- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 045)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤៥ សូមចុចលើពាក្យ ឆដ្ឋភាគ៤៥

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ចកនិបាត

ឆដ្ឋភាគ

៤៥

​(ព.. ២៤៩៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

តតិយបណ្ណាសក

45

ផាសុវិហារវគ្គ

45

ឧទ្ទាននៃផាសុរវិហារវគ្គ នោះគឺ

១ ដល់ ១៨

45

ធម៌ធ្វើឲ្យរៀនអត់១  ភិក្ខុដែលគេរង្គៀស១  ចោរ១  សមណសុខមាល១

  ជាគំរប់៥

 

45

និង ភិក្ខុនៅសប្បាយព្រះអានន្ទ១    ភិក្ខុប្រកបដោយសីលជាដើម១

ភិក្ខុប្រកបដោយសីលជាសេក្ខៈជាដើម១ ​ភិក្ខុត្រេចទៅបានក្នុងទិសទាំង

បួន១  ភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃ១ ។

 

45

អន្ទកវិន្ទវគ្គ ទី២

១៩

45

ឧទ្ទាននៃអន្ទកវិន្ទវគ្គ នោះគឺ

១៩ ដល់ ២៩

45

និយាយអំពីភិក្ខុ ចូលទៅកាន់ត្រកូល១

 

45

អំពីភិក្ខុ ជាបច្ឆាសមណៈ១     អំពីភិក្ខុមិនគួរចូលកាន់ សម្មាសមាធិ១

 

45

អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគ គង់ក្នុងអន្ធកវិន្ទគ្រាម១  ​​អំពីសេចក្តីកំណាញ់១

 

45

អំពីសេចក្តីសរសើរ១    អំពីភិក្ខុនីមានសេចក្តីច្រណែន១

 

45

អំពីសេចក្តីយល់ខុស១  អំពីវាចា១  អំពីព្យាយាម១ ។

 

45

គិលានវគ្គ ទី ៣

៣០

45

ឧទ្ទាននៃគិលានវគ្គនោះគឺ

៣០   ដល់ ៤០

45

និយាយអំពីភិក្ខុមានជម្ងឺ១

 

45

អំពីដំកល់ស្មារតី១

 

45

អំពីបុគ្គលបម្រើជម្ងឺ ២លើក

 

45

អំពីអាយុ ២លើក

 

45

អំពីបុគ្គលមិនគួរចេញចាកសង្ឃ១

 

45

អំពីទុក្ខ១

 

45

អំពីបុគ្គលជាអ្នកកម្រើក១    អំពីការបរិបូណ៌១ ។

 

45

រាជវគ្គ ទី ៤

៤១

45

ឧទ្ទាននៃរាជវគ្គនោះគឺ

៤១  ដល់ ៧៤

45

អំពីស្តេចចក្រពត្តិញ៉ាំងអាណាចក្រ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ១

 

45

អំពីព្រះរាជបុត្រ ប្រព្រឹត្តិទៅតាមអាណាចក្រ ១

 

45

អំពីស្តេចចក្រពត្តិ ជាធម្មរាជ១

 

45

អំពីស្តេចចក្រពត្តិគង់នៅក្នុងទិស១

 

45

អំពីសេចក្តីប្រាថ្នា ២ លើក

 

45

អំពីបុគ្គលដេកលក់តិច១

 

45

អំពីដំរីស៊ីនូវអាហារច្រើន១

 

45

អំពីដំរី មិនអត់ធន់១

 

45

អំពីដំរីជាសត្វ ប្រសប់ខាងការស្តាប់១ ។

 

45

តិកណ្ឌកីវគ្គ  ទី ៥

៧៥

45

ឧទ្ទាននៃតិកណ្ឌកីវគ្គនោះគឺ

៧៥​ ដល់  ៩១

45

និយាយអំពីបុគ្គលឲ្យហើយ ត្រឡប់មើលងាយវិញ១

 

45

អំពីភិក្ខុប្រារព្ធ១

 

45

អំពីពួកលិច្ឆវីប្រជុំគ្នាក្នុងសារន្ទទចេតិយ១

 

45

អំពីព្រះដមានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុង តិកណ្ឌកីវន១

 

45

អំពីធម៌ដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងនរក និងនាំឲ្យទៅកើតស្ថានសួគ៌១

 

45

អំពីមិត្តគួរគប់រក និង មិនគួរគប់រក១

 

45

អំពី​អសប្បុរិសទាន១      អំពីសប្បុរិសទាន១

 

45

អំពីភិក្ខុជាសមយវិមុត្ត ២ លើក ។

 

45

(ចប់ បណ្ណាសកទី៣)

 

45

ចតុត្ថបណ្ណាសក

៩២

45

សទ្ធម្មវគ្គ ទី ១

៩២  ដល់ ១១៣

45

ឧទ្ទាននៃសទ្ធម្មវគ្គនោះគឺ

 

45

និយាយអំពីការទូន្មានខ្លួនដោយព្រះសទ្ធម្ម មាន​៣លើក

 

45

អំពីការសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្ម មាន​៣​លើក

 

45

អំពី ពាក្យពោល អាក្រក់១

 

45

អំពី សេចក្តី ញញើត ញញើម១

 

45

អំពីព្រះ ឧទាយិ១

 

45

អំពីធម៌ដែលបន្ទោបង់ដោយកម្រ១ ។

 

45

អាឃាតវគ្គ ទី ២

១១៤

45

ឧទ្ទាននៃអាឃាតវគ្គនោះគឺ

១១៤  ដល់ ១៤៩

45

និយាយអំពីធម៌សម្រាប់កំចាត់បង់នូវ គំនុំ ២ លើក

 

45

ភិក្ខុគួរ សាកច្ឆា១

 

45

ភិក្ខុគួរដល់ សាជីវៈ១

 

45

ការ បុច្ឆា១

 

45

ការចូលសញ្ញាវេទយិតនិរោធ១

 

45

ការដាស់តឿន១

 

45

ភិក្ខុវិបត្តិចាកសីល១

 

45

ការពិចារណាធម៌១

 

45

រឿងព្រះភទ្ទជិ១ ។

 

45

ឧបាសកវគ្គ

១៥០

45

ឧទ្ទាននៃឧបាសកវគ្គនោះគឺ

១៥០  ដល់ ១៨២

45

និយាយអំពីការញញើត ញញើម១

 

45

ក្លៀវក្លា១

 

45

នរក១

 

45

ពៀរ១

 

45

ចណ្ឌាលឧបាសក ជាគំរប់៥

 

45

បីតិ១ ជំនួញ១  ពួកស្តេច១   គ្រហស្ថអ្នកស្លៀកស១  ភវេសីឧបាសក១ ។

 

45

អរញ្ញវគ្គ

១៨៣

45

ឧទ្ទាននៃអរញ្ញវគ្គនោះគឺ

១៨៣ ដល់ ១៨៧

45

និយាយអំពីភិក្ខុប្រព្រឹត្តអារញ្ញិកង្ក១

 

45

ប្រព្រឹត្ត បំសុកូលិកង្ក១

 

45

ប្រព្រឹត្តរុក្ខមូលិកង្ក១

 

45

ប្រព្រឹត្ត សោសានិកង្ក១

 

45

ប្រព្រឹត្ត អព្កោកាសិកង្ក១

 

45

ប្រព្រឹត្ត នេសជ្ជិកង្ក១

 

45

ប្រព្រឹត្ត យថាសន្ថតិកង្ក១

 

45

ប្រព្រឹត្ត ឯកាសនិកង្ក១

 

45

ប្រព្រឹត្ត ខលុបច្ឆាកត្តិកង្ក១

 

45

ប្រព្រឹត្ត បន្តបិណ្ឌិកង្ក១ ។

 

45

ព្រាហ្មណវគ្គ

១៨៨

45

ឧទ្ទាននៃព្រាហ្មណវគ្គនោះគឺ

១៨៨​ ដល់ ២៣៦

45

និយាយអំពី សោណព្រាហ្មណ៍ ១

 

45

ទោណព្រាហ្មណ៍ ១

 

45

សង្គារវព្រាហ្មណ៍ ១

 

45

ការណបាលិព្រាហ្មណ៍ ១

 

45

បិង្គិយានិព្រាហ្មណ៍ ១

 

45

មហាសុបិន១

 

45

រឿងភ្លៀង១

 

45

វាចា១

 

45

ត្រកូល១

 

45

ធាតុទាំងឡាយដែលគួររលាស់ចេញ១ ។

 

45

ចប់ បណ្ណាសក ទី ៤

 

45

បញ្ចមបណ្ណាសក

២៣៧

45

កិមិលវគ្គ

២៣៧  ដល់ ២៤៥

45

ឧទ្ទាននៃកិមិលវគ្គនោះគឺ

 

45

ពោលអំពីរឿង កិមិលត្ថេរ១

 

45

អំពី អានិសង្សស្តាប់ធម៌១

 

45

អំពីសេះអាជានេយ្យ១

 

45

អំពីធម៌ ជាកម្លាំង១

 

45

អំពីចំរឹងនៃចិត្ត១

 

45

អំពីចំណងនៃចិត្ត១

 

45

អំពីអានិសង្សបបរ១

 

45

អំពីឈើស្ទន់​១

 

45

អំពីការពោលធម៌ដោយសំឡេងច្រៀងវែង១

 

45

អំពីការដេកលក់ ភ្លេចស្មារតី១ ។

 

45

អក្កោសកវគ្គ

២៤៦

45

ឧទ្ទាននៃអក្កោសកវគ្គនោះគឺ

២៤៦ ដល់ ២៥៤

45

ពោលអំពីរឿងជេរប្រទេច១

 

45

អំពីរឿង ប្រកួត ប្រកាន់១

 

45

អំពីសីល១

 

45

អំពីរឿង និយាយច្រើន១

 

45

អំពីរឿង សេចក្តីមិនអត់ធន់ ២ រឿង

 

45

អំពីរឿង សេចក្តីមិនជ្រះថ្លា ២ រឿង

 

45

អំពី ទោសក្នុងភ្លើង១

 

45

អំពី ក្នុងដែន មធុរា ១ ។

 

45

ទីឃចារិកវគ្គ

២៥៥

45

ឧទ្ទាននៃទីឃចារិកវគ្គនោះគឺ

២៥៥​ ដល់ ២៦៣

45

និយាយអំពី ចារិកទៅកាន់ទីឆ្ងាយ ២ រឿង

 

45

អំពីការនៅជាប់មិនដាច់១

 

45

អំពីសេចក្តីកំណាញ់១

 

45

អំពីការចូលទៅកាន់ត្រកូល ២ រឿង

 

45

អំពី ភោគៈ១

 

45

អំពី ភត្ត ១

 

45

អំពីពស់វែក ២ រឿង ។

 

45

អាវាសិកវគ្គ

២៦៤

45

ឧទ្ទាននៃអាវាសិកវគ្គនោះគឺ

២៦៤  ដល់ ២៧៣

45

និយាយអំពីភិក្ខុចៅអាវាស ដែលមិនគួរសរសើរ១

 

45

អំពីចៅអាវាស មិនជាទីស្រឡាញ់ដល់ពួកសព្រហ្មចារ្យ ១

 

45

អំពីចៅអាវាស  ធ្វើអាវាសឲ្យល្អ១

 

45

អំពីចៅអាវាស  មានឧបការៈ ច្រើន១

 

45

អំពីចៅអាវាស  មានសេចក្តីអនុគ្រោះដល់គ្រហស្ថ១

 

45

អំពីចៅអាវាស   កើតក្នុងនរក ឬ ស្ថានសួគ៌ ដូចគេនាំយកទៅដាក់១

 

45

អំពីចៅអាវាស ​ជាអ្នកពោលទោស ១

 

45

អំពីចៅអាវាស  ជាប់ក្នុង អាវាស និង ត្រកូល១

 

45

អំពីចៅអាវាស  មានសេចក្តីកំណាញ់ ជាគំរប់ បួន​១

 

45

អំពីចៅអាវាស មានកំណាញ់ ៥​ យ៉ាង១ ។

 

45

ទុច្ចរិតវគ្គ

២៧៤

45

ឧទ្ទាននៃទុច្ចរិតវគ្គនោះគឺ

២៧៤ ដល់ ២៨២

45

និយាយអំពីទោស និង អានិសង្សនៃ ទុច្ចរិត និង សុចរិត១

 

45

អំពីកាយទុច្ចរិត  និង កាយសុចរិត១

 

45

អំពីវចីទុច្ចរិត  និង វចីសុចរិត១

 

45

អំពីមនោទុច្ចរិត  និង មនៅសុចរិត១

 

45

អំពីទុច្ចរិតនិងសុចរិត  ៤ លើកដទៃទៀត ជា ២ ដង

 

45

អំពីព្រៃស្មសាន១

 

45

អំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គល១ ។

 

45

ចប់បណ្ណាសកទី៥

 

45

ពួកសូត្រមិនសង្គ្រោះ ក្នុងវគ្គ

២៨៣  ដល់ ២៩៦

45