- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 046)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤៦ សូមចុចលើពាក្យ សត្តមភាគ៤៦

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ឆក្កនិបាត

សត្តមភាគ

៤៦

​(ព.. ២៤៩៧)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បឋមបណ្ណាសក

46

អាហុនេយ្យវគ្គ

  ដល់ ១៩

46

ឧទ្ទាននៃអាហុនេយ្យវគ្គនោះគឺ

 

46

និយាយអំពីអាហុនេយ្យបុគ្គល ២​លើក

 

46

អំពីឥន្ទ្រិយ១   ពលៈ១   សេះអាជានេយ្យ ៣​លើក  អនុត្តរិយៈ១

អនុស្សតិ១    មហានាមសក្កៈ១  ​រួមជា​១០ ។

 

46

សារាណីយាទិវគ្គ

២០

46

ឧទ្ទាននៃសារាណីយាទិវគ្គនោះគឺ

២០​​ ដល់  ៦១

46

និយាយអំពីសារាណីយធម៌ ២ លើក

 

46

អំពីមេត្តា១

 

46

អំពីកាលកិរិយាល្អ១      អំពីកាលកិរិយាក្តៅក្រហាយ១     អំពីរឿងនកុលបិតា១   អំពី ការមិនពិចារណានូវកុសលធម៌១

អំពី អ្នកសម្លាប់ត្រី១     អំពីមរណស្សតិ២លើក  ត្រូវជា​១០​រឿង ។

អំពី អ្នកសម្លាប់ត្រី១     អំពីមរណស្សតិ២លើក  ត្រូវជា​១០​រឿង ។

 

46

អនុត្តរិយវគ្គ

៦២

46

ឧទ្ទាននៃអនុត្តរិយវគ្គនោះគឺ

៦២  ដល់ ១០១

46

ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់គង់ជិតសាមគ្រាម១

 

46

សូត្រ អបរិហានិយធម៌១

 

46

សូត្រ ភ័យ ជាឈ្មោះរបស់ កាម១

 

46

សូត្រ ភិក្ខុអាចទំលាយភ្នំហិមពាន្ត១

 

46

សូត្រ ភិក្ខុរមែងស្អាត១

 

46

សូត្រ ព្រះមហាកច្ចាយនៈ១

 

46

សូត្រ សម័យ   ២សូត្រ

 

46

ឧទាយិត្ថេរ១ សូត្រ

 

46

អនុត្តរិយៈ១​សូត្រ 

 

46

សេក្ខបរិហានិយវគ្គ

១០២

46

ឧទ្ទាននៃសេក្ខបរិហានិយវគ្គនោះគឺ

១០២  ដល់ ១៣០

46

និយាយអំពីសេក្ខបរិហានិយធម៌១

 

46

សេក្ខបរិហានិយធម៌  ២លើក

 

46

សេចក្តីត្រិះរិះនៃព្រះមហាមោគ្គល្លាន១

 

46

ធម៌ជាចំណែកនៃវិជ្ជា១

 

46

មូលហេតុនៃវិវាទ១

 

46

ការឲ្យទាន១

 

46

មិនមានការធ្វើ (កម្ម) ដើម្បីខ្លួន១

 

46

ហេតុឲ្យកើតកម្មទាំងឡាយ១

 

46

ព្រះកិមិលៈទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភាគ១

 

46

ព្រះសារីបុត្របង្ហាញគំនរឈើដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ១

 

46

នាគិតត្ថេរ អ្នកបម្រើព្រះដ៏មានព្រះភាគ១ ។

 

46

ធម្មិកវគ្គ

១៣១

46

ឧទ្ទាននៃធម្មិកវគ្គនោះគឺ

១៣១​ ដល់ ១៨៨

46

និយាយអំពីនាគ១

 

46

អំពីឧបាសិកាឈ្មោះ មិគសាលា១

 

46

អំពី បំណុល១

 

46

អំពី មហាចន្ទដ៏មានអាយុ១

 

46

អំពីសន្ទិដ្ឋិកធម៌ ២ លើក

 

46

អំពីព្រះខេមៈ១

 

46

អំពីឥន្ទ្រិយ ១

 

46

អំពីព្រះ អានន្ទ១

 

46

អំពីពួកក្សត្រ១

 

46

អំពី អប្បមាទធម៌១

 

46

អំពី ធម្មិកត្ថេរ១

 

46

ចប់  បឋមបណ្ណាសក

 

46

ទុតិយបណ្ណាសក

១៨៩

46

មហាវគ្គ

១៨៩  ដល់ ២៨៣

46

ឧទ្ទាននៃមហាវគ្គនោះគឺ

 

46

និយាយអំពីរឿងព្រះថេរៈ  ឈ្មោះ សោណៈ១

ព្រះថេរៈ ឈ្មោះ ផគ្គុណៈ ១

អភិជាតិ ៦ យ៉ាង១

 

46

អាសវៈ ទាំងឡាយ១

 

46

រឿងទារុកម្មិកៈជ្រះថ្លា នឹងភិក្ខុប្រាំ​រូប ១

 

46

ចិត្តហត្ថិសារីបុត្ត១

 

46

បេត្តយ្យបញ្ហា ក្នុង បរាចនវគ្គ ១

 

46

ព្រះអានន្ទចុះទៅជម្រះខ្លួនក្នុងទឹកស្ទឹង រាចិរវតី១

 

46

និព្វេធិកបរិយាយ១

 

46

ពលៈ ៦​យ៉ាង១ ។

 

46

ទេវតាវគ្គ

២៨៤

46

ឧទ្ទាននៃទេវតាវគ្គនោះគឺ

២៨៤  ដល់ ២៩៨

46

និយាយអំពីអនាគាមិបុគ្គល១

 

46

ព្រះអរហន្ត១

 

46

មិត្ត១

 

46

រឿងទេវតា១

 

46

កាលបើមានហេតុ មិនគួរដល់នូវសេចក្តីជាក់ច្បាស់១

 

46

កម្លាំង (ក្នុងសមាធិ) ១

 

46

បឋមឈាន១

 

46

ឈាន ២ លើកឯទៀត ១ ។

 

46

អរហន្តវគ្គ

២៩៩

46

ឧទ្ទាននៃអរហន្តវគ្គនោះគឺ

២៩៩​ ដល់ ៣០៨

46

និយាយអំពីការនូវជាទុក្ខ១

 

46

មិនគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ អរហន្ត១

 

46

ឧត្តរិមនុស្សធម៌១

 

46

សុខ និង សោមនស្សដ៏ច្រើន១

 

46

ការត្រាស់ដឹង និងមិនត្រាស់ដឹង១

 

46

ដល់នូវភាពជាធំ១

 

46

ការទៅកើតក្នុងនរក ពីរលើក

 

46

មិនគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវអត្តធម៌ និង គួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់

នូវអត្តធម៌ ១

 

46

យប់​និង​ថ្ងៃ រមែងមានមក ១ ។

 

46

សីតិវគ្គ

៣០៩

46

ឧទ្ទាននៃសីតិវគ្គនោះគឺ

៣០៩  ដល់ ៣១៨

46

និយាយអំពីភិក្ខុ មិនគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវសេចក្តីត្រជាក់១

គួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវសេចក្តីត្រជាក់១

 

46

ការរារាំង១

 

46

ស្តាប់ដោយគោរព១

 

46

បុគ្គលត្រូវលះបង់ធម៌ ៦ យ៉ាង១

 

46

បុគ្គលលះបង់ធម៌ ៦យ៉ាង ហើយ ១

មិនគួរធ្វើធម៌ ៦ យ៉ាង ឲ្យកើតឡើង១

 

46

គោរពក្នុងព្រះ សាស្តា១

 

46

មិនគួរប្រកាន់សង្ខារណាមួយ ១

 

46

មិនគួរផ្តាច់ផ្តិលជីវិតមាតា ជាដើម១

 

46

មិនគួរប្រកាន់សុខទុក្ខដោយការធ្វើខ្លួនឯង១ ។

 

46

អានិសំសវគ្គ

៣១៩

46

ឧទ្ទាននៃអានិសំសវគ្គនោះគឺ

៣១៩  ដល់ ៣២៥

46

និយាយអំពីការ កើតប្រាកដ១

 

46

អានិសង្ស១

 

46

អនិច្ចសញ្ញា១

 

46

ទុក្ខសញ្ញា១

 

46

អនត្តសញ្ញា១

 

46

ព្រះនិព្វាន១

 

46

មានះ បី១

 

46

មិនធ្វើនូវការចែក១

 

46

ភពទាំងឡាយ១

 

46

តណ្ហា១    ទាំងអស់ត្រូវជា ១០​។

 

46

ចប់ទុតិយបណ្ណាសក 

 

46

បណ្ណាសក សង្គហិតវគ្គ

៣២៦

46

ឧទ្ទាននៃតិកវគ្គនោះគឺ

៣២៦  ដល់ ៣៣១

46

និយាយអំពី រាគៈ ១   ទុច្ចរិត១   វិតក្កៈ១    ​សញ្ញា១   ធាតុ១

អស្សាទទិដ្ឋិ១    អរតិ១   តុដ្ឋិពីរលើក១  ឧទ្ធច្ចៈ១ 

 

46

វគ្គាសង្គហិតសុត្តន្ត

៣៣២  ដល់ ៣៣៧

46

(ចប់ )