ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 099)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៩៩ សូមចុចលើពាក្យ ឆដ្ឋភាគ ៩៩

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ឆដ្ឋភាគ ៩៩

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បរិត្តារម្មណត្តិកៈ

 

99

បដិច្ចវារៈ

 

99

អនុលោម

99

បច្ចនីយៈ

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

99

បច្ចនីយានុលោម

99

បញ្ហាវារៈ

99

អនុលោម

99

បច្ចនីយៈ

២៩

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣១

99

បច្ចនីយានុលោម

៣១

99

ហីនត្តិកៈ

 

99

បដិច្ចវារៈ

៣៣

99

អនុលោម

៣៣

99

មិច្ឆត្តត្តិកៈ

 

99

បដិច្ចវារៈ

៣៥

99

អនុលោម

៣៥

99

បច្ចនីយៈ

៣៨

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៤០

99

បច្ចនីយានុលោម

៤០

99

បច្ចយវារៈ

៤១

99

អនុលោម

៤១

99

បច្ចនីយៈ

៤៤

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៤៧

99

បច្ចនីយានុលោម

៤៧

99

សំសដ្ឋវារៈ

៤៧

99

អនុលោម

៤៧

99

បច្ចនីយៈ

៤៨

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៥១

99

បច្ចនីយានុលោម

៥១

99

បញ្ហាវារៈ

៥២

99

អនុលោម

៥២

99

បច្ចនីយៈ

៧៤

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៧៧

99

បច្ចនីយានុលោម

៧៧

99

មគ្គារម្មណត្តិកៈ

 

99

បដិច្ចវារៈ

៧៩

99

អនុលោម

៧៩

99

បច្ចនីយៈ

៨៣

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៩១

99

បច្ចនីយានុលោម

៩១

99

បញ្ហាវារៈ

៩២

99

អនុលោម

៩២

99

បច្ចនីយៈ

១១០

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១១៤

99

បច្ចនីយានុលោម

១១៥

99

ឧប្បន្នត្តិកៈ

 

99

បញ្ហាវារៈ

១១៦

99

អនុលោម

១១៦

99

បច្ចនីយៈ

១១៦

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១២៧

99

បច្ចនីយានុលោម

១៤៨

99

អតីតត្តិកៈ

 

99

បញ្ហាវារៈ

១៣០

99

អនុលោម

១៣០

99

បច្ចនីយៈ

១៣៩

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៤០

99

បច្ចនីយានុលោម

១៤១

99

អតីតារម្មណត្តិកៈ

 

99

បដិច្ចវារៈ

១៤២

99

អនុលោម

១៤២

99

បច្ចនីយៈ

១៤៣

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៤៧

99

បច្ចនីយានុលោម

១៤៧

99

បញ្ហាវារៈ

១៤៨

99

អនុលោម

១៤៨

99

បច្ចនីយៈ

១៦៧

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៦៩

99

បច្ចនីយានុលោម

១៦៩

99

អជ្ឈត្តត្តិកៈ

 

99

បដិច្ចវារៈ

១៧០

99

អនុលោម

១៧០

99

បច្ចនីយៈ

១៧៣

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៧៨

99

បច្ចនីយានុលោម

១៧៨

99

បច្ចយវារៈ

១៧៩

99

អនុលោម

១៧៩

99

បច្ចនីយៈ

១៨០

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៨២

99

បច្ចនីយានុលោម

១៨២

99

បញ្ហាវារៈ

១៨២

99

អនុលោម

១៨២

99

បច្ចនីយៈ

២០១

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២០៣

99

បច្ចនីយានុលោម

២០៤

99

អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

 

99

បដិច្ចវារៈ

២០៥

99

អនុលោម

២០៥

99

បច្ចនីយៈ

២០៦

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២០៨

99

បច្ចនីយានុលោម

២០៨

99

បញ្ហាវារៈ

២០៩

99

អនុលោម

២០៩

99

បច្ចនីយៈ

២២០

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២២១

99

បច្ចនីយានុលោម

២២១

99

សនិទស្សនសប្បដិឃត្តិកៈ

 

99

បដិច្ចវារៈ

២២៣

99

អនុលោម

២២៣

99

បច្ចនីយៈ

២៤០

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៤៨

99

បច្ចនីយានុលោម

២៤៨

99

បញ្ហាវារៈ

២៤៩

99

អនុលោម

២៤៩

99

បច្ចនីយៈ

២៧៤

99

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៨០

99

បច្ចនីយានុលោម

២៨១

99