ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 107)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០ សូមចុចលើពាក្យ ចុទ្ទសមភាគ ១០៧

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

*********************************************************************************************

 

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ចុទ្ទសមភាគ ១០៧

​(ព.. ២៥១២)

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អនុលោមត្តិកទកប្បដ្ឋាន

 

107

បរិត្តត្តិក ហេតុទុកៈ

107

បរិត្តារម្មណត្តិក ហេតុទុកៈ

107

ហីនត្តិក ហេតុទុកៈ

១១

107

មិច្ឆត្តត្តិក ហេតុទុកៈ

១៤

107

មគ្គារម្មណត្តិក ហេតុទុកៈ

២១

107

ឧប្បន្នត្តិក ហេតុទុកៈ

៣១

107

អតិតត្តិក ហេតុទុកៈ

៣៤

107

អតិតារម្មណត្តិក ហេតុទុកៈ

៣៦

107

អជ្ឈត្តត្តិក ហេតុទុកៈ

៤០

107

អជ្ឈត្តារម្មណត្តិក ហេតុទុកៈ

៤៣

107

សនិទស្សនត្តិក ហេតុទុកៈ

៤៦

107

កុសលត្តិក សហេតុកទុកៈ

៥៣

107

កុសលត្តិក ហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

៥៨

107

កុសលត្តិក ហេតុសហេតុកទុកៈ

៦៣

107

កុសលត្តិក ហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

៦៧

107

កុសលត្តិក នហេតុ សហេតុក ទុកៈ

៧០

107

កុសលត្តិក សប្បច្ចយ ទុកៈ

៧៣

107

កុសលត្តិក សង្ខត ទុកៈ

៧៦

107

កុសលត្តិក សនិទស្សន ទុកៈ

៧៦

107

កុសលត្តិក សប្បដិឃ ទុកៈ

៧៩

107

កុសលត្តិក រូបី ទុកៈ

៨១

107

កុសលត្តិក លោកិយ ទុកៈ

៨៣

107

កុសលត្តិក កេនចិវិញ្ញេយ្យ ទុកៈ

៨៧

107

កុសលត្តិក អាសវ ទុកៈ

៩០

107

កុសលត្តិក សាសវ ទុកៈ

៩៣

107

កុសលត្តិក អាសវសម្បយុត្ត ទុកៈ

៩៦

107

កុសលត្តិក អាសវ សាសវ  ទុកៈ

៩៨

107

កុសលត្តិក អាសវ អាសវ សម្បយុត្ត ទុកៈ

១០១

107

កុសលត្តិក អាសវវិប្បយុត្ត អាសវ ទុកៈ

១០២

107

កុសលត្តិក ឆគោច្ឆក ទុកៈ

១០៦

107

កុសលត្តិក សារម្មណ ទុកៈ

១០៦

107

កុសលត្តិក ចិត្ត ទុកៈ

១០៨

107

កុសលត្តិក ចេតសិក ទុកៈ

១១០

107

កុសលត្តិក ចិត្តសម្បយុត្តាទិអដ្ឋ ទុកៈ

១១១

107

កុសលត្តិក អជ្ឈត្តិទុកៈ

១១២

107

កុសលត្តិក ឧបាទា ទុកៈ

១១៤

107

កុសលត្តិក ឧបាទិន្ន ទុកៈ

១១៦

107

កុសលត្តិក ឧបាទានគោច្ឆ ទុកៈ

១១៨

107

កុសលត្តិក កិលេស ទុកៈ

១១៨

107

កុសលត្តិក សង្កិលេសិក ទុកៈ

១១៩

107

កុសលត្តិក សង្កិលិដ្ឋទុកៈ

១២២

107

កុសលត្តិក សង្កិលេសិក ទុកៈ

១២៤

107

កុសលត្តិក កិលេស សង្កិលិដ្ឋ ទុកៈ

១២៦

107

កុសលត្តិក កិលេស កិលេសសព្វយុត្ត ទុកៈ

១២៧

107

កុសលត្តិក កិលេសវិប្បយុត្ត សង្កិលេសិក ទុកៈ

១២៨

107

កុសលត្តិក ទស្សនេន បហាតព្វ ទុកៈ

១៣១

107

កុសលត្តិក ភាវនាយ បហាតព្វ ទុកៈ

១៣៣

107

កុសលត្តិក ទស្សនេន បហាតព្វ ហេតុក ទុកៈ

១៣៣

107

កុសលត្តិក ភាវនាយ បហាតព្វ ហេតុក ទុកៈ

១៣៤

107

កុសលត្តិក  សវិតក្ក  ទុកៈ

១៣៥

107

កុសលត្តិក  សវិចារ ទុកៈ

១៣៧

107

កុសលត្តិក  សប្បីតិ ទុកៈ

១៣៧

107

កុសលត្តិក   បីតិសហគតាទិត្តិ  ទុកៈ

១៤០

107

កុសលត្តិក កាមវចរ  ទុកៈ

១៤០

107

កុសលត្តិក  រូបាវចរ  ទុកៈ

១៤៣

107

កុសលត្តិក  អរូបាវចរ  ទុកៈ

១៤៥

107

កុសលត្តិក បរិយាបន្ន  ទុកៈ

១៤៥

107

កុសលត្តិក និយ្យានិក  ទុកៈ

១៤៨

107

កុសលត្តិក  និយត   ទុកៈ

១៤៩

107

កុសលត្តិក សឧត្តរ   ទុកៈ

១៥០

107

កុសលត្តិក សរណ ទុកៈ

១៥២

107

វេទនាត្តិក សរណ ទុកៈ

១៥៤

107

វិបាកត្តិក សរណ ទុកៈ

១៥៦

107

ឧបាទិន្នត្តិក សរណ ទុកៈ

១៥៨

107

សង្កិលិដ្ឋត្តិក សរណ ទុកៈ

១៦០

107

វិតក្កត្តិ សរណ ទុកៈ

១៦១

107

បីតិត្តិក សរណ ទុកៈ

១៦៣

107

ទស្សនត្តិក សរណ ទុកៈ

១៦៤

107

ទស្សនេន បហាតព្វ ហេតុកត្តិ សរណ ទុកៈ

១៦៥

107

អាចយគាមិត្តិក សរណ ទុកៈ

១៦៦

107

សេក្ខត្តិក សរណ ទុកៈ

១៦៨

107

បរិត្តត្តិក សរណ ទុកៈ

១៦៩

107

បរិត្តារម្មណត្តិក សរណ ទុកៈ

១៧១

107

ហីនត្តិក សរណ ទុកៈ

១៧២

107

មិច្ឆត្តត្តិក សរណ ទុកៈ

១៧៣

107

មគ្គារម្មណត្តិក សរណ ទុកៈ

១៧៤

107

ឧប្បន្នត្តិក សរណ ទុកៈ

១៧៥

107

អតីតត្តិក សរណ ទុកៈ

១៧៦

107

អតីតារម្មណត្តិក សរណ ទុកៈ

១៧៧

107

អជ្ឈត្តត្តិក សរណ ទុកៈ

១៧៨

107

អជ្ឈត្តារម្មណត្តិក សរណ ទុកៈ

១៧៩

107

សនិទស្សនត្តិក សរណ ទុកៈ

១៨០

107

អនុលោមត្តិកត្តិប្បដ្ឋាន

 

107

កុសលត្តិក វេទនាត្តិកៈ

១៨២

107

កុសលត្តិក   វិបាកត្តិកៈ

១៨៦

107

កុសលត្តិក  ឧបាទិន្នត្តិកៈ

១៨៨

107

កុសលត្តិក  សង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ

១៩២

107

កុសលត្តិក វិតក្កត្តិកៈ

១៩៣

107

កុសលត្តិក  បីតិត្តិកៈ

១៩៦

107

កុសលត្តិក  ទស្សនត្តិកៈ

១៩៨

107

កុសលត្តិក  ទស្សនេន បហាតព្វត្តិកៈ

១៩៩

107

កុសលត្តិក  អាចយគាមិត្តិកៈ

២០០

107

កុសលត្តិក សេក្ខត្តិកៈ

២០១

107

កុសលត្តិក បរិត្តត្តិកៈ

២០៣

107

កុសលត្តិក  បរិត្តារម្មណត្តិកៈ

២០៥

107

កុសលត្តិក  កហីនត្តិកៈ

២០៧

107

កុសលត្តិក  មិត្តត្តិកៈ

២០៩

107

កុសលត្តិក មគ្គារម្មណត្តិកៈ

២១១

107

កុសលត្តិក ឧប្បន្នត្តិកៈ

២១២

107

កុសលត្តិក  អតីតត្តិកៈ

២១២

107

កុសលត្តិក  អតីតារម្មណត្តិកៈ

២១២

107

កុសលត្តិក  អជ្ឈត្តត្តិកៈ

២១៥

107

កុសលត្តិក  អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

២១៨

107

កុសលត្តិក សនិទស្សនត្តិកៈ

២១៨

107

វេទនាត្តិក កុសលត្តិកៈ

២២០

107

វិបាកត្តិក កុសលត្តិកៈ

២២២

107

ឧបាទិន្នត្តិក កុសលត្តិកៈ

២២៣

107

សង្កិលិដ្ឋត្តិក កុសលត្តិកៈ

២២៤

107

វិតក្កត្តិក កុសលត្តិកៈ

២២៥

107

បីតិត្តិក កុសលត្តិកៈ

២២៦

107

ទស្សនត្តិក កុសលត្តិកៈ

២២៨

107

ទស្សនេន បហាតព្វ ហេតុកត្តិក កុសលត្តិកៈ

២២៩

107

អាចយគាមិត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣០

107

សេក្ខត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣០

107

បរិត្តត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣១

107

បរិត្តារម្មណត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣២

107

ហីនត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣៣

107

មិច្ឆត្តត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣៤

107

មគ្គារម្មណត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣៥

107

ឧបន្នត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣៦

107

អតីតត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣៦

107

អតីតារម្មណត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣៧

107

អជ្ឈត្តត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣៨

107

អជ្ឈត្តារម្មណត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៣៩

107

សនិទស្សនត្តិក កុសលត្តិកៈ

២៤០

107

អនុលោមទុកទុកប្បដ្ឋាន

 

107

ហេតុទុក សហេតុក ទុកៈ

២៤៣

107

ហេតុទុក ហេតុសម្បយុត្ត ទុកៈ

២៤៨

107

ហេតុទុក ហេតុសហេតុ ទុកៈ

២៥០

107

ហេតុទុក ហេតុហេតុសម្បយុត្ត ទុកៈ

២៥១

107

ហេតុទុក  នហេតុ សហេតុ ទុកៈ

២៥១

107

ហេតុទុក សប្បច្ចយ ទុកៈ

២៥២

107

ហេតុទុក សង្ខត ទុកៈ

២៥៣

107

ហេតុទុក  សនិទស្សន ទុកៈ

២៥៣

107

ហេតុទុក សប្បដិឃ ទុកៈ

២៥៤

107

ហេតុទុក រូបី ទុកៈ

២៥៥

107

ហេតុទុក  លោកិយ ទុកៈ

២៥៦

107

ហេតុទុក តេនចិរិញ្ញេយ្យ ទុកៈ

២៥៧

107

ហេតុទុក  អាសវ ទុកៈ

២៥៨

107

ហេតុទុក  អាសវសម្បយុត្ត ទុកៈ

២៥៩

107

ហេតុទុក អាសវ សាសវ ទុកៈ

២៦០

107

ហេតុទុក  អាសវ អាសវសម្បយុត្ត ទុកៈ

២៦០

107

ហេតុទុក  អាសវវិប្បយុត្ត អាសវ ទុកៈ

២៦១

107

ហេតុទុក  ឆគោច្ឆក ទុកៈ

២៦២

107

ហេតុទុក សារម្មណ ទុកៈ

២៦២

107

ហេតុទុក ចិត្ត ទុកៈ

២៦៣

107

ហេតុទុក ចេតសិក ទុកៈ

២៦៣

107

ហេតុទុក ចិត្តសម្បយុត្ត ទុកៈ

២៦៤

107

ហេតុទុក  ចិត្តសំសដ្ឋ ទុកៈ

២៦៤

107

ហេតុទុក  ចិត្តសមុដ្ឋាន ទុកៈ

២៦៥

107

ហេតុទុក  ចិត្តសហេតុ ទុកៈ

២៦៥

107

ហេតុទុក ចិត្តានុបរិវត្តិ ទុកៈ

២៦៦

107

ហេតុទុក ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋាន ទុកៈ

២៦៦

107

ហេតុទុក  ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋាន សហេតុ ទុកៈ

២៦៧

107

ហេតុទុក  ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋានានបរិវត្តិ ទុកៈ

២៦៧

107

ហេតុទុក អជ្ឈត្តក ទុកៈ

២៦៨

107

ហេតុទុក ឧបាទា ទុកៈ

២៦៨

107

ហេតុទុក  ឧបាទិន្ន ទុកៈ

២៦៩

107

ហេតុទុក ឧបាទានគោច្ឆក ទុកៈ

២៦៩

107

ហេតុទុក  កិលេសគោច្ឆក ទុកៈ

២៦៩

107

ហេតុទុក បិដ្ឋិ ទុកៈ

២៧០

107

សហេតុទុក ហេតុ ទុកៈ

២៧៣

107

ហេតុសម្បយុត្តទុក ហេតុទុកៈ

២៧៣

107

ហេតុ សហេតុទុក ហេតុទុកៈ

២៧៣

107

ហេតុ ហេតុសម្បយុត្តទុក ហេតុទុកៈ

២៧៤

107

នហេតុ សហេតុទុក ហេតុទុកៈ

២៧៤

107

ចូឡន្តរទុក ហេតុទុកៈ

២៧៥

107

អាសវ គោច្ឆកទុក ហេតុទុកៈ

២៧៧

107

ឆគោច្ឆកទុក ហេតុទុកៈ

២៧៨

107

មហន្តរទុក ហេតុទុកៈ

២៧៩

107

ឧបាទានគោច្ឆកទុក ហេតុទុកៈ

២៧៩

107

កិលេសគោច្ឆកទុក ហេតុទុកៈ

២៨០

107

បិដ្ឋិទុក ហេតុទុកៈ

២៨០

107