ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 104)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០ សូមចុចលើពាក្យ ឯកាទសមភាគ ១០៤

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ឯកាទសមភាគ ១០៤

​(ព.. ២៥១២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អនុលោមទុកប្បដ្ឋាន

 

104

ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

104

បច្ចយវារៈ

104

សំសដ្ឋវារៈ

១១

104

បញ្ហាវារៈ

១៤

104

ភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

៣៣

104

បញ្ហាវារៈ

៣៣

104

សវិតក្កទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

៤១

104

បច្ចយវារៈ

៤៦

104

សំសដ្ឋវារៈ

៥០

104

បញ្ហាវារៈ

៥១

104

សវិចារទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

៧២

104

សប្បីតិទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

៧២

104

បច្ចយវារៈ

៧៦

104

សំសដ្ឋវារៈ

៧៧

104

បញ្ហាវារៈ

៧៨

104

បីតិសហគតទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

៩៦

104

សុខសហគតទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

៩៧

104

បញ្ហាវារៈ

៩៩

104

ឧបេក្ខាសហគតទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

១០៧

104

បច្ចយវារៈ

១១៣

104

សំសដ្ឋវារៈ

១១៥

104

បញ្ហាវារៈ

១១៦

104

កាមាវចរទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

១២៤

104

បច្ចយវារៈ

១២៨

104

សំសដ្ឋវារៈ

១៣២

104

បញ្ហាវារៈ

១៣៣

104

រូបាវចរទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

១៤៩

104

បច្ចយវារៈ

១៥៥

104

សំសដ្ឋវារៈ

១៥៩

104

បញ្ហាវារៈ

១៦០

104

អរូបាវចរទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

១៧៦

104

បច្ចយវារៈ

១៨០

104

សំសដ្ឋវារៈ

១៨៣

104

បញ្ហាវារៈ

១៨៣

104

បរិយាបន្នទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

១៩៧

104

និយ្យានិកទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

១៩៧

104

បច្ចយវារៈ

២០១

104

សំសដ្ឋវារៈ

២០៤

104

បញ្ហាវារៈ

២០៥

104

និយតទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

២១៥

104

បញ្ហាវារៈ

២១៥

104

សឧត្តរទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

២២៦

104

សរណទុកៈ

 

104

បដិច្ចវារៈ

២២៧

104

បច្ចយវារៈ

២២៨

104

បញ្ហាវារៈ

២៣០

104