ពោលអំពីអ្នកមានធ្មេញ ៤០​គត់ មានធ្មេញជិតស្និទ្ធល្អ

​ដកស្រង់ចេញពី បិដក​ លេខ១៩  -  ទំព័រ ៥៣  ដល់ ទំព័រ  ៥៥

(៥) ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលព្រះតថាគត (អាស្រ័យ ) នូវជាតិពីមុន ភពពីមុន

លំនៅពីមុន កើតជាមនុស្ស ក្នុងកាលពីមុន  ជាអ្នកលះបង់នូវវាចាស៊កសៀត វៀរ

ស្រឡះហើយចាកវាចាស៊កសៀត ជាអ្នកឮពាក្យអំពីជនឯនេះ មិននាំទៅប្រាប់ជន

ឯនោះ   ដើម្បីបំបែកជនទាំងពីរចំណែកនេះឡើយ ឬបានឮពាក្យអំពីជនឯនោះ

មិននាំមកប្រាប់ជនឯនេះ ដើម្បីបំបែកជនឯនោះឡើយ   ជាអ្នកផ្សះផ្សានូវ

ដែលបាក់បែកគ្នាហើយ ជាអ្នកទំនុកបម្រុងនូវពួកជនដែលព្រមព្រៀងគ្នា

ជាអ្នករីករាយនឹងការព្រមព្រៀង ត្រេកអរនឹងការព្រមព្រៀងគ្នា ពេញចិត្តនឹង

ការព្រមព្រៀងគ្នា និងពោលតែវាចា ដែលធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នា

ព្រះតថាគតនោះ ព្រោះបានធ្វើនូវកុសលនោះ ។ បេលុះព្រះតថាគតច្យុត

ចាកឋានសួគ៌នោះ មកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះ  ក៏បាននូវមហាបុរិសលក្ខណៈ

ទាំងពីរនេះ គឺជាអ្នកមានធ្មេញ ៤០​ គត់ ១ មានធ្មេញជិតស្និទ្ធល្អ ១ ។ ព្រះតថាគត

នោះប្រកបដោយលក្ខណៈទាំងពីរនោះ បើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាន នឹងបានជាស្តេច

ចក្រពត្តិ ។ បេកាលបើបានជាស្តេចហើយ តើនឹងបានរបស់អ្វី គឹនឹងបានជា អ្នកមិន

បែកបាក់បរិស័ទ ឯបរិស័ទរបស់ស្តេច ដែលមិនបែកបាក់គ្នានោះ គឺពួកព្រាហ្មណ៍

 គហបតី អ្នកនិគម អ្នកជនបទ ពួកស្មៀន ពួកមហាមាត្រ ពួកសេនាមានអង្គ ៤

អ្នករក្សាទ្វារ អាមាត្យ បរិស័ទ ស្តេចចំណុះ អ្នកមានភោគសម្បត្តិនិងព្រះរាជកុមារ

 កាលបើនៅជាស្តេច  នឹងបានរបស់នេះឯង ។​បេកាលបើព្រះតថាគត បានត្រាស់

ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបានរបស់អ្វី  គឺនឹងមានបរិស័ទមិនបែកបាក់គ្នា បរិស័ទរបស់ព្រះ

តថាគតដែលមិនបែកបាក់គ្នានោះ គឺ ពួកភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាសក ឧបាសិកា ទេវតា

មនុស្ស អសុរ នាគ គន្ធព្វ កាលបើព្រះតថាគត បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបាន

របស់នេះឯង ។ លុះព្រះមានព្រះភាគ បានត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយ ។ ទើបទ្រង់

ត្រាស់គាថាព័ន្ធនេះ ក្នុងលក្ខណៈនោះថា

(៦) ព្រះតថាគតនោះ មិនបានពោលនូវពាក្យមិនពិត ពាក្យដែលបង្កហេតុឲ្យ

បែកបាក់គ្នា ចាកការព្រមព្រៀង  ពាក្យដែលធ្វើសេចក្តីបែកបាកគ្នា  និង

ទាស់ទែងគ្នា ឲ្យចំរើនពាក្យដែលធ្វើជំលោះ និងអំពើមិនគួរ​ឲ្យចំរើន និងពាក្យ

ដែលនាំជនដែលមានបំណងព្រមព្រៀងឲ្យបែកបាក់គ្នា ។ ព្រះតថាគត ពោល

តែពាក្យល្អ ជាពាក្យធ្វើសេចក្តីមិនវិវាទ ឲ្យចំរើន  និងពាក្យផ្សះផ្សាជនដែល

បែកបាក់គ្នាហើយ ព្រះតថាគត បន្ទោបង់នូវជំលោះរបស់ជន ធ្វើឲ្យព្រម

ព្រៀងគ្នា ព្រះតថាគត តែងរីករាយ ត្រេកអរ មួយអន្លើដោយសត្វទាំងឡាយ  

ព្រះតថាគតបានទៅសោយផលវិបាកក្នុងសុគតិ  រីករាយក្នុងសុគតិនោះ លុះច្យុត

ចាកឋានសួគ៌ (មកកើត) ក្នុងមនុស្សលោកនេះ ក៏មានធ្មេញជិតស្និទ្ធល្អ និង

មានធ្មេញ៤០​គត់ ប្រតិស្ឋានដោយល្អនៅក្នុងមាត់  បើព្រះតថាគតនៅ

(គ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាន) នឹងបានជាក្សត្រិយ៍​គ្រប់គ្រងផែនដី​ មានបរិស័ទមិន

បែកបាក់គ្នាឡើយ ទោះបីជាសមណៈ  ក៏ជាអ្នកឥតមានធូលី​ ឥតមានមន្ទិល

​គឺរាគាទិក្កិលេសឡើយ ជាអ្នកមានបរិស័ទ តាមចោមរោម មិនញាប់ញ័រឡើយ