- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 086)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨៦ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ៨៦

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

*********************************************************************************

 

អភិធម្មបិដក

កថាវត្ថុ

តតិយភាគ ៨៦

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

តតិយបណ្ណាសកៈ

 

86

ឯកាទសមវគ្គ

 

86

តិស្សោបិ អនុសយ កថា

86

ញាណកថា

១០

86

ញាណចិត្តវិប្បយុត្តន្តិកថា

១១

86

ឥទំ ទុក្ខន្តិ កថា

១៣

86

ឥទ្ធិពល កថា

១៧

86

សមាធិ កថា

២១

86

ធម្មដ្ឋិគតា កថា

២២

86

អនិច្ចតា កថា

២៤

86

ទ្វាទសមវគ្គ

 

86

សំវរកម្មន្តិ កថា

២៧

86

កម្ម កថា

២៩

86

សទ្ទវិបាកោតិ កថា

៣១

86

សឡាយតន កថា

៣៣

86

សត្តក្ខត្តុំ បរម កថា

៣៩

86

ជិវិតាវោរោបន កថា

៣៩

86

ទុគ្គតិ កថា

៤១

86

សត្តមភវិក កថា

៤៤

86

តេរសមវគ្គ

 

86

កប្បដ្ឋ កថា

៤៦

86

កុសលចិត្តប្បដិលាភ កថា

៤៨

86

អនន្តរាបយុត្ត កថា

៤៩

86

និយតនិយាម កថា

៥១

86

នីវុត កថា

៥៣

86

សម្មុខីភូត កថា

៥៥

86

សមាបន្នោ អស្សាទេតិ កថា

៥៧

86

អសាតរាគ កថា

៥៩

86

ធម្ម តណ្ហា ទុក្ខ សមុទយោតិ កថា

៦៣

86

កិសលា កុសលប្បដិសន្ទហន កថា

៦៧

86

សឡាយតនុប្បត្តិ កថា

៧១

86

អនន្តរប្បច្ចយ កថា

៧៤

86

អរិយរូប កថា

៧៩

86

អញ្ញោ អនុសយោតិ កថា

៨០

86

បរិយុដ្ឋាន ចិត្តវិប្បយុត្តន្តិ កថា

៨៣

86

បរិយាបន្ន កថា

៨៤

86

អព្យាកត កថា

៨៨

86

អបរិយាបន្ន កថា

៩១

86

បន្នរសមវគ្គ

 

86

បច្ចយតា កថា

៩២

86

អញ្ញ បញ្ញប្បច្ចយ កថា

៩៦

86

អទ្ធា កថា

៩៨

86

ខណលយមុហុត្ត កថា

១០១

86

អាសវ កថា

១០២

86

ជរាមរណ កថា

១០២

86

សញ្ញាវេទយិត កថា

១០៣

86

ទុតិយសញ្ញា វេទយិត កថា

១០៤

86

តតិយ សញ្ញា វេទយិត កថា

១០៥

86

អសញ្ញ  សត្តូបិកា កថា

១០៨

86

កម្មូបចយ កថា

១១០

86

ចតុត្ថបណ្ណាសកៈ

 

86

សោឡសមវគ្គ

 

86

និគ្គហ កថា

១១៦

86

បគ្គហ កថា

១១៨

86

សុខានុប្បទាន កថា

១២១

86

អធិគ្គយ្ហមនសិការ កថា

១២២

86

រូបហេតូតិ កថា

១២៧

86

រូបកុសលា កុសលន្តិ កថា

១៣១

86

រូបវិបាកោតិ កថា

១៣៤

86

រូប រូបា វចរា រូបាវចរន្តិ កថា

១៣៦

86

រូបរាគ រូបធាតុ បរិយាបន្នោ តិអាទិ កថា

១៣៨

86

សត្តរសមវគ្គ

 

86

អត្ថិ អរហតោ បុញ្ញូ បចយោតិ កថា

១៤២

86

នត្ថិ អរហតោ អកាលមច្ចូតិ កថា

១៤៤

86

សព្វ មិទំ កម្មតោតិ កថា

១៤៦

86

ឥន្ទ្រិយ ពន្ធ កថា

១៤៨

86

ឋបេត្វា អរិយមគ្គន្តិ កថា

១៥១

86

ន វត្តព្វំ  សង្ឃោ ទក្ខិណំ បដិតណ្ហាតីតិ កថា

១៥៣

86

ន វត្តព្វំ  សង្ឃោ ទក្ខិណំ វិសោធេ តីតិកថា

១៥៥

86

ន វត្តព្វំ  សង្ឃោ ទក្ខិណំ ភុញ្ជ តីតិកថា

១៥៧

86

ន វត្តព្វំ សង្ឃស្ស ទិន្នំ មហប្ផលន្តិ កថា

១៥៨

86

ន វត្តព្វំ ពុទ្ធស្ស ទិន្នំ  មហប្ផលន្តិ កថា

១៦១

86

ទក្ខិណា វិសុទ្ធិ  កថា

១៦៣

86

អដ្ឋរសមវគ្គ

 

86

មនុស្សលោក កថា

១៦៧

86

ធម្មទេសនា កថា

១៦៩

86

ករុណា កថា

១៧១

86

គន្ធជាត កថា

១៧២

86

ឯកមគ្គ កថា

១៧៣

86

ឈាន សង្កន្តិ កថា

១៧៦

86

ឈានន្តរិក កថា

១៨១

86

សមាបន្នោ សទ្ទំ សុណាតីតិ កថា

១៨៥

86

ចក្ខុនា រូបំ បស្សតីតិ កថា

១៨៨

86

ឯកូនវីសតិម វគ្គ

 

86

កិលេសជហន កថា

១៩១

86

សុញ្ញតា កថា

១៩៤

86

សាមញ្ញផល កថា

១៩៦

86

បត្តិ កថា

១៩៧

86

តថតា កថា

២០០

86

កុសល កថា

២០២

86

អច្ចន្តនិយាមតា កថា

២០៤

86

ឥន្ទ្រិយ កថា

២០៩

86

វីសតិមវគ្គ

 

86

អសញ្ចិច្ច កថា

២០៤

86

ញាណ កថា

២១៧

86

និរយបាល កថា

២១៩

86

តិរច្ឆាន កថា

២២៣

86

មគ្គ កថា

២២៤

86

ញាណ កថា

២២៨

86

ខុទ្ទក បណ្ណាសកៈ

 

86

ឯកវីសតិវគ្គ

 

86

សាសន កថា

២៣១

86

អវិវិត្ត កថា

២៣៣

86

សញ្ញោជន កថា

២៣៤

86

ឥទ្ធិ កថា

២៣៥

86

ពុទ្ធ កថា

២៣៧

86

សព្វទិសា កថា

២៣៨

86

ធម្ម កថា

២៣៩

86

កម្ម កថា

២៤១

86

ពាវីសតិមវគ្គ

 

86

បរិនិព្វាន កថា

២៤៤

86

កុសលចិត្ត កថា

២៤៥

86

អានេញ្ជ កថា

២៤៦

86

ធម្មាភិសមយ កថា

២៤៨

86

តិស្សោបិ កថា

២៥០

86

អព្យាកត កថា

២៥០

86

អាសេវនប្បច្ចយតា កថា

២៥២

86

ខណិក កថា

២៥៦

86

តេវីសតិមវគ្គ

 

86

ឯកាធិប្បាយ កថា

២៥៩

86

អរហន្តវណ្ណ កថា

២៥៩

86

ឥស្សរិយ កាមការិកា កថា

២៦០

86

រាគប្បដិរូបកាទិ កថា

២៦៤

86

អបរិនិប្ផន្ន

២៦៥

86