-  ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 063)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៦៣ សូមចុចលើពាក្យ ទ្វាទសមភាគ៦៣

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

ទ្វាទសមភាគ

៦៣

​(ព.. ២៥០៣)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មហានិបាតជាតក

63

មហានារទកស្សបជាតក ទី ៨

  ដល់ ៣៣

63

វិធុរជាតក ទី ៩

៣៣  ដល់ ៩៤

63

វេស្សន្តរជាតក ទី ១០

៩៤  ដល់ ២១៧

63

ចប់ មហានិបាត

 

63