ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 082)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨២ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ ៨២

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

វិភង្គ

តតិយភាគ ៨២

​(ព.. ២៥០៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

សិក្ខាបទវិភង្គ

 

82

អភិធម្មភាជនិយ

82

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៦

82

បដិសម្ភិទាវិភង្គ

 

82

សុត្តន្តភាជនិយ

២០

82

អភិធម្មភាជនិយ

២៤

82

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

៤៨

82

ញាណវិភង្គ

 

82

មាតិកា

៥៦

82

ឯកកនិទ្ទេស

៧៥

82

ទុ កនិទ្ទេស

៨៣

82

តិកនិទ្ទេស

៨៩

82

ចតុក្កនិទ្ទេស

៩៨

82

ខុទ្ទកវត្ថុវិភង្គ

 

82

មាតិកា

១៤៣

82

ឯកកនិទ្ទេស

១៥០

82

ទុ កនិទ្ទេស

១៧៤

82

តិកនិទ្ទេស

១៨៤

82

ចតុក្កនិទ្ទេស

២១៥

82

បញ្ចកនិទ្ទេស

២២៣

82

ឆក្កនិទ្ទេស

២៣១

82

សត្តកនិទ្ទេស

២៣៩

82

អដ្ឋកនិទ្ទេស

២៤៥

82

នវកនិទ្ទេស

២៥៦

82

ទសកនិទ្ទេស

២៦០

82

អដ្ឋារសកនិទ្ទេស

២៦៣

82

ទ្វាសដ្ឋិទិដ្ឋិគតនិទ្ទេស

២៨៦

82

ធម្មហទយវិភង្គ

 

82

សព្វសង្គាហិក វារៈ

២៨៥

82

ឧប្បត្តានុប្បត្តិ វារៈ

២៩១

82

បរិយាបន្នាបរិយាបន្ន វារៈ

៣០១

82

វិជ្ជមានាវិជ្ជមាន វារៈ

៣០៧

82

កុម្មន្តវារៈ

៣២៧

82

ឧប្បាទកម្ម អាយុប្បមាណវារៈ

៣២៨

82

អភិញ្ញេយ្យាទិវារៈ

៣៣៨

82

អារម្មណវារៈ

៣៤២

82

ទិដ្ឋាទិវារៈ

៣៤៥

82

កុសលត្តិកាទីវារៈ

៣៤៧

82