ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 097)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៩៧ សូមចុចលើពាក្យ ចតុត្ថភាគ ៩៧

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ចតុត្ថភាគ ៩៧

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

វិតក្កត្តិកៈ

 

97

បដិច្ចវារៈ

97

អនុលោម

97

បច្ចនីយៈ

៣៩

97

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៦៦

97

បច្ចនីយានុលោម

៦៦

97

បច្ចយវារៈ

៦៦

97

អនុលោម

៦៦

97

បច្ចនីយៈ

៧២

97

សំសដ្ឋវារៈ

៧៨

97

អនុលោម

៧៨

97

បច្ចនីយៈ

៨១

97

បញ្ហាវារៈ

៨២

97

អនុលោម

៨២

97

បច្ចនីយៈ

២៣០

97

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៤០

97

បច្ចនីយានុលោម

២៤១

97

បីតិត្តិកៈ

 

97

បដិច្ចវារៈ

២៤៣

97

អនុលោម

២៤៣

97

បច្ចនីយៈ

២៤៧

97

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៥២

97

បច្ចនីយានុលោម

២៥២

97

បញ្ហាវារៈ

២៥៣

97

អនុលោម

២៥៣

97

បច្ចនីយៈ

២៩៤

97

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៩៩

97

បច្ចនីយានុលោម

២៩៩

97

ទស្សនត្តិកៈ

 

97

បដិច្ចវារៈ

៣០១

97

អនុលោម

៣០១

97

បច្ចនីយៈ

៣១០

97

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣១៨

97

បច្ចនីយានុលោម

៣១៩

97

សហជាតវារៈ

៣២០

97

បច្ចយវារៈ

៣២០

97

អនុលោម

៣២០

97

បច្ចនីយៈ

៣២៨

97

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៣៨

97

បច្ចនីយានុលោម

៣៣៨

97

សំសដ្ឋវារៈ

៣៣៩

97

អនុលោម

៣៣៩

97

បច្ចនីយៈ

៣៤១

97

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៤៣

97

បច្ចនីយានុលោម

៣៤៣

97

សម្បយុត្តវារៈ

៣៤៤

97

បញ្ហាវារៈ

៣៤៤

97

អនុលោម

៣៤៤

97

បច្ចនីយៈ

៣៨៣

97

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៨៨

97

បច្ចនីយានុលោម

៣៨៨

97