- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 072)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧២ សូមចុចលើពាក្យ បឋមភាគ៧២

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន

 បឋមភាគ

៧២

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ពុទ្ធវគ្គទី ១

  ដល់ ១២៣

72

ឧទ្ទាន៖

 

72

រឿងព្រះពុទ្ធ ១  ​ព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធ ១   ព្រះសារីបុត្ត ១   កោលិត

គឺព្រះមោគ្គល្លាន ១    ព្រះកស្សប ១   ព្រះអនុរុទ្ធ ១   ព្រះបុណ្ណត្ថេរ ១

ព្រះឧបាលិ​ ១   ព្រះកោណ្ឌញ្ញៈ ១  ព្រះបិណ្ឌោលភារទ្វាជៈ ១

ព្រះរេវតៈ ១   ព្រះអានន្ទជាបណ្ឌិត ១   ឯគាថា ៦៥០ សុទ្ធតែជាគាថា

ពេញលេញទាំងអស់ ។

 

 

សីហាសនិយវគ្គទិ ២​

១២៤  ដល់ ១៥០

72

ឧទ្ទាន៖

 

72

រឿងព្រះសីហាសនទាយកត្ថេរ ១  ព្រះឯកត្ថម្ភិកត្ថេរ ១  ព្រះនន្ទត្ថេរ ១

ព្រះចុល្លបន្ថកត្ថេរ ១  ព្រះបិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ ១   ព្រះរាហុលត្ថេរ ១

ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្តត្ថេរ ១  ព្រះរដ្ឋបាលត្ថេរ ១   ព្រះសោបាកត្ថេរ ១

ព្រះសុមង្គលត្ថេរ ១   ត្រូវជា ១០រឿង   ជាវគ្គគំរប់ពីរ   ថាដែលលោក

សម្តែងហើយ   ក្នុងវគ្គនោះ មាន​ ១៣៧  គាថា ។

 

 

សុភូតិវគ្គ ទី ៣

១៥១  ដល់  ១៨៣

72

ឧទ្ទាន៖

 

72

រឿងព្រះសុភូតិ ១     ព្រះឧបវាណៈ ១ ​  ព្រះតីណិសរណាគមនិយៈ ១

ព្រះបញ្ចសីលសមាទានិយៈ ១  ព្រះអន្នសំសាវកៈ ១   ព្រះធូបទាយកៈ ១   ព្រះបុឡិនបូជកៈ ១   ព្រះឧត្តិយៈ ១ 

ព្រះឯកញ្ជលិកៈ​១  ព្រះខោមទាយកៈ​១    ត្រូវជា ១០ រឿង

គាថាទាំងឡាយ (ដែលព្រះថេរៈទាំងនោះ) បានពោលហើយ ប្រមូលរួមទាំងអស់  ត្រូវជា​ ១៨៥ ក្នុង តតិយវគ្គ ។

 

72

កុណ្ឌធានវគ្គ ទី ៤

១៨៥  ដល់ ២០៦

72

ឧទ្ទាន៖

 

72

កុណ្ឌធានត្ថេរ ១   សាគតត្ថេរ ១  កច្ចាយនត្ថេរ ១   កាឡុទាយិត្ថេរ ១

មោឃរាជត្ថេរ ១   អធិមុត្តកត្ថេរ ១  លសុណទាយកត្ថេរ ១

អាយាតទាយកត្ថេរ ១   ធម្មចក្កិកត្ថេរ ១   កប្បរុក្ខិយត្ថេរ ១ 

ជាគំរប់ ១០   មានគាថា​ ១១២ ។

 

72

ឧបាលិវគ្គ ទី ៥

២០៧  ដល់ ២៣៣

72

ឧទ្ទាន៖

 

 

ឧបាលិត្ថេរាបទាន ១    សោណកោដិវេស្សត្ថេរាបទាន ១ 

ភទ្ទិយកាឡិគោធាយបុត្តត្ថេរាបទាន ១    សន្និដ្ឋាបកត្ថេរាបទាន ១ 

បញ្ចហត្ថិយត្ថេរាបទាន ១   ​មទុមច្ឆទនិយត្ថេរាបទាន ១     សយនទាយកត្ថេរាបទាន ១      ចង្កមទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

សុភទ្ទត្ថេរាបទាន ១    ចុន្ទត្ថេរាបទាន ១     ក្នុងវគ្គនោះ មាន

១៤៤ គាថា ។

 

72

វីជនីវគ្គ ទី ៦   និង សកចិត្តនិយវគ្គ ទី ៧

២៣៥  ដល់ ២៦៨

72

ឧទ្ទាន៖

 

 

វិធូបនទាយកត្ថេរាបទាន ១   សតរិសិយត្ថេរាបទាន ១    សយនទាយកត្ថេរាបទាន ១     គន្ធោទកទាយកត្ថេរាបទាន ១  

ឧបវុយ្ហត្ថេរាបទាន ១    សបរិវាសនត្ថេរាបទាន ១    បញ្ចទីបកត្ថេរាបទាន ១    ធជទាយកត្ថេរាបទាន ១  

បច្ចាគមនិយត្ថេរាបទាន ១    បរប្បសាទកត្ថេរាបទាន ១    

ភីសទាយកត្ថេរាបទាន ១    សុចិន្តិតត្ថេរាបទាន ១  

វត្ថទាយកត្ថេរាបទាន ១     អម្ពទាយកត្ថេរាបទាន ១  

សុមនត្ថេរាបទាន ១   បុប្ផចង្កោដិយត្ថេរាបទាន ១  

 

72

នាគសមាលវគ្គ ទី ៨

២៦៩ ​ដល់ ២៨៤

72

ឧទ្ទាន៖

 

72

នាគសមាលត្ថេរាបទាន ១  បទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  សុសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  កិសាលុវទាយកត្ថេរាបទាន ១

ឯកសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  តិណសន្ថារទាយកត្ថេរាបទាន ១

សូបិទាយកត្ថេរាបទាន ១  បាដលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ឋិតញ្ជលិយត្ថេរាបទាន ១   តិណិបទុមិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៧៥ ។

 

72

តិមិរបុប្ផិយវគ្គ ទី ៩

២៨៥  ដល់ ២៩៦

72

ឧទ្ទាន៖

 

72

តិមិរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    គតសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  និបន្នញ្ផលិកត្ថេរាបទាន ១   អធោបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

រំសិសញ្ញកត្ថេរាបទាន ២   ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១  

សទ្ទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  ពោធិសិញ្ចកត្ថេរាបទាន ១

បទុមបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   ឯគាថាចំនួន ៥៦ លោកបាន

សម្តែងហើយ ។

 

72

សុធាវគ្គ ទី ១០

២៩៨  ដល់ ៣១០

72

ឧទ្ទាន ៖

 

72

សុធាបិណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ១    សុបីឋិយត្ថេរាបទាន ១  អឌ្ឍចេលកត្ថេរាបទាន ១  សូចិទាយកត្ថេរាបទាន ១

គន្ធមាលិយត្ថេរាបទាន ១   តិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

វេយ្យាវច្ចកត្ថេរាបទាន ១ ​  ពុទ្ធុបដ្ឋាកត្ថេរាបទាន ១ 

ឯគាថាមានចំនួន ៩០ គត់  ដែលលោកសម្តែងហើយ ក្នុងវគ្គ នេះ ។

 

72

ឧទ្ទាន​នៃ​វគ្គ

 

72

ពុទ្ធវគ្គ ជាបឋម ១    សីហាសនិយវគ្គ ១  សុភូតិវគ្គ ១  កណ្ឌធានវគ្គ ១

ឧបាលិវគ្គ​១  វីជនីវគ្គ ១   សកចិត្តនិយវគ្គ ១    នាគសមាលវគ្គ ១

តិមិរបុប្ផិយវគ្គ ១   ​ជាគមរប់ ១០ និង សុធាវគ្គ មាន គាថា ១៤៥៥ ។

 

 

72

ចប់ពុទ្ធវគ្គទ​សកៈ

 

 

ចប់បឋម សតកៈ