ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 098)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៩៨ សូមចុចលើពាក្យ បញ្ចមភាគ ៩៨

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

បញ្ចមភាគ ៩៨

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ទស្សនេន មហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

 

98

បដិច្ចវារៈ

98

អនុលោម

98

បច្ចនីយៈ

១៣

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៤

98

បច្ចយានុលោម

២៤

98

បច្ចវារៈ

២៥

98

អនុលោម

២៥

98

បច្ចនីយៈ

៤៦

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៥៣

98

បច្ចយានុលោម

៥៤

98

និស្សយវារៈ

៥៤

98

សំសដ្ឋវារៈ

៥៥

98

អនុលោម

៥៥

98

បច្ចនីយៈ

៦០

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៦១

98

បច្ចយានុលោម

៦២

98

សម្បយុត្តវារៈ

៦២

98

បញ្ហាវរៈ

៦២

98

អនុលោម

៦២

98

បច្ចនីយៈ

១០៩

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១១៦

98

បច្ចយានុលោម

១១៧

98

អាចយគាមិត្តិកៈ

 

98

បដិច្ចវារៈ

១១៩

98

អនុលោម

១១៩

98

បច្ចនីយៈ

១២៣

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១២៩

98

បច្ចយានុលោម

១៣០

98

សហជាតវារៈ

១៣០

98

បច្ចយវារៈ

១៣០

98

អនុលោម

១៣០

98

បច្ចនីយៈ

១៣៧

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៤៦

98

បច្ចយានុលោម

១៤៦

98

និស្សយវារៈ

១៤៦

98

សំសដ្ឋវារៈ

១៤៧

98

អនុលោម

១៤៧

98

បច្ចនីយៈ

១៤៨

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៥០

98

បច្ចយានុលោម

១៥០

98

សម្បយុត្តវារៈ

១៥០

98

បញ្ហាវរៈ

១៥១

98

អនុលោម

១៥១

98

បច្ចនីយៈ

១៧៩

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៨២

98

បច្ចយានុលោម

១៨៣

98

សេក្ខត្តិកៈ

 

98

បដិច្ចវារៈ

១៨៤

98

អនុលោម

១៨៤

98

បច្ចនីយៈ

១៨៨

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៩៥

98

បច្ចយានុលោម

១៩៥

98

សហជាតវារៈ

១៩៥

98

បច្ចយវារៈ

១៩៦

98

អនុលោម

១៩៦

98

បច្ចនីយៈ

២០១

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២០៦

98

បច្ចយានុលោម

២០៧

98

និស្សយវារៈ

២០៧

98

សំសដ្ឋវារៈ

២០៧

98

អនុលោម

២០៧

98

បច្ចនីយៈ

២០៨

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២១០

98

បច្ចយានុលោម

២១០

98

សម្បយុត្តវារៈ

២១០

98

បញ្ហាវរៈ

២១១

98

អនុលោម

២១១

98

បច្ចនីយៈ

២៣៧

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៤០

98

បច្ចយានុលោម

២៤០

98

បរិត្តត្តិកៈ

 

98

បដិច្ចវារៈ

២៤២

98

អនុលោម

២៤២

98

បច្ចនីយៈ

២៤៨

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៦២

98

បច្ចយានុលោម

២៦២

98

សហជាតវារៈ

២៦៣

98

បច្ចយវារៈ

២៦៣

98

អនុលោម

២៦៣

98

បច្ចនីយៈ

២៦៧

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៧២

98

បច្ចយានុលោម

២៧៣

98

និស្សយវារៈ

២៧៣

98

សំសដ្ឋវារៈ

២៧៣

98

អនុលោម

២៧៣

98

បច្ចនីយៈ

២៧៤

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៧៨

98

បច្ចយានុលោម

២៧៩

98

សម្បយុត្តវារៈ

២៧៩

98

បញ្ហាវរៈ

២៧៩

98

អនុលោម

២៧៩

98

បច្ចនីយៈ

៣១៤

98

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣១៧

98

បច្ចយានុលោម

៣១៨

98