- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*)(លេខសៀវភៅបិដក : 035)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៣ សូមចុចលើពាក្យ  សត្តមភាគ ៣៥                 

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ​ សឡាយតនវគ្គ

សត្តមភាគ  ៣៥

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

 

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បឋមបណ្ណាសកៈ

35

អនិច្ចវគ្គ

១​ដល់ ១២

35

ឧទ្ទាននៃអនិច្ចវគ្គ នោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពី​(អាយតនៈ) មិនទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា ទាំងខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ ៣ លើក

 

35

-និយាយអំពី​(អាយតនៈ) ទាំងនោះ ទាំងខាងក្នុង និង​ខាងក្រៅ (ជា អតីត  អនាគត បច្ចុប្បន្ន ) ដែលលោកពោល ៣​លើកទៀត ដោយ អំណាច អនិច្ចាទិលក្ខណៈ ។

 

35

យមកវគ្គ

១៣​ ដល់ ​៣២

35

ឧទ្ទាននៃយមកវគ្គ នោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពី ការត្រាស់ដឺងពីរលើក

 

35

- អំពី អានិសង្ស  ពីរលើកដទៃទៀត

 

35

- អំពីចិត្ត មិនបានប្រព្រឹត្តកន្លង ដែនកិលេស និង វដ្តៈ​ពីរលើក

 

35

-អំពី ការត្រេកអរ ពីរលើក ដទៃទៀត

 

35

-អំពី ការកើតឡើងពីរលើក   

 

35

ហេតុនោះទើបហៅថាវគ្គ ។

 

35

សព្វវគ្គ

៣៣​ ដល់ ​៥៨

35

ឧទ្ទាននៃសព្វវគ្គ នោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពីវត្ថុទាំងពួង ១

 

35

- អំពីការលះបង់ពីរលើក

 

35

- អំពីកំណត់ដឹង មានពីរលើកដទៃទៀត

 

35

- អំពីរបស់ក្តៅ ១

 

35

- អំពីរបស់ខ្វាក់ ១

 

35

- អំពីបដិបទា ដ៏សមគួរ ១

 

35

- អំពីបដិបទា ជាទីសប្បាយ មានពីរលើក

 

35

ហេតុនោះទើបហៅថាវគ្គ ។

 

35

ជាតិធម្មវគ្គ

៥៩​ ដល់ ៦២

35

ឧទ្ទាននៃជាតិធម្មវគ្គនោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពីធម្ម​១០​យ៉ាងនោះគឺ  ​ជាតិ​១ព្យាធិ ១  មរណៈ ១ 

សោក១  សង្កិលេស១ ខយធម៌ ១  វយធម៌ ១  សមុទយធម៌១

និរោធធម៌ ១ ។

 

35

អនិច្ចវគ្គ

៦៣  ដល់ ៦៦

35

ឧទ្ទាននៃអនិច្ចវគ្គនោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពី របស់ មិនទៀង ១

 

35

- ជាទុក្ខ១

 

35

-មិនមែនរបស់ខ្លួន ១

 

35

- ដឹងឲ្យជាក់១

 

35

-ត្រូវកំណត់ដឹង ១

 

35

-ត្រូវតែលះបង់១

 

35

-ត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់១

 

35

-ត្រូវកំណត់ដឹងដោយប្រាជ្ញាដ៏ក្រៃលែង១

 

35

-ជាគ្រឿងបៀតបៀន១

 

35

-ជាគ្រឿងអន្តរាយ១

 

35

ហេតុនោះទើបចាត់ជា ១ វគ្គ ។

 

35

*************ចប់ បឋមបណ្ណាសកៈ ក្នុង សឡាយតនវគ្គ *********

 

35

ឧទ្ទាននៃបឋមបណ្ណាសកៈនោះគឺ ៖

 

35

សុទ្ធវគ្គ១ យមកវគ្គ១  សព្វវគ្គ១ ជរាវគ្គ១  អនិច្ចវគ្គជាគម្រប់ប្រាំ ១។

 

35

លោកចាត់ជាមួយ បណ្ណាសកៈ តាម សឡាយតនវគ្គ នោះ ។

 

35

ទុតិយបណ្ណាសកៈ

 

35

អវិជ្ជាវគ្គ

៦៧​​ ដល់ ​​៧៦

35

ឧទ្ទាននៃអវិជ្ជាវគ្គ នោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពីអវិជ្ជា១

 

35

-សញ្ញោជនៈ ពីរលើក

 

35

-អាសវៈ  ពីរលើក

 

35

-អនុស័យ ពីរលើក

 

35

-ការកំណត់ដឹង ១

 

35

-ធម៌គ្របសង្កត់ពីរលើក

 

35

ហេតុនោះទើបលោកចាត់ជា មួយវគ្គ ។

 

35

មិគជាលវគ្គ

៧៧​​ដល់  ៩៩

35

ឧទ្ទាននៃមិគជាលវគ្គ នោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពីព្រះមិគជាលៈ មានអាយុ២លើក

 

35

-អំពីព្រះ សមិទ្ធិ មានអាយុ ៤លើក

 

35

-អំពីព្រះឧបសេន មានអាយុ១លើក

 

35

-អំពីព្រះឧបវាណ មានអាយុ១លើក

 

35

-អំពី អាការររបស់ផស្សៈ ៦ មាន ៣​លើក ។

 

35

គិលានវគ្គ

១០០​​ដល់ ​១១៨

35

ឧទ្ទាននៃគិលានវគ្គ នោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពីភិក្ខុឈឺ  មានអាយុ២លើក

 

35

- អំពីព្រះរាធៈ មានអាយុ  មាន៣លើក

 

35

- អំពី អវិជ្ជា មាន ២លើក

 

35

- អំពី ពួកភិក្ខុ​១

 

35

- អំពីលោក ១

 

35

- អំពីព្រះ ផគ្គុនៈ មានអាយុ​១​។

 

35

ឆន្នវគ្គ

១១៩​​ ដល់ ​​១៥៣

35

ឧទ្ទាននៃឆ ន្នវគ្គ នោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពីលោកបែកធ្លាយ​១

 

35

-លោកសូន្យ ១

 

35

-ធម៌សង្ខេប១

 

35

-ឆន្នត្ថេរ១

 

35

-បុណ្ណត្ថេរ ១

 

35

-ពាហិយត្ថេរ១

 

35

-តណ្ហាជាគ្រឿងញាប់ញ័រ មាន២ លើក

 

35

-ធម្មជាតជាគូៗ មាន២ លើក ។

 

35

ឆឡវគ្គ

១៥៤​​ ដល់ ​​១៨៩

35

ឧទ្ទាននៃឆឡវគ្គ នោះគឺ ៖

 

35

-និយាយអំពី ការរួបរួម ២ សូត្រ

 

35

-ការសាបសូន្យ

 

35

-ភិក្ខុអ្នកនៅដោយសេចក្តីប្រហែស១

 

35

-ការសង្រួម១

 

35

-សមាធិ១

 

35

-ការស្ងប់ស្ងាត់១

 

35

-របស់មិនមែនរបស់អ្នកទាំងឡាយ​មាន​២​សូត្រ

 

35

-ឧទករាមបុត្ត ១ ។

 

35

*************ចប់ ទុតិយបណ្ណាសកៈ ក្នុង សឡាយតនវគ្គ *********

 

35

ឧទ្ទាននៃទុតិយបណ្ណាសកៈនោះគឺ ៖

 

35

-អវិជ្ជាវគ្គ១  មិគជាលវគ្គ១  គិលានវគ្គ១ ឆន្នវគ្គជាគម្រប់បួន១

ឆឡវគ្គ១ ។

 

35

ហាសិបសូត្រនេះ ជាទុតិយបណ្ណាសកៈ ។

 

35

តតិយបណ្ណាសកៈ

 

35

យោគក្ខេមិវគ្គ

១៩០  ដល់  ២០៥

35

ឧទ្ទាននៃយោគក្ខេមិវគ្គនោះគឺ

 

35

-និយាយអំពីបុគ្គលមានសេចក្តីក្សេមចាកយោគៈ ១

 

35

-អំពីសុខទុក្ខកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យ (ចក្ខុ)​ជាដើម ១

 

35

-អំពី កើតនិងរលត់នៃទុក្ខ​១

 

35

-អំពី កើតនិងរលត់នៃលោក​១

 

35

-អំពី សេចក្តីប្រកាន់ថា​ប្រសើរជាដើម ១

 

35

-អំពី សំយោជនៈ ១

 

35

-អំពី ឧបាទាន ១

 

35

-អំពី បុគ្គលកំណត់ដឹង មាន ២ លើក

 

35

-អំពី ភិក្ខុឈរអែបស្តាប់ធម៌ ១ ។

 

35

លោកកាមគុណវគ្គ ទី ២

២០៧​​ ដល់  ២៤៨

35

ឧទ្ទាន នៃលោកាមគុណវគ្គនោះគឺ

 

35

-និយាយ អំពី អន្ទាក់មាន ២​លើក

 

35

- អំពី ទីបំផុតនៃលោក ១

 

35

- អំពីកាមគុណ ១

 

35

- ព្រះឥន្ទបញ្ចសិខគន្ធព្វបុត្ត១

 

35

- ព្រះសារីបុត្ត ១

 

35

- ព្រះរាហុល១

 

35

- សំយោជនៈ១

 

35

-ឧបាទាន១

 

35

-ព្រោះហេតុនោះ ទើបហៅថា លោកកាមវគ្គ ។

 

35

គហបតិវគ្គ

២៤៩​​ ដល់ ​​២៨៤

35

ឧទ្ទាននៃគហបតិវគ្គនោះគឺ

 

35

-និយាយអំពី ឧគ្គគហបតី នៅក្រុងវេសាលី១

 

35

-អំពីឧគ្គគហបតី អ្នកហត្ថិគ្រាម ក្នុងដែនវជ្ជី ១

 

35

-អំពីព្រះមានព្រះភាគគង់នៅក្នុងក្រុង នាឡន្ទា១

 

35

-អំពីព្រះបិណ្ឌោលការទ្វាជត្ថេរ១

 

35

-អំពីឃោសិត គហបតី១

 

35

-អំពីហាលិទ្ទកានិគហបតី១

 

35

-អំពីនកុលបិតាគហបតី១

 

35

-អំពីលោហិច្ចព្រាហ្មណ៍១

 

35

-អំពីវេរហញ្ចានិគោត្តាព្រាហ្មណី១ ។

 

35

ទេវទហវគ្គ

២៨៥​​ ដល់ ​​៣០៤

35

ឧទ្ទាននៃទេវទហវគ្គនោះគឺ

 

35

-និយាយអំពីព្រះមានព្រះភាគគង់ក្នុងទេវទហនិគម១

 

35

-អំពីខណៈនៃការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌១

 

35

-អំពីការទទួលត្រេកអរនូវអារម្មណ៍១

 

35

-អំពីការមិនទទួលត្រេកអរនូវអារម្មណ៍ ដោយចិត្តមាន២ លើក

 

35

-អំពីព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងហេតុ នៃការកើតឡើង នៃ

អារម្មណ៍ មានរូបជាដើម ៣ លើក

 

35

-អំពីអាយតនៈខាងក្នុង​និង​ខាងក្រៅ ២​លើក ។

 

35

លោកាមគុណវគ្គ

៣០៥​​ ដល់ ​៣២៦

35

ឧទ្ទាននៃ នវបុរាណវគ្គនោះគឺ

 

35

-និយាយអំពី កម្ម១

 

35

-បដិបទាជាទីសប្បាយដើម្បីព្រះនិព្វាន ៤​លើក

 

35

-ភិក្ខុ មិនមានកិលេស ដូចជាកូនសិស្ស ១

 

35

-ព្រហ្មចរិយៈ មានប្រយោជន៍អ្វី១

 

35

-មានបរិយាយ ដែរឬ ១

 

35

-ភិក្ខុបរិបូណ៌ ដោយឥន្ទ្រិយ១

 

35

-ភិក្ខុគួរហៅថា ធម្មកថិក១ ។

 

35

*************ចប់ តតិយបណ្ណាសកៈ ក្នុង សឡាយតនវគ្គ *********

 

35

ឧទ្ទាននៃតតិយបណ្ណាសកៈនោះគឺ ៖

 

35

-យោគក្ខេមិវគ្គ១

 

35

-លោកកាមគុណវគ្គ១

 

35

-គហបតិវគ្គ១

 

35

-ទេវហវគ្គ១

 

35

-នវបុរាណវគ្គ១

 

35

-ហេតុនោះបានជាហៅថា តតិយបណ្ណាសកៈ ។

 

35

ចតុត្ថបណ្ណាសកៈ

 

35

នន្ទិក្ខយវគ្គ

៣២៧​​ ដល់ ​​៣៤០

35

ឧទ្ទាននៃនន្ទិក្ខយវគ្គនោះគឺ

 

35

-ទ្រង់សំដែងនន្ទិក្ខយៈ ៤ លើក

 

35

-ក្នុងជីវកម្ពវ័ន ២ លើក

 

35

-កោដ្ឋិកត្ថេរ ៣ លើក

 

35

-មិច្ឆាទិដ្ឋិ១

 

35

-សក្កាយទិដ្ឋិ១

 

35

អត្តានុទិដ្ឋិ១ ។

 

35

សដ្ឋីបេយ្យាល

៣៤១​​ដល់  ៣៥៨

35

ឧទ្ទាននៃសដ្ឋីបេយ្យាលនោះគឹ

 

35

-ទ្រង់សំដែងអំពីឆន្ទៈគួរលះបង់ ១៨​លើក

 

35

-អាយតនៈ ជា អតីត ២​លើកផង  ៩​លើកផង

 

35

-ទ្រង់សំដែង​អនិច្ចធម៌​១៨​លើក

 

35

-អាយតនៈ ខាងក្នុង និង​ខាងក្រៅ ៣ លើក

 

35

-សដ្ឋីបេយ្យាល គឺព្រះពុទ្ធជាពូជពង្សនៃព្រះអាទិត្យ បានត្រាស់ហើយ ។

 

35

*************      ចប់ សូត្រ ៦០                *********

 

35

សមុទ្ទវគ្គ

៣៥៩​​ដល់ ៣៩៣

35

ឧទ្ទាននៃសមុទ្ទវគ្គនោះគឺ

 

35

-ព្រះអង្គសំដែងប្រៀបពី សមុទ្ទ ២ រឿង

 

35

-រឿងព្រានសន្ទូច១

 

35

-ប្រៀបដូចដើមឈើមានជ័រ ដូចទឹកដោះ១

 

35

-រឿងព្រះមហាកោដ្ឋិកៈ១

 

35

-រឿងព្រះកាមភូ១

 

35

-រឿងព្រះឧទាយិ​១

 

35

-អាទិត្តបរិយាយជាគម្រប់ ប្រាំបី ១

 

35

-ទ្រង់សំដែងពីដៃជើង និង សន្លាក់ ២ រឿង

 

35

-ហេតុដូច្នោះ ទើបហៅថា វគ្គ​។

 

35

អាសីវិសវគ្គ

៣៩៤​​ ដល់  ៤៦១

35

ឧទ្ទាននៃអាសីវិសវគ្គនោះគឺ

 

35

-និយាយអំពី អាសីរពិស ១

 

35

-អំពី រថ ១

 

35

-អំពី អណ្តើក ១

 

35

-អំពី កំណាត់ឈើមាន ២ លើក

 

35

-អំពីភិក្ខុមានចិត្តទទឹកដោយ​រាគៈ ១

 

35

-អំពី ធម៌ជាទុក្ខ ១

 

35

-អំពី ដើមចារ ១

 

35

-អំពី ពិណ១

 

35

-អំពី សត្វ ៦​ពួក១

 

35

-អំពីកណ្តាប់ស្រូវដំណើប ១

 

35

-អំពីសង្គា្រមទេវតា និង អសុរ ១

 

35

*************ចប់ បណ្ណាសកៈទី ៤ ក្នុង សឡាយតនវគ្គ *********

 

35

ឧទ្ទាននៃបណ្ណាសកៈ ទី ៤ នោះគឺ ៖

 

35

-នន្ទិក្ខយវគ្គ១   សដ្ឋីបេយ្យាល១  សមុទ្ទវគ្គពោលអំពី ទឹក ១

 

35

បណ្ណាសកៈទី ៤នេះ  ព្រះមានព្រះភាគសំដែង ២ លើកហើយ

ក្នុងពួកនិបាត ៕

 

35