- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 076)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧៦ សូមចុចលើពាក្យ បញ្ចមភាគ៧៦

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន

បញ្ចមភាគ

៧៦

​(ព.. ២៥០៧)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ថេរិយាបទាន

 

 

សុមេធាវគ្គ ទី ១

   ដល់  ២៣

76

ឧទ្ទាន

 

76

សិមេធាថេរិយាបទាន ១   មេខលទាយិកាថេរិយាបទាន ១

មណ្ឌបទាយិកាថេរិយាបទាន ១  សង្កមនទាថេរិយាបទាន ១

នឡមាលិកាថេរិយាបទាន ១  កបិណ្ឌបាតទាយិកាថេរិយាបទាន ១

សក្កឧប្បលមាលិកាថេរិយាបទាន ១​ បញ្ចទីបិកាថេរិយាបទាន ១

ឧទកទាយិកាថេរិយាបទាន ១      ក្នុងវគ្គនេះមានគាថា ១១៨

ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរាប់ឃើញហើយ ។

 

76

ឯកុបោសថ វគ្គទី​២

២៥  ដល់ ១១៧

76

ឧទ្ទាន

 

76

ឯកុបោសថិកាថេរិយាបទាន ១     សឡលបុប្ផិកាថេរិយាបទាន ១

មោទកទាយិកាថេរិយាបទាន ១   ឯកាសនទាយិកាថេរិយាបទាន ១

បញ្ចទីបទាយិកាថេរិយាបទាន ១   នឡមាលិកាថេរិយាបទាន ១

បជាបតិគោតមីថេរិយាបទាន ១    ខេមាថេរិយាបទាន ១

ឧប្បលវណ្ណាថេរិយាបទាន ១    បដាចារាថេរិយាបទាន ១

មានគាថា ៥០៩ គាថា ។

 

76

កុណ្ឌលកេស វគ្គទី៣

១១៨  ដល់  ២០២

76

ឧទ្ទាន

 

76

កណ្ឌលកេសិថេរិយាបទាន ១   កិសាគោតមីថេរិយាបទាន ១

ធម្មទិន្នាថេរិយាបទាន ១  សកុលាថេរិយាបទាន ១

នន្ទាថេរិយាបទាន ១   សោណាថេរិយាបទាន ១

ភទ្ទកាបិលានីថេរិយាបទាន ១   យសោធរាថេរិយាបទាន ១

ទសសហស្សថេរីនមបទាន​១    អដ្ឋារសថេរីសហស្សនមបទាន​១

មានគាថា ចំនួន ៤៧៨ ។

 

 

ខត្តិយកញ្ញា វគ្គទី ៤

២០៣  ដល់ ២៤៧

76

ឧទ្ទាន

 

76

អដ្ឋារសសហស្សខត្តិយកញ្ញាថេរីនមបទាន ១

ចតុរាសីតិសហស្សព្រាហ្មណកញ្ញាថេរីនមបទាន​១

ឧប្បលទាយិកាថេរិយាបទាន ១   សិង្គាលមាតាថេរិយាបទាន ១

សុក្កាថេរិយាបទាន ១     អតិរូបនន្ទាថេរិយាបទាន ១

អឌ្ឍកាសីថេរិយាបទាន ១    បុណ្ណិកាថេរិយាបទាន ១

អម្ពបាលីថេរិយាបទាន ១   សេលាថេរិយាបទាន ១ ។

 

76

ចប់  អបទាន ។