- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 066)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៦៦ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ៦៦

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស

តតិយភាគ

៦៦

​(ព.. ២៥០៣)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

តុវដកសុត្តនិទ្ទេស ទី ១៤

   ដល់  ១២០

66

អត្តទណ្ឌសុត្តនិទ្ទេស ទី ១៥

១២១  ដល់ ២១១

66

សារីបុត្តសុត្តនិទ្ទេស ទី ១៦

២១៣  ដល់ ៣៤៤

66

ចប់ សុត្តនិទ្ទេសទាំង ១៦

ក្នុង អដ្ឋកវគ្គ ។