ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 095)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៩៥ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ ៩៥

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

*************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ទុតិយភាគ ៩៥

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

កុសលត្តិកៈ

 

95

បញ្ហាវារៈ

 

95

អនុលោមគណនា

95

បច្ចនីយទ្ធារៈ

៦២

95

បច្ចនីយគណនា

៦៥

95

អនុលោមប្បច្ចនីយគណនា

១០៤

95

បច្ចនីយានុលោមគណនា

២៩១

95

វេទនាត្តិកៈ

 

95

បដិច្ចវារៈ

៣២៤

95

អនុលោម

៣២៤

95

បច្ចនីយៈ

 

95

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៣៨

95

បច្ចនីយានុលោម

៣៣៩

95

សម្បយុត្តវារៈ

៣៤៥

95

បញ្ហាវារៈ

៣៤៦

95

អនុលោម

៣៤៦

95

បច្ចនីយៈ

៣៩៨

95

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៤០២

95

បច្ចនីយានុលោម

៤០៣

95