- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 058)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥៨ សូមចុចលើពាក្យ សត្តមភាគ៥៨

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ  ជាតក

សត្តមភាគ

៥៨

​(ព.. ២៥០១)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ឯកនិបាត

58

អបណ្ណកវគ្គ

  ដល់ ៤

58

ឧទ្ទាននៃអបណ្ណកវគ្គនោះគឺ

 

58

និយាយអំពីបុគ្គលខ្លះប្រកាន់ហេតុមិនខុសដ៏ប្រសើរ ក្នុងអបណ្ណក

ជាតក ១  វណ្ណុបថជាតក១    សេរិវវាណិជជាតក ១     បុគ្គលមាន

ប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណា ក្នុងចុល្លកសេដ្ឋីជាតក ១     តណ្ឌុលនាឡិ

ជាតក ១   បុគ្គលមានហិរិ ក្នុងទេវធម្មជាតក ១    ព្រះរាជបុត្ត ក្នុងកដ្ឋ

ហារិជាតក ១   គាមណិជាតក ១    មឃទេវជាតក ១   ជនណាមិនរក្សា

ជនដទៃ  ក្នុងសុខវិហារិជាតក ១     ត្រូវជា ១០ ជាតក 

 

58

សីលវគ្គ

  ដល់ 

58

ឧទ្ទាននៃសីលវគ្គនោះគឺ

 

58

និយាយអំពី លក្ខណជាតក ១      ម្រឹគឈ្មោះសាខៈ  (ក្នុងនិគ្រោធមិគ

ជាតក) ១     ចូរតិះដៀល (ក្នុងកណ្ឌិនជាតក) ១     មិនលាមក​ជាង

រសទាំងឡាយ (ក្នុងវាតមិគជាតក) ១    ខរាទិយជាតក ១     ម្រិគបញ្ឆោតព្រានព្រៃ (ក្នុង កិបល្លត្ថមិគជាតក) ១     ​ មាលុតជាតក ១  

បុគ្គលមិនត្រូវសម្លាប់សត្វដទៃ​ (ក្នុងមតកភត្ត ជាតក) ១   ការរួច ( ក្នុង

អាយាចិតភត្ត ជាតក) ១    នឡបានជាតក ១     ត្រូវជា​១០ ។

 

58

កុរុង្គវគ្គ

១១  ដល់ ១៤

58

ឧទ្ទាននៃកុរុង្គវគ្គនោះគឺ

 

58

និយាយអំពីកុរុង្គមិគជាតក ១    កុក្កុរជាតក ១  ភោជាជានីយជាតក ១

សេះដ៏ប្រសើរ (ក្នុង អាជញ្ញជាតក) ១    សេះសាមញ្ញ និង​សេះដ៏ប្រសើរ

(ក្នុងតិត្ថជាតក) ១    មហិឡាមុជាតក ១   អភិណ្ហជាតក ១     បុគ្គល

មិនត្រូវពោលពាក្យមិនគាប់ចិត្ត ( ក្នុងនន្ទិវិសាលជាតក) ១    គោកណ្ហ

អូសនូវធុរៈ  (ក្នុងកណ្ហជាតក)១  មុណិកជាតក ១      ត្រូវជា១០ ។

 

58

កុលាវកវគ្គ

១៥  ដល់ ១៨

58

ឧទ្ទាននៃកុលាវកវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពី មាតលី (ក្នុងកុលាវកជាតក)១   ធីតា​(ក្នុងនច្ចជាតក)១

ពួកបក្សីដ៏ប្រសើរ (ក្នុងសម្មោទមាជាតក) ១    ត្រីឈ្មោលទៅដោយ

តម្រេក​ (ក្នុងមច្ឆជាតក) ១     មេបា (ក្នុងវដ្តជាតក)១   ដើមឈើដុះលើ

ផែនដី (ក្នុងសកុណជាតក)១   បុគ្គលចំរើន (ក្នុងតិត្តិរជាតក )១

ក្តាមធ្លាសវៃក្នុងពកជាតក១   នន្ទជាតក១  ដុំបាយដ៏ប្រសើរ ក្នុងខទិរង្គោ

រជាតក១   ត្រូវជា ១០ ។  

 

58

អត្ថកាមវគ្គ

១៩  ដល់ ២២

58

ឧទ្ទាននៃអត្ថកាមវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីមិត្តវិន្ធុកៈ (ក្នុងលោសកជាតក)១   កបោតកជាតក ១

វេឡុកជាតក១  បុគ្គលល្ងង់ខ្លៅ (ក្នុងមកសជាតក)១   រោហិណីជាតក១

ស្វា (ក្នុងអារាមទូសកជាតក)​១   វារុណិទូសកជាតក ​១   ចោរនៅក្នុង

ដែនចេតៈ (ក្នុងវេទព្វជាតក)១   ផ្កាយ​( ក្នុងនក្ខត្តជាតក)១   ការបូជា

(ក្នុងទុម្មេធជាតក)១  ត្រូវជា ១០ ។

 

58

អាសីសវគ្គ

២៣  ដល់  ២៦

58

ឧទ្ទាននៃអាសីសវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីអ្នកប្រាជ្ញប្រាថ្នាយ៉ាងណា  ប្រយោជន៍ក៍កើតយ៉ាងនោះ

(ក្នុងមហាសីលជាតក) ១   ការឡើងអំពីទឹកមកកាន់គោក (ក្នុងចូឡជន

កជាតក) ១   សុរា (ក្នុងបុណ្ណបាតិជាតក) ១   ឈើមានផ្លែមិនស្រួល

(ក្នុងផលជាតក)១   បុរសមានចិត្តមិនរួញរា​(ក្នុងបញ្ចាវុធជាតក)១

បុរសមានចិត្តរីរាយ (ក្នុងបញ្ចនក្ខន្ធជាតក)១  ​​ធម៌៤ (ក្នុងវានរិន្ទជាតក)១

ធម៌៣ (ក្នុងភយោធម្មជាតក)១     ការបានកាហាបណៈ មួយរយ (ក្នុង

ភេរិវាទជាតក) ១   ផ្លុំស័ង្គបានភោគៈ  (ក្នុងសង្ខធមនជាតក) ១  ត្រូវជា១០ ។

 

58

ឥត្ថីវគ្គ

២៧  ដល់ ៣០

58

ឧទ្ទាននៃឥត្ថីវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីភ្លើងឆេះគ្រប់យ៉ាង  (ក្នុងអសាតមន្តជាតក) ១    ពណ៌ដ៏ប្រ

សើរ (ក្នុងអណ្ឌភូតជាតក)១     ស្រីជាអ្នកញុះញង់បំបែលបំបាក់មិត្ត

(ក្នុងតក្កជាតក)១    ការត្រេកអរ (ក្នុងទុរាជានជាតក) ១    ស្ទឹង  (ក្នុង

អនភិរតិជាតក)​១      នាងមុទុលក្ខណា (ក្នុងមុទុលក្ខណជាតក)១

បងប្អូន (ក្នុង​ឧច្ឆង្គជាតក)១     ចិត្ត (ក្នុងសាកេតជាតក) ១  ​ពិស (ក្នុង

វិសវនជាតក) ១     សេចក្តីលះប្រពៃ(កងកទាលជាតក) ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

58

វរុណវគ្គ

៣១  ដល់  ៣៤

58

ឧទ្ទាននៃវរុណវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីវរុណជាតក១     អកតញ្ញូ (ក្នុងសីលវនាគជាតក)១

ពាក្យពិតដ៏ប្រសើរ (ក្នុងសច្ចង្កិរជាតក) ១    ឈើម្ចាស់ព្រៃ (ក្នុងរុក្ខ

ធម្មជាតក) ១   ការធ្វើឲ្យផ្គរឲ្យលាន់(ក្នុងមច្ឆជាតក) ១    ករុណា

(ក្នុងអសង្កិយជាតក) ១     ថ្មអណ្តែត (ក្នុងមហាសុបិនជាតក) ១

ឥល្លិសសេដ្ឋី (ក្នុងឥល្លិសជាតក) ១    ស្គរ (ក្នុងខរស្សរជាតក) ១

គ្រឿងសំអុយសម្រាប់ហូរចេញ (ក្នុងភីមសេនជាតក) ១   ត្រូវជា១០ ។

 

58

អបាយិម្ភវគ្គ

៣៦  ដល់  ៣៩

58

ឧទ្ទាននៃអបាយិម្ហវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

យើងបានផឹកសុរា (ក្នុងសុរាបានជាតក) ១     ប្រាសាទកែវមណី (ក្នុង

មិត្តរិន្ទជាតក) ១     ៧ជំហាន  (ក្នុងកាឡកណ្ណិជាតក) ១   ធម៌៦ ( ក្នុង

អត្ថស្សទ្វារជាតក) ១   ទោសក្នុងអនាគត (ក្នុងកិម្បកជាតក) ១

ពស់មានសីល (ក្នុងសីលវិមំសជាតក) ១    ការប្រកាន់មង្គល (ក្នុងមង្គល

ជាតក) ១    វាចាលាមក (ក្នុងសារម្ភជាតក) ១     ឆ្កោរមាស ១០០ (ក្នុង

កុហកជាតក) ១   ប្រយោជន៍ដែលគេធ្វើតបវិញ ( ក្នុង អកតញ្ញូជាតក) ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

លិត្តវគ្គ

៤១  ដល់  ៤៤

58

ឧទ្ទាននៃលិត្តវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីការលេបកូនស្កា (ក្នុងលិត្តជាតក) ១   បុរសមានវាចាមិន

រោយរាយ (ក្នុងមហាសារជាតក) ១   មេម្រឹគ (ក្នុងវិស្សាសភោជនជាតក) ១    ប្រតិបត្តិដើម្បីមោនៈ  (ក្នុងលោមហំសជាតក) ១     សង្ខារមិនទៀង

(ក្នុង មហាសុទស្សនជាតក) ១     ភាជន៍ប្រេង (ក្នុង តេលបត្តជាតក) ១

ទាសីឈ្មោះនាងរក្សាទ្រព្យ (ក្នុងនាមសិទ្ធិជាតក) ១     អតិបណ្ឌិតពាណិជ

 (ក្នុងកូដវាណិជជាតក) ១   ជនជាងពាន់នាក់ (ក្នុងបរោសហស្សជាតក) ១

របស់មិនឆ្ងាញ់ (ក្នុងអសាតរូបជាតក) ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

58

បរោសតវគ្គ

៤៦  ដល់ ៤៩

58

ឧទ្ទាននៃបរោសតវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីបុគ្គល ជាងមួយរយ ១   បុគ្គលជាទីពឹង​១   បុគ្គលមានពៀរ ១

ចក្រវិល ១     ដំរីប្រសើរ ១    រស់នៅជាសុខ ១   សិល្បៈ ១     ស្រីអ្នកស្រុក

ពាហិយៈ ១    នកណ្ឌក ១     ស្រីចាស់ ១     ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ហំសិវគ្គ

៥០  ដល់  ៥៣

58

ឧទ្ទាននៃហំសិវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីគទ្រកបណ្ហា ១   សដូវ​១   យេកហាបណៈ ១    ត្រីឈ្មោះ

ពហុចិន្តិ ១     មេបក្សី ១      អំពើដែលធ្វើជ្រុល ១   ហួសវេលា ១

គុណវិសេស ១   មាន់គ្មានអាចារ្យ ១    អ្នកប្រាជ្ញពោល ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

58

កុសនាឡិវគ្គ

៥៤  ដល់ ៥៧

58

ឧទ្ទាននៃកុសនាឡិវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពី កុសនាឡិជាតក ១   យស ១   ទឺកដោះជូរ ១  ស្វាយ ១

ទាសៈ ឈ្មោះកដាហកៈ ជាគំរប់ប្រាំ ១   ទឹកដោះស្រស់ ១   វិឡារវគ្គ​១

ចចកមានកំប៉ោយ ១   កណ្តាស់អាក្រក់ ១  ព្រាហ្មណីជាកោសិយគោត្រ ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

អសម្បទានវគ្គ 

៥៨  ដល់ ៦២

58

ឧទ្ទាននៃអសម្បទានវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីវត្ថុតាមមាន​ តាមបាន ១    យក្ខិនី ១    ទីក្សេម ១   អាកស្សរ

មហាព្រហ្ម ដូចក្នុងបរោសកបញ្ហា ១    អាកស្សរមហាព្រហ្ម ១ទៀត

ហង្សឧត្តមប្រសើរ ១  ឆ្មា ១    ជដា១  ព្រានបាត់សំពត់ ១   ក្អែក ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

កកណ្តកវគ្គ

៦៣  ដល់ ៦៦

58

ឧទ្ទាននៃកកណ្តកវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីបុគ្គលដល់នូវសេចក្តីសុខ ១​  ដំបងប្រសើរ ១   ខួរក្បាល ១

កន្ទុយ ១    សេកឈ្មោះរាធៈ ដ៏ប្រសើរជាគំរប់ប្រាំ ១   សមុទ្ទ ១     មហោ

ស្រពខែកត្តិក ១    ពោះដំរី ១    ឈើដុះ ៤​ធ្នាប់ ១   ខ្លាដ៏ប្រសើរ ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ឧទ្ទាននៃវគ្គ ក្នុងឯកនិបាតនោះគឺ ៖

៦៧

58

អបណ្ណកវគ្គ ១   សីលវគ្គ១   កុរុង្គវគ្គ ១    កុលាវកវគ្គ ១    អត្ថកាមវគ្គ

ជាគំរប់ប្រាំ ១     អសិសវគ្គ ១   ឥត្ថីវគ្គ ១   វរុណវគ្គ ១    អបាយិម្ហវគ្គ ១

លិត្តវគ្គ ១    ត្រូវជា ១០   បរោសកវគ្គ ១   ហំសិវគ្គ ១    កុសនាឡិវគ្គ ១

អសម្បទានវគ្គ ១   កកណ្តកវគ្គ ១   ក្នុងឯកនិបាតប្រដាប់  (ដោយវគ្គ

ដូច្នេះឯង ) ។

 

 

58

ចប់ឯកនិបាត

 

58

ទុកនិបាត

៦៨

58

ទឡ្ហវគ្គ ទី ១

៦៨  ដល់ ៧៥

58

ឧទាននៃទឡ្ហវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីព្រះបាទពល្លិកៈ ដ៏ប្រសើរ ១   ភ្នំប្រាក់ ១   សូករៈ ១

នាគប្រសើរជាងពស់ ១    បិតាឈ្មោះភគ្គៈ១ ជាគំរប់ ៥   សេនាធំ ១

ចចកប្រសើរ ១   សេះឈ្មោះសុហនុដ៏ឧត្តម ១     ក្ងោក១   វិនីលកៈ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

សន្ថវវគ្គ

៧៦  ដល់ ៨១

58

ឧទាននៃសន្ថវវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីឥន្ទសមានតាបស ១     ខ្ទមស្លឹក ១    ព្រះរាជាសុសីមៈ ១

ត្មាត ១    ស្កាជាជលាពុជ ១   ឧបសាឡ្ហកព្រាហ្មណ៍ ១  ភិក្ខុ ១

ប្រចៀបដ៏ប្រសើរ ១    មេត្តាដ៏ប្រសើរ ១   បង្កួយក្រអើតក្រអោង ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

កល្យាណធម្មវគ្គ

៨២  ដល់ ៨៧

58

ឧទាននៃកល្យាណធម្មវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីសមញ្ញាល្អ ១    មិគាធិភូ ឬ សីហៈ ជាធំជាងម្រឹគ ១

មាណព ១   ទឹកច្រើន ១    សំពះព្រះអាទិត្យ ១    សណ្តែក ១

ផ្លែទម្លាប់ ១   ភក់ ១    មាណពឈ្មោះសកធម្ម ១   ទានដែលឲ្យបាន

ដោយក្រពេក ១    ត្រូវជា ១០ ។

 

58

អសទិសវគ្គ

៨៨  ដល់ ៩៣

58

ឧទាននៃអសទិសវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីខ្មាន់ធ្នូរ ១   កុញ្ជរ ១      មានរសតិច ១     គង្វាលសេះឈ្មោះ

គិរិទត្ត ១     ចិត្តថ្លាជាចិត្តប្រសើរ ១    ព្រះរាជាទធិវាហនៈ ១   ចចកជម្ពុ

កៈ ១     សត្វមានក្រចកជាសីហៈ ១     ស្រូវសំទូង ១   នាគដ៏ប្រសើរ ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

រុហកវគ្គ

៩៤  ដល់ ១០០

58

ឧទាននៃរុហកវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីរុហកព្រាហ្មណ៍ ១    ស្រីមានរូបល្អ ១   បុរសដែលគេប្រហារ

ដោយអង្រែ១   ទេវតាព្រាត់ប្រាស១    ស្រះបោក្ខរណី ១   ជាគំរប់​៥

តពីនោះមក    ពួកឈ្មួញរួចពីអារក្សទឹក​១    ញញឹម ១    ការមកអស់

កាលដ៏យូរ ១   ជង្រុក ១     សរីរៈ ១     ត្រូវជា ១០ ជាតក។

 

 

នតំទឡ្ហវគ្គ

១០១  ដល់ ១០៧

58

ឧទាននៃនតំទឡ្ហវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីចំណងមាំ ១    ហង្សប្រសើរ ១   ស្តេចនាគឈ្មោះវិរូបក្ខៈ ១

 

58

ក្អែកគោកឈ្មោះ សវិដ្ឋកៈ ១       ត្រីដ៏ប្រសើរ ១    ប្រើស ១   ស្តេចឈ្មោះ អស្សកៈ ១      ផ្លែស្វាយដ៏ប្រសើរ ១  មាន់ ១     សសេះ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ពីរណត្ថម្ភកវគ្គ

១០៨  ដល់ ១១៤

58

ឧទាននៃពីរណត្ថម្ភកវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីគុម្ពស្មៅរណ្តាសដ៏ប្រសើរ ១   អ្នករបាំ ១   ស្តេចកុរុ ដ៏

ឧត្តមប្រសើរ ១  ស្ទឹងពេញដោយទឺក ១    បុគ្គលនិយាយច្រើន ១

ភ្លើង ១   ព្រៃធំ ១   សត្វកណ្តុរ ១  មនុស្សដោះយារ ១   មនុស្សកំព្រា ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

កាសាវវគ្គ

១១៥  ដល់ ១២២

58

ឧទាននៃកាសាវវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីសំពត់ដ៏ប្រសើរ ១   ពាក្យរបស់អាចារ្យ ១   ផ្លែឈើអស់

ហើយ ១  ធម៌ដ៏ប្រសើរ ៤ យ៉ាង ១    បុរសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ១  សត្វក្អែក ១

ពួកជនក្នុងដែនមគធៈ ១      ដែន៣ កន្លែង ១   ដំរីដ៏ប្រសើរស្រែក

សំទារ​     ទង់ដ៏ប្រសើរ ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ឧបាហនវគ្គ

១២៣ ដល់ ១៣០

58

ឧទាននៃឧបាហនវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីស្បែកជើងប្រសើរ ១    បុរសគម ១   ក្រពើត្រូវច្បូកមុត ១

ព្រះរាជធីតាឈ្មោះអសិតាភូ ១    សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ប្រសើរឧត្តម ១

បទតែ​មួយ ១    មាត់លប ១  ស្តេចឈ្មោះបិង្គលៈ ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

58

សិគាលវគ្គ

១៣១  ដល់ ១៣៧

58

ឧទាននៃសិគាលវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីស្តេច ចចក ១​  សុនខ ១   ព្រះឥន្ទ្រៈកោសីយ​ ១

បុគ្គលប្រាថ្នា ១    បុគ្គលអ្នកស៊ីនូវកាល ១    ទានដ៏ប្រសើរ ១    ព្រះរាជ

កុមារពេបព្រះឧស្ធ ១   នាយសារថី ១   ព្រៃស្វាយ ១  ស្វារងា​១

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ឧទាននៃវគ្គ គឺ ៖

១៣៧

58

និយាយអំពីទឡ្ហវគ្គ ១  សន្ថវវគ្គដទៃ ១  កល្យាណវគ្គ ១   អសទិសវគ្គ​១

រុហកវគ្គ ១   នតំទឡ្ហវគ្គ ១  ពីរណត្ថម្ភកវគ្គ ១  កាសាវវគ្គ ១ ឧបាហនវគ្គ ១ សិគាលវគ្គ ១    ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ចប់ទុកនិបាត

 

58

តិកនិបាត

 

58

សង្កប្បវគ្គ

១៣៨  ដល់ ១៤៧

58

ឧទាននៃសិគាលវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីជាង សរ ប្រសើរ ១    ល្ង មួយក្តាប់ ១   កែវមណី ១

ស្តេចសេះ ១    សត្វហើរ ឰដ៏អាកាស ១  ពសមានពិសដ៏ក្លៀវក្លា ១

ស្តេចទ្រង់ព្រះនាមជនសន្ធៈ ១   ភ្លៀងគហាបណៈ ១  តាបសឈ្មោះ

តិរិតិវច្ឆៈ ១  ទូតរបស់ផ្ទៃ ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

58

បទុមវគ្គ

១៤៨  ដល់ ១៥៦

58

ឧទាននៃបទុមវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីផ្កាឈូកដ៏ឧត្តម ១  ដំរីមានសិរី ១ សមុទ្រធំ ១  ប្រាសាទ ១

ព្រួញដ៏ប្រសើរ ១   លាញីឈ្មោះភទ្ទលី ១  ដំរី ១  ដើមឈើ ១

វាចារឹងរូស ១    ស្តេចមៀម ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ឧទបានវគ្គ

១៥៧  ដល់ ១៦៥

58

ឧទាននៃឧទបានវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីអណ្តូងទឹកដ៏ប្រសើរ ១   ខ្លាក្នុងព្រៃ ១  ស្វា ១  កុកមាន

សិរ ១    កុកដ៏រលើបល្អ ១  ជនាធិបតីល្អ ១   ព្រាមឈ្មោះរោមកៈ ១

ស្វាប្រទូស្ត ១   សត្វចចាត ១   ការធ្វើកញ្ចប់ ១     ត្រូវជា ១០ ។

 

58

អព្ភន្តរវគ្គ

១៦៦​ ដល់ ១៧៥

58

ឧទាននៃអព្ភន្តរវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីផ្លែឈើអព្ភន្តរៈ ១     ព្រះរាជាព្រះនាម កំសៈ ១ 

ជ្រូកដ៏ប្រសើរ និង ម្រឹគគឺខ្លា ១    កែវមណី ១   ជ្រូកនៅក្នុងគុហា

កែវមណី ១    ជ្រូកឈ្មោះ សាលុក ១   ការប្រៀនប្រដៅ ១   ត្រីដ៏ប្រសើរ ១    កុណ្ឌលកែវមណី ១  សីល ១    ត្រូវជា ១០ ។

 

58

កុម្ភវគ្គ

១៧៦  ដល់ ១៨៤

58

ឧទាននៃកុម្ភវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីឆ្នាំងដ៏ប្រសើរ ១   ស្តេចក្អែកឈ្មោះសុបត្តៈ ១   រូបកាយ

ដែលសន្មតថាស្អាត ១    ក្អែកមានសំឡេងក្រឡៅ ១  ចចកមាន ក ដូចឧសក ១    សមុទ្រជាម្ចាស់នៃទន្លេ ១ ប្រពន្ធឆ្នាស ១   ស្វាចាស់ ១

ល្បែងរបស់ស្វា ១   កុក ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ឧទាននៃវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីសង្កប្បវគ្គ ១    បុទុមវគ្គ ១   ឧទបានវគ្គ ១   ជាគំរប់ បី ១

អម្ភន្តរវគ្គ ១    កុម្ភវគ្គ ១   (ទាំងអស់នេះ) រួមបញ្ចូល ក្នុងតតិកនិបាត ។

 

58

ចប់តិកនិបាត

 

58

ចតុក្កនិបាត

 

58

កាលិង្គវគ្គ

១៨៥ ដល់ ១៩៦

58

ឧទាននៃកាលិង្គវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពី ការបើកទ្វារ ១     ជនមិនឲ្យ ១  កាមគុណដ៏មាំមួន ១

នាគឈ្មោះទទ្ទរៈ ១   អំពើបាបមិនមានស្ងាត់កំបាំង ១    ផ្លែពុទ្រា ១

ដើមចារ ១  ការធ្វើអំពើដ៏ប្រសើរ ១    អំពើលាមក ១    ផែនដីមាន

សមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញ ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

58

បុចិមន្ទវគ្គ

១៩៧  ដល់ ២០៧

58

ឧទាននៃបុចិមន្ទវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពី ចោរ ១    កស្សបតាបស ១  តាបសខន្តិវាទី ១    ការរស់

នៅអាក្រក់ ១  ​សំដីអាក្រក់ ១  ទន្សាយ ១  បុគ្គលស្លាប់ ១  វសន្តកាល១

ការរស់នៅជាសុខ ១    ព្រះរាជាមិនលះបង់នូវរបស់ ដែលលះបង់

ងាយ ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

58

កុដិទូសកវគ្គ

២០៨  ដល់ ២១៨

58

ឧទាននៃកុដិទូសកវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីក្បាលនិង​ដៃជើង   របស់ស្វាដូចមនុស្ស ១    ប្រទេសធ្វើនូវ

សំឡេងថា ទុទ្ទុកៈ ១    បុគ្គលអ្នកសូម ១  សត្វពពែប្រសើរ ១   សត្វ

ទន្សងប្រសើរ ១     ការមិនល្អដោយកាយ ១    ទន្លេរឈ្មោះ កេបុកៈ ១

ស្រីចំរើនប្រសើរ ១  សេកឈ្មោះរាធៈ ១   សីលប្រសើរ ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

58

កោកិលវគ្គ

២១៩  ដល់ ២២៩

58

ឧទាននៃកោកិលវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីបុគ្គលនិយាយហួសប្រមាណ ១    បុគ្គលផ្ចាញ់ខ្លួនឯង ១

ព្ររាជាប្រសើរក្នុងរថកណ្តាលព្រៃ ១    គោដើរវៀច ១   ឆ្កែចចក ១

ស្តេចត្រាស់ថាស្មៅ ១     ជើងតាំងជាអាសនៈដ៏ប្រសើរ ១    អង្ករ ១

សត្វក្ងោក ១    វិសយ្ហសេដ្ឋី ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ចុល្លកុណាលវគ្គ

២៣០ ដល់ ២៤១

58

ឧទាននៃចុល្លណាលវគ្គនោះគឺ ៖

 

58

និយាយអំពីស្រីធ្វើសេចក្តីត្រេកអរ ដល់ពួកបុរស ១  ​ព្រះពោធិសត្វ

បានរើខ្លួន ១     មេក្រៀលនៅក្នុងដំណាក់ស្តេច ១    វត្ថុធ្វើសក់ឲ្យខ្មៅ ១

ភ្លើងដ៏ប្រសើរ ១     រសទាំងឡាយ ១   ញញួដែកដ៏ប្រសើរ ១   ការចេញ អំពីព្រៃ ១  នាយសារថី ១    ប្រហារដោយដៃ ១ 

ត្រូវជា ១០ ។

 

58

ឧទាននៃវគ្គក្នុងចតុក្កនិបាតនោះគឺ ៖

២៤១

58

កាលិង្គវគ្គ ១   បុចិមន្ទវគ្គ ១    កុដិទូសកវគ្គ ១    កោកិលវគ្គ ១

ចុល្លកុណាលវគ្គ ១  គំរប់ជា ៥   លោកសំដែងល្អ ហើយ ។  

 

58

ចប់ចតុក្កនិបាត ៕