត្ត

១១៩

 029

កស្សបវគ្គ​ទី ១

១១៩

 029

បឋមកស្សបសូត្រ ទី១

១១៩

 029

ទុតិយកស្សបសូត្រ ទី២

១២០

 029

មាឃសូត្រ ទី៣

១២១

 029

មាគធសូត្រ ទី៤

១២២

 029

ទាមលិសូត្រ ទី៥

១២៣

 029

កាមទសូត្រ ទី៦

១២៥

 029

បញ្ចាលចណ្ឌសូត្រ ទី៧

១២៧

 029

តាយនសូត្រ ទី៨

១២៧

 029

ចន្ទិមសូត្រ ទី៩

១៣១

 029

សុរិយសូត្រ ទី១០

១៣៣

 029

អនាថបិណ្ឌិកវគ្គ​ទី ២

១៣៦

 029

ចន្ទិមសសូត្រ ទី១

១៣៦

 029

វេណ្ឌុសូត្រ ទី២

១៣៧

 029

ទីឃលដ្ឋិសូត្រ ទី៣

១៣៨

 029

នន្ទនសូត្រ ទី៤

១៣៨

 029

ចន្ទនសូត្រ ទី៥

១៤០

 029

វាសុទត្តសូត្រ ទី៦

១៤១

 029

សុព្រហ្មសូត្រ ទី៧

១៤១

 029

កកុធសូត្រ ទី៨

១៤២

 029

ឧត្តរសូត្រ ទី៩

១៤៤

 029

អបាថបិណ្ឌកសូត្រ ទី១០

១៤៥

 029

នានាតិត្ថិយវគ្គទី ៣

១៥១

 029

សិវសូត្រ ទី១

១៥១

 029

ខេមសូត្រ ទី២

១៥២

 029

សេរីសូត្រ ទី៣

១៥៤

 029

ឃដិការសូត្រ ទី៤

១៦០

 029

ជន្តុសូត្រ ទី៥

១៦៤

 029

រោហិតស្សសូត្រ ទី៦

១៦៦

 029

នន្ទសូត្រ ទី៧

១៧០

 029

នន្ទិវិសាលសូត្រ ទី៨

១៧១

 029

សុសិមសូត្រ ទី៩

១៧២

 029

នានាតិតិ្ថយសូត្រ ទី១០

១៧៩

 029

កោសលសំយុត្ត

១៨៥

 029

ទហរវគ្គ ទី ១

១៨៥

 029

ទហរសូត្រ ទី១

១៨៥

 029

បុរិសសូត្រ ទី២

១៩១

 029

រាជសូត្រ ទី៣

១៩២

 029

បិយសូត្រ ទី៤

១៩៤

 029

អត្តរក្ខិតសូត្រ ទី៥

១៩៨

 029

អប្បកសូត្រ ទី៦

២០១

 029

អត្ថករណសូត្រ ទី៧

២០៣

 029

មល្លិកាសូត្រ ទី៨

២០៥

 029

យញ្ញសូត្រ ទី៩

២០៧

 029

ពន្ធនសូត្រ ទី១០

២១០

 029

ជដិលវគ្គទី ២

២១៣

 029

ជដិលសូត្រ ទី១

២១៣

 029

បញ្ចរាជសូត្រ ទី២

២១៨

 029

ទោណបាកសូត្រ ទី៣

២២២

 029

បឋមសង្គាមវត្ថុសូត្រ ទី៤

២២៥

 029

ទុតិយសង្គាមវត្ថុសូត្រ ទី៥

២២៨

 029

ធីតុសូត្រ ទី៦

២៣៣

 029

បឋមអប្បមាទសូត្រ ទី៧

២៣៤

 029

ទុតិយអប្បមាទសូត្រ ទី៨

២៣៦

 029

បឋមាបុត្តកសូត្រ ទី៩

២៤២

 029

ទុតិយាបុត្តកសូត្រ ទី១០

២៤៨

 029

បុគ្គលវគ្គទី ៣

២៥៣

 029

បុគ្គលសូត្រ ទី១

២៥៣

 029

អយ្យិកាសូត្រ ទី២

២៦២

 029

លោកសូត្រ ទី 

២៦៥

 029

ឥស្សត្ថសូត្រ ទី៤

២៦៧

 029

បព្វតោបមសូត្រ ទី៥

២៧៣

 029

មារសំយុត្ត

២៨០

 029

តបោកម្មវក្គទី ១

២៨០

 029

តបោកម្មសូត្រ ទី១

២៨០

 029

នាគសូត្រ ទី២

២៨២

 029

សុភសូត្រ ទី៣

២៨៣

 029

បឋមបាសសូត្រ ទី៤

២៨៥

 029

ទុតិយបាសសូត្រ ទី៥

២៨៧

 029

សប្បសូត្រ ទី៦

២៨៩

 029

សុប្បតិសូត្រ ទី៧

២៩២

 029

នន្ទនសូត្រ ទី៨

២៩៣

 029

បឋមអាយុសូត្រ ទី៩

២៩៤

 029

ទុតិយអាយុសូត្រ ទី១០

២៩៦

 029

បាសាណវគ្គទី២

២៩៨

 029

បាសាណសូត្រ ទី១

២៩៨

 029

សីហសូត្រ ទី២

២៩៩

 029

សកលិកសូត្រ ទី៣

៣០១

 029

បដិរូបសូត្រ ទី៤

៣០៣

 029

មានសសូត្រ ទី៥

៣០៥

 029

បត្តសូត្រ ទី៦

៣០៦

 029

អាយតនសូត្រ ទី៧

៣០៨

 029

បិណ្ឌសូត្រ ទី៨

៣១១

 029

កស្សកសូត្រ ទី៩

៣១៣

 029

រជ្ជសូត្រ ទី១០

៣១៦

 029

សម្ពហុលវគ្គទី​៣

៣២០

 029

សម្ពហុលសូត្រ ទី១

៣២០

 029

សមិទ្ធិសូត្រ ទី២

៣២៤

 029

គោធិកសូត្រ ទី៣

៣២៨

 029

សត្តវស្សសូត្រ ទី៤

៣៣៤

 029

មារធីតុសូត្រ ទី៥

៣៣៩

 029