ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 094)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧៨ សូមចុចលើពាក្យ បឋមភាគ ៩៤

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

បឋមភាគ ៩៤

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មាតិកានិក្ខេបវារៈ

94

បច្ចយវិភង្គវារៈ

94

អនិលោមត្តិកប្បដ្ឋាន

 

94

កុសលត្តិកៈ

 

94

បដិច្ចវារៈ

១៩

94

ឧទ្ទេស

១៩

94

អនុលោម

១៩

94

បច្ចនីយៈ

៣០

94

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣១

94

បច្ចនីយានុលោម

៣៤

94

និទ្ទេស

៣៦

94

អនុលោម

៣៦

94

បច្ចនីយៈ

៥៨

94

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៨១

94

បច្ចនីយានុលោម

១០០

94

សហជាតវារៈ

១១៨

94

អនុលោម

១១៨

94

បច្ចនីយៈ

១២២

94

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១២៣

94

បច្ចនីយានុលោម

១២៤

94

បច្ចយវារៈ

១២៥

94

អនុលោម

១២៥

94

បច្ចនីយៈ

១៤៨

94

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៦២

94

បច្ចនីយានុលោម

១៧៤

94

និស្សយវារៈ

១៨៨

94

អនុលោម

១៨៨

94

បច្ចនីយៈ

១៩២

94

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៩៤

94

បច្ចនីយានុលោម

១៩៥

94

សំសដ្ឋវារោ

១៩៦

94

អនុលោម

១៩៦

94

បច្ចនីយៈ

២០១

94

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២០៩

94

បច្ចនីយានុលោម

២១៧

94

សម្បយុត្តវារោ

២២៥

94

អនុលោម

២២៥

94

បច្ចនីយៈ

២២៧

94

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២២៨

94

បច្ចនីយានុលោម

២២៨

94

បញ្ហាវារៈ

២២៩

94

វិភង្គ

២២៩

94