- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 043)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤៣ សូមចុចលើពាក្យ ចតុត្ថភាគ៤៣

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ  ចតុក្កនិបាត

ចតុត្ថភាគ

៤៣

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ចតុត្ថបណ្ណាសក

43

ឥន្ទ្រិយវគ្គ ទី ១

43

ឧទ្ទាននៃឥន្ទ្រិយវគ្គនោះគឺ

  ដល់ ១៨

43

និយាយអំពីឥន្ទ្រិយ១

 

43

អំពី ពលៈ ៣  គឺ  សទ្ធាពលៈ១   បញ្ញាពលៈ១   សតិពលៈ១

និង បដិសង្ខានពលៈ១   ជាគំរប់ ៥

 

43

អំពី កប្ប១  អំពីរោគ១     អំពីការសាបសូន្យ១    អំពីនាងភិក្ខុនី១

អំពីព្រះសុគត និង​វិន័យរបស់ព្រះសុគត១   រួមត្រូវជា​១០ ។  

 

43

បដិបទាវគ្គ ទី ២

១៩

43

ឧទ្ទាននៃបដិបទាវគ្គនោះគឺ

១៩  ដល់ ៤០

43

និយាយអំពីបដិបទា៤ យ៉ាងដោយសង្ខេប១

 

43

និយាយអំពីបដិបទា៤ យ៉ាងដោយពិស្តារ១

 

43

និយាយអំពីបដិបទា៤យ៉ាង  មានភិក្ខុពិចារណាឃើញថាមិនស្អាតជា

ដើម១

 

43

អំពីបដិបទា៤យ៉ាង  មានសេចក្តីអត់ធន់ជាដើម ២លើក

 

43

អំពីបដិបទា រួមគ្នាដោយចំណែកពីរ ១

 

43

អំពីព្រះ មោគ្គល្លាន១      អំពីព្រះសារីបុត្ត១     

 

43

អំពីសសង្ខារបរិនិព្វាយិជាដើម១

 

43

អំពីការចំរើន សមាថៈ  និង វិបស្សនា​គូនឹងគ្នា​១

 

43

សញ្ចេតនិយវគ្គ ទី​៣

៤១

43

ឧទ្ទាននៃសញ្ចេតនិយវគ្គនោះគឺ

៤១  ដល់ ៧២

43

សំដែងអំពីសញ្ចេតនា១

 

43

ការចែកបដិសម្ពិទា១

 

43

រឿងព្រះកោដ្ឋិតត្ថេរ១  ​ព្រះអានន្ទត្ថេរ ១  ព្រះឧបវានត្ថេរ១  គំរប់៥

 

43

ការប្រាថ្នាយកតម្រាប់១

 

43

រឿងព្រះរាហុលត្ថេរ១

 

43

ការប្រៀបធៀបនឹងត្រពាំង១    ព្រះនិព្វាន១   មហាបទេស១

ក្នុង វត្ត ។

 

43

យោធាជីវវគ្គ ទី៤

៧៣

43

ឧទ្ទាននៃយោធាជីវវគ្គនោះគឺ

៧៣ ដល់ ១០៦

43

និយាយអំពីការប្រៀបធៀបនៃយោធាជីវៈ១

 

43

ការធានាមិនបាន១

 

43

របស់ដែលឮហើយ១

 

43

ការមិនខ្លាចស្លាប់១  នឹងសមណសច្ចៈ១  ​ជាគំរប់ប្រាំ

 

43

រឿងភិក្ខុធ្លាស១

 

43

វស្សការព្រាហ្មណ៍ ១

 

43

រឿង ឧបកៈ១

 

43

ធម្មដែលត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់១

 

43

ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់ ក្នុងថ្ងៃ​ឧបោសថ១ ។

 

43

មហាវគ្គ ទី ៥

១០៧

43

ឧទ្ទាននៃមហាវគ្គនោះគឺ

១០៧ ដល់ ១៩៧

43

និយាយអំពីអានិស្សងនៃធម៌ ដែលបានបញ្ជូនចិត្តស្តាប់១

 

43

អំពីហេតុ ៤ យ៉ាង ១

 

43

អំពីភទ្ទិយលិច្ឆវី១

 

43

អំពីកោឡិយបុត្ត  ក្នុងនិគមឈ្មោះ សាបុគិយ១

 

43

អំពីវប្បសក្យៈ១

 

43

អំពីសោឡ្ហលិច្ឆវី១

 

43

អំពីមល្លិកាទេវី១

 

43

អំពីបុគ្គលអ្នកព្យាយាមដុតកំដៅនូវខ្លួន១

 

43

អំពីតណ្ហា១

 

43

អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ ១   រួមជា​១០ ប្រការ ។

 

43

បណ្ណាសកាសង្គហិតវគ្គ

១៩៨

43

សប្បុរិសវគ្គ ទី១

១៩៨ ដល់ ២១៦

43

ឧទ្ទាននៃសប្បុរិសវគ្គនោះគឺ

 

43

និយាយអំពីសិក្ខាបទ១

 

43

អំពីបុគ្គលមិនមានសទ្ធា១

 

43

អំពីធម៌ ៧  នាំឲ្យវិនាស១

 

43

មួយយ៉ាងទៀត​និយាយអំពី    កម្មទាំង ១០​ប្រការ១

អំពីមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ ១    អំពីមគ្គ ១០​ប្រការ១

អំពីបាបធម៌ ២ ប្រការ១

 

43

អំពីបាបធម៌ ២ ប្រការ១   ដទៃទៀត១ ។

 

43

សោភនវគ្គ​  ទី២

២១៧

43

ឧទ្ទាននៃសោភនវគ្គនោះគឺ

២១៧ ដល់ ២២២

43

និយាយអំពីការទ្រុស្តបរិសទ្យ  និង ការធ្វើបរិសទ្យឲ្យល្អ១

 

43

អំពីជនអ្នកប្រកបដោយធម៌ មានមិច្ឆាទិដ្ឋិជាដើម១

 

43

អំពីជនអ្នកប្រកបដោយធម៌  ​មាន អកតញ្ញុតា ជាដើម១

 

43

អំពីជនអ្នកប្រកបដោយធម៌  មានបាណាតិបាត​ជាដើម១

 

43

អំពីជនអ្នកប្រកបដោយធម៌ ជាផ្លូវពីរប្រការ​១

 

43

អំពីគន្លងនៃវោហារពីរយ៉ាង  ដែលបុគ្គលពោលហើយ១

 

43

អំពីជនអ្នកប្រកបដោយធម៌  មានហិរិ ជាដើម១

 

43

អំពីជនអ្នកប្រកបដោយធម៌  មានការមិនមានបញ្ញា ជាដើម១ ។

 

43

ទុច្ចរិតវគ្គ ទី ៣

២២៣

43

ឧទ្ទាននៃទុច្ចរិតវគ្គនោះគឺ

២២៣ ដល់ ២២៨

43

និយាយអំពីទុច្ចរិត១

 

43

អំពីមិច្ឆាទិដ្ឋិ១

 

43

អំពីបុគ្គលប្រកបដោយធម៌  ​មាន អកតញ្ញុតា ជាដើម១

 

43

អំពីបុគ្គលប្រកបដោយធម៌  មានបាណាតិបាត​ជាដើម១

 

43

អំពីផ្លូវពីរប្រការ​១

 

43

អំពីគន្លងពាក្យពោលពីរប្រការ  ដែលពោល ១

 

43

អំពីបុគ្គលប្រកបដោយធម៌  មានសេចក្តីខ្មាសបាបជាដើម១

 

43

អំពីបុគ្គលប្រកបដោយធម៌  មាន  មិនមានប្រាជ្ញា ជាដើម១

 

43

អំពី អ្នកប្រាជ្ញ៤ពួក ១ ។

 

43

កម្មវគ្គ ទី ៤

២២៩

43

ឧទ្ទាននៃកម្មវគ្គនោះគឺ

២២៩ ដល់ ២៤៨

43

និយាយអំពីកម្ម ៤ យ់ាង ដោយសង្ខេបពិស្តារ

 

43

អំពីរឿង សោណកាយនមាណពពោលថា  ព្រះដ៏មានព្រះភាគ

ទ្រង់បញ្ញត្តកម្មទាំងពួងថាជា  អភិរិយវាទ

 

43

អំពីកម្ម  ទាំងខ្មៅ ទាំង​ស  ចែកជាសិក្ខាបទ

 

43

អំពីកម្ម   មិនខ្មៅមិនស  បានដល់ អរិយមគ្គ

 

43

អំពីកម្ម   មិនខ្មៅមិនស  បានដល់  ពោជ្ឈង្គ

 

43

អំពីកម្ម   ប្រកបដោយទោស ៤ យ៉ាង

 

43

អំពីកម្ម   មិនមានទោស ៤ យ៉ាង

 

43

អំពី សមណ ៤ ពួក

 

43

អំពី អានិសង្ស អាស្រ័យសប្បុរស ៤​យ៉ាង ។

 

43

អាបត្តិភយវគ្គ ទី ៥

២៤៩

43

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ

២៤៩ ដល់ ២៦៤

43

អំពីភិក្ខុទំលាយសង្ឃ ៤យ៉ាង

 

43

អំពីភ័យ  កើតអំពី អាបត្តិ ៤យ៉ាង

 

43

អំពីអានិសង្ស នៃព្រហ្មចរិយៈ ៤យ៉ាង  មានសិក្ខា ជាអានិសង្ស

ជាដើម

 

43

អំពីដំណេក ៤យ៉ាង

 

43

អំពី ..បុគ្គល៤​ពួក

 

43

អំពី ហេតុចំរើន បញ្ញា ៤យ៉ាង

 

43

អំពី ធម៌ មាន​ឧបការច្រើនដល់មនុស្ស ៤យ៉ាង

 

43

អំពី វោហារ ៤យ៉ាង  ទាំងពីរ ចំណែក ។

 

43

អភិញ្ញាវគ្គ ទី ៦

២៦៥

43

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ

២៦៥ ដល់ ២៧៧

43

និយាយអំពី​អភិញ្ញាធម៌ ៤​ប្រការ

 

43

អំពីការស្វែងរក​៤ ប្រការ

 

43

អំពីសង្គហៈ​៤​ប្រការ

 

43

អំពី មាលុង្ក្យបុត្រ

 

43

អំពីត្រកូលស្តុកស្តម្ភ និងមិនស្តុកស្តម្ភ  ដោយហេតុ៤ ប្រការ

២រឿង

 

43

អំពីសេះអាជានេយ្យ  ប្រកបដោយអង្គ ៤  ជាសេះគួរដល់ព្រះរាជា

 

43

អំពីពល ៤ ប្រការ

 

43

អំពីភិក្ខុ មិនគួរនៅ  និងគួរនៅ ក្នុងសេនាសនព្រៃបាន

និង អំពីកម្មដែលឥតទោស  និងមានទោស ។

 

43

កម្មបទវគ្គ ទី​៧

២៧៨ ដល់ ២៨៣

43

ពួកសូត្រដែលមិនសង្គ្រោះ  ដោយបណ្ណាសក

២៨៤ ដល់ ២៨៦

43