- ដើម្បីអាន  សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 042)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

-ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤២ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ៤២ 

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ​ ចតុក្កនិបាត

            តតិយភាគ

៤២

​(ព.. ២៤៩៦)

  

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បឋមបណ្ណាសក ភណ្ឌគ្គាមវគ្គ  ទី១

42

ចរវគ្គ  ទី ២

៣១

42

ឧរុវេលវគ្គ  ទី ៣

៤៩

42

ចក្កវគ្គ  ទី ៤

៧៩

42

រោហិតស្សវគ្គ  ទី ៥

១០៧

42

ទុតិយបណ្ណាសក   បុញ្ញាភិសន្ទវគ្គ  ទី១

១៣៣

42

បត្តកម្មវគ្គ ទី ២

១៦១

42

អបណ្ណកវគ្គ ទី ៣

១៨៩

42

មចលវគ្គ ទី ៤

២០៦

42

អសុរវគ្គ ទី ៥

២២៧

42

តតិយបណ្ណាសក   វលាហកវគ្គ ទី ១

២៥៤

42

កេសីវគ្គ ទី ២

២៨២

42

ភយវគ្គ ទី ៣

៣០៥

42

បុគ្គលវគ្គ ទី ៤

៣៤០

42

អាភាវគ្គ ទី ៥

៣៥៣

42