- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 021)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០២១ សូមចុចលើពាក្យ  ទុតិយភាគ ២១  

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

សុត្តន្តបិដក​ បជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសក

ទុតិយភាគ ២១

 (ព.. ២៥០៤)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ​

ឱបម្មវគ្គ

 021

កកចូបមសូត្រ  ទី ១

 021

ការនៅច្រឡូកច្រឡំនឹងភិក្ខុនី

 021

ការបរិភោគភោជន តែក្នុង អាសនៈ មួយ

 021

រឿងធ្លាប់មានមកហើយ

 021

គន្លងនៃពាក្យ ៥ ប្រការ

១៥

 021

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយការគូររូបក្នុង អាកាស

១៩

 021

សេចក្តីប្រៀបដោយសំពៀតស្បែកខ្លាត្រី

២១

 021

ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះឧវាទ ដែលប្រៀបដោយ រណារ

២៥

 021

អលគទ្ទូបមសូត្រ ទី ២

២៦

 021

រឿងអរិដ្ឋភិក្ខុ

២៧

 021

ការក្រាបបង្គំទូលអំពីទិដ្ឋិរបស់អរិដ្ឋភិក្ខុ

៣១

 021

ការទ្រង់ឲ្យហៅ អរិដ្ឋភិក្ខុ

៣៣

 021

ការទ្ង់តិះដៀលអរិដ្ឋភិក្ខុ

៣៥

 021

ធម៌ទាំងឡាយដែលមោឃបុរសរៀនមិនល្អ

៣៩

 021

ធម៌ទាំងឡាយដែល កុលបុត្រ រៀនល្អ

៤៣

 021

ធម្មទេសនា​មានឧបមា ដូចក្បូន

៤៥

 021

ហេតុជាទីតាំង​នៃ​ទិដ្ឋិ មាន​៦​ យ៉ាង

៤៧

 021

ពោលអំពីសេចក្តី តក់ស្លុត

៥១

 021

អត្តវាទុបាទាន និង ទិដ្ឋិនិស្ស័យ

៥៥

 021

ការទ្រង់សាកសួរចំពោះ ពួកភិក្ខុ

៥៧

 021

ភិក្ខុដែលឈ្មោះថា មានសន្ទះទ្វារកង់ លើកឡើងហើយជាដើម

៥៩

 021

បញ្ញត្តិ សច្ចៈ ទាំង ៤

៦១

 021

ផលនៃសេចក្តី ប្រតិបត្តិ

៦៧

 021

វម្មិកសូត្រ ទី ៣

៧៣

 021

ប្រស្នា ១៥​យ៉ាង

៧៣

 021

ការទ្រង់ ព្យាករណ៍ ប្រស្នា ១៥ យ៉ាង

៧៧

 021

រថវិនីតសូត្រ ទី ៤

៨០

 021

ពោលអំពិសេចក្តីសន្តោសជាដើម

៨១

 021

សេចក្តី  បរិវិតក្ក នៃព្រះ សារីបុត្រ

៨៣

 021

សេចក្តី សរសើរ ព្រះ បុណ្ណៈ

៨៥

 021

វុសិតព្រហ្មចរិយប្បញ្ហា

៨៧

 021

វិសុទ្ធិ​ទាំង ៧

៩១

 021

ឧមមាដោយរថ ព្រះទីនាំង​ទាំង​៧

៩៣

 021

ពាក្យរាក់ទាក់ទៅវិញទៅមក

៩៧

 021

និវាបសូត្រ​ទី ៥

១០០

 021

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយពួក ម្រឹគ ទី១ ​ទី ២

១០១

 021

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយពួក ម្រឹគ ទី៣

១០៣

 021

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយពួក ម្រឹគ ទី ៤

១០៧

 021

សាមណព្រាហ្មណ៍ ពួក  ទី ១

១១១

 021

សាមណព្រាហ្មណ៍ ពួក  ទី ២

១១៣

 021

សាមណព្រាហ្មណ៍ ពួក  ទី ៣

១១៥

 021

សាមណព្រាហ្មណ៍ ពួក  ទី ៤

១១៩

 021

ដំណើរ នៃ មារ  និង បរិស័ទ នៃ មារ

១២៣

 021

បាសរាសិសូត្រ ទី ៦

១២៥

 021

ព្រះមានព្រះភាគស្រេចចូលទៅកាន់អាស្រម របស់ រម្មកព្រាហ្មណ៍

១២៧

 021

ការស្វែងរកមិនប្រសើរ

១២៩

 021

ការស្វែងរកដ៏ប្រសើរ

១៣៣

 021

ស្តេចចូលទៅរកអាឡារតាបស

១៣៥

 021

ស្តេចចូលទៅរកឧទ្ទកតាបស

១៣៩

 021

ការស្វែងរកសន្តិវិរបទ

១៤៣

 021

ការទ្រង់រំពឹង ពីធម៌ដែលបានសម្រេចហើយ

១៤៥

 021

ការក្រាបបង្គំទូលអារាធនា នៃសហម្បតិព្រហ្ម

១៤៧

 021

ការទ្រង់ប្រមើលមើលសត្វលោក

១៤៩

 021

ការទ្រង់រំពឹងអំពី ព្រះបឋមទេសនា

១៥១

 021

ទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាជាមួយនឹង ឧបកាជីវក

១៥៥

 021

ទ្រងសម្តែងធម៌ដល់ បញ្ចវគ្គិយភិក្ខុ

១៥៧

 021

កាមគុណ​៥

១៦៣

 021

ឧបមាដោយម្រឹគ ៣ ពួក

១៦៥

 021

អរុប្បជ្ឈាន 

១៦៧

 021

ចូឡហត្ថិបទោបមសូត្រ ទី ៧

១៦៩

 021

ស្នាមព្រះបាទ ទាំង ៤

១៧១

 021

ឧទានវាចារបស់ ជាណុស្សោណិព្រាហ្មណ៍

១៧៥

 021

ឧបមាដោយស្នាមជើង ដំរី ទាំង ៤

១៧៧

 021

ភាពជាអ្នកប្រកបព្រមដោយ  សិក្ខា និង សាជីវៈ

១៨១

 021

រូបជ្ឈាន ៤

១៨៧

 021

ចុតូបបាតញ្ញាណ

១៨៩

 021

អាសវក្ខយញ្ញាណ

១៩១

 021

មហាហត្ថិបទោបមសូត្រ ទី ៨

១៩៣

 021

បឋវីធាតុ

១៩៥

 021

អាបោធាតុ

២០០

 021

តេជោធាតុ

២០៣

 021

វាយោធាតុ

២០៧

 021

ខន្ធសង្គហៈ

២១១

 021

មហាសារោបមសូត្រ​​ទី ៩

២១៦

 021

មែកនិងស្លឹកនៃព្រហ្មចរិយធម៌

២១៧

 021

ក្រមរ នៃព្រហ្មចរិយធម៌

២១៩

 021

សំបក នៃព្រហ្មចរិយធម៌

២២៣

 021

ស្រាយ នៃព្រហ្មចរិយធម៌

២២៧

 021

ខ្លឹម នៃព្រហ្មចរិយធម៌

២៣១

 021

ទីបំផុត នៃព្រហ្មចរិយធម៌

២៣៥

 021

ចូឡសារោបមសូត្រ ទី ១០

២៣៦

 021

ឧបមាដូចបុរស អ្នកត្រូវការដោយខ្លឹមឈើ

២៣៧

 021

បុគ្គល  ទី ១

២៤១

 021

បុគ្គល  ទី ២

២៤៣

 021

បុគ្គល  ទី ៣

២៤៥

 021

បុគ្គល  ទី ៤

២៤៧

 021

បុគ្គល  ទី ៥

២៤៩

 021

ឧទ្ទានគាថា

២៥៥

 021