- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 073)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧៣ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ៧៣

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន

ទុតិយភាគ

៧៣

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ភិក្ខទាយិវគ្គ ទី ១១

  ដល់  ១៣

73

ឧទាន ៖

 

73

ភិក្ខទាយកត្ថេរាបទាន ១   ញាណសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១

ឧប្បលហត្ថិយត្ថេរាបទាន ១    បទបូជកត្ថេរាបទាន ១ 

មុដ្ឋិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១  ឧទកបូជកត្ថេរាបទាន ១   នឡមាលិយត្ថេរាបទាន ១    អាសនុបដ្ឋាយកត្ថេរាបទាន ១

ពិឡាលិទាយកត្ថេរាបទាន ១  រេណុបូជកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៦៦ ។

 

73

មហាបរិវារវគ្គ ទី ១២

១៥  ដល់  ៣១

73

ឧទាន ៖

 

73

មហាបរិវារត្ថេរាបទាន ១   សុមង្គលត្ថេរាបទាន ១  

សរណគមនិយត្ថេរាបទាន ១   ឯកាសនិយត្ថេរាបទាន ១  

សុវណ្ណបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១

ពុទ្ធសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១   មគ្គសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១

បច្ចុបដ្ឋានសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១     ជាតិបូជកត្ថេរាបទាន ១

ឯគាថា ៩០ គត់   ​ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានរាប់ជាក់ច្បាស់ហើយ ។

 

 

សេរេយ្យវគ្គ ទី ១៣

៣២  ដល់  ៥០

73

ឧទ្ទាន

 

73

សេរេយ្យកត្ថេរាបទាន ១   បុប្ផថូបិយត្ថេរាបទាន ១

បាយាសទាយកត្ថេរាបទាន ១    គន្ធោទកិយត្ថេរាបទាន ១

ថោមកត្ថេរាបទាន ១    សម្មុខាថវិកត្ថេរាបទាន ១

កុសុមាសនិយត្ថេរាបទាន ១   ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

ញាណសញ្ញតត្ថេរាបទាន ១      គន្ធបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

បទុមបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   មាន គាថា ១០៥   ពួកអ្កនប្រាជ្ញ

បានរាប់ហើយ ។

 

73

សោភិតវគ្គ ទី ១៤

៥១  ដល់  ៦៤

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

សោភិតត្ថេរាបទាន ១   សុទស្សនត្ថេរាបទាន ១  ចន្ទនបូជកត្ថេរាបទាន ១   បុប្ផឆទនិយត្ថេរាបទាន ១

រហោសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១     ចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

អត្ថសន្ទស្សកត្ថេរាបទាន ១    ឯករំសនិយត្ថេរាបទាន ១

សាលទាយកត្ថេរាបទាន ១   ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

ជាគម្រប់ ១០   គាថា ៧២  ពួកអ្នកប្រាជ្ញ  បានគណនាហើយ ។

 

73

ឆត្តវគ្គ ទី ១៥

៦៥  ដល់  ៧៥

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

អធិឆត្តិយត្ថេរាបទាន​១   ថម្ភារោបកត្ថេរាបទាន​១

វេទិការកត្ថេរាបទាន​ ១      សបរិវារិយត្ថេរាបទាន ​១

ឧម្មាបុប្ឆិយត្ថេរាបទាន​ ១   អនុលោមទាយកត្ថេរាបទាន​ ១

មគ្គទាយកត្ថេរាបទាន​ ១   ផលកទាយកត្ថេរាបទាន​ ១

វដំសកិយត្ថេរាបទាន​ ១    បល្លង្កទាយកត្ថេរាបទាន​ ១

មានគាថា ៥៦ អ្នកប្រាជ្ញបានពោលទុកហើយ ។

 

73

ពន្ធុជីវកវក្គ ទី ១៦

៧៧  ដល់  ៨៧

73

ឧទ្ទាន ៖

 

 

ពន្ធុជីវកត្ថេរាបទាន​ ១   តម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ​១

វីថិសម្មជ្ជកត្ថេរាបទាន ១    កក្ការុបូជកត្ថេរាបទាន​ ១

មន្ទារវបុប្ផបូជកត្ថេរាបទាន​ ១  កទម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន​ ១

តិណសូលកត្ថេរាបទាន​ ១    នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន​ ១

បុន្នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន​ ១     កុមុទទាយកត្ថេរាបទាន​ ១

គាថា (ទាំងនេះ)  មាន ៥៦  ដែលលោកសម្តែងទុកហើយ​ ។

 

73

សុបារិចរិយវគ្គ ទី ១៧

៨៩  ដល់  ៩៩

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

សុបារិចរិយត្ថេរាបទាន​ ១   កណវេរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន​ ១

ខជ្ជទាយកត្ថេរាបទាន ​១   ទេសបូជកត្ថេរាបទាន ១   

កណិការច្ឆទនិយត្ថេរាបទាន ១      សប្បិទាយកត្ថេរាបទាន ១  

យុធិកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១     ទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ១  

សមាទបកត្ថេរាបទាន ១     បញ្ចង្គុលិយត្ថេរាបទាន ១  

មានគាថា ៥៤ ។

 

73

កុមុទវក្គ ទី ១៨

១០១​ ដល់ ១១១

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

កុមុទមាលិយត្ថេរាបទាន ១    និស្សេណីទាយកត្ថេរាបទាន ១

រត្តិយបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   ឧទបានទាយកត្ថេរាបទាន ១

សីហាសនទាយកត្ថេរាបទាន ១  មគ្គទត្តិកត្ថេរាបទាន ១

ឯកទិបិយត្ថេរាបទាន ១   បណិបូជកត្ថេរាបទាន ១

តិកិច្ឆកត្ថេរាបទាន ១   សង្ឃុបដ្ឋាកត្ថេរាបទាន ១  

មានគាថា ៤៩ ។

 

73

កុដជបុប្ផិយវក្គ ទី ១៩

១១២  ដល់ ១២២

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

កុដជបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១  ពន្ធុជីវកត្ថេរាបទាន ១

កោគុម្ពរិយត្ថេរាបទាន ១    បញ្ចហត្ថិយត្ថេរាបទាន ១

ឥសិមុត្តទាយកត្ថេរាបទាន ១  ពោធិឧបដ្ឋាយកត្ថេរាបទាន ១

ឯកចិន្តិកត្ថេរាបទាន ១   តិកណ្ណិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ឯកចារិយត្ថេរាបទាន ១   តិវណ្តិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៦០  ដែលលោកសម្តែងទុកហើយ ។

 

73

តមាលបុប្ផិយវគ្គ ទី ២០

១២៤  ដល់ ១៣៤

 

ឧទ្ទាន ៖

១៣៥

73

តមាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   តិណសន្ថារទាយកត្ថេរាបទាន ១

ខណ្ឌផុល្លិយត្ថេរាបទាន ១    អសោកបូជកត្ថេរាបទាន ១

អង្កោលកត្ថេរាបទាន ១  កិសលយបូជកត្ថេរាបទាន ១

តិន្ធុកទាយកត្ថេរាបទាន ១    គិរិនេលមុដ្ឋិបូជកត្ថេរាបទាន ១

តិកណ្ឌិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   យូថិកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៨ ។

 

73

មួយទៀត ឧទ្ទាននៃវគ្គ

១៣៥

73

ភិក្ខទាយិវគ្គ  មហាបរិវារវគ្គ   សេរេយ្យវគ្គ ១  សោភិតវគ្គ ១

ឆត្តវគ្គ ១   ពន្ធុជីវកវគ្គ ១  សុបារិចរិយវគ្គ ១ ​  កិមុទវគ្គ ១ 

កុដជវគ្គ ១  តមាលបុប្ផិយវគ្គ ១ ​  ត្រូវជា ១០ វគ្គ  មាន គាថា ៦៦៦ ។

 

73

ចប់ ភិក្ខវគ្គ តសកៈ និង  ទុតិយសតកៈ

 

73

កណិការបុប្ផិយវគ្គ ទី ២១

១៣៦  ដល់ ១៤៥

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

កណិការបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   មិនេលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

កិកណិកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១  តរណិយត្ថេរាបទាន ១

និគ្តុណ្ឌិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១      ឧទកទាយកត្ថេរាបទាន ១

សលឡមាលិយត្ថេរាបទាន ១     កោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

អាធារទាយកត្ថេរាបទាន ១  បាបនិវារិយត្ថេរាបទាន ១

មាន គាថា ៤៨ ។

 

73

ហត្ថិវគ្គ ទី ២២

១៤៧  ដល់ ១៥៧

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

ហត្ថិទាយកត្ថេរាបទាន ១   បានធិនទាយកត្ថេរាបទាន ១

សច្ចសញ្ញតត្ថេរាបទាន ១  ឯកសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១

រំសិសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១   សន្ធិតត្ថេរាបទាន ១  តាលវណ្តទាយកត្ថេរាបទាន ១     អក្កន្តសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១

សប្បិទាយកត្ថេរាបទាន ១​     បាបនិវារិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៤ ។ 

 

 

អាលម្ពនទាយកវគ្គ ទី ២៣

១៥៩​ ដល់ ១៦៨

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

អាលម្ពនទាយកត្ថេរាបទាន ១    អជិនទាយកត្ថេរាបទាន ១

ទ្វេរកនិយត្ថេរាបទាន ១​  អារក្ខទាយកត្ថេរាបទាន ១

អព្យាធិកត្ថេរាបទាន ១    វកុលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

សោវណ្ណវដំសកិយត្ថេរាបទាន ១   មិញ្ជវដំសកិយត្ថេរាបទាន ១

សុកតាវេឡិយត្ថេរាបទាន ១  ឯកវន្ទនិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៥  ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញឃើញនូវប្រយោជន៍ បានរាប់ហើយ ។

 

73

ឧទកាសនទាយិវគ្គ ទី ២៤

១៧០  ដល់ ១៧៨

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

ឧទកាសនទាយកត្ថេរាបទាន ១   ភាជនទាយកត្ថេរាបទាន ១

សាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   កិលញ្ជទាយកត្ថេរាបទាន ១

វេទិទាយកត្ថេរាបទាន ១  វណ្ណការកត្ថេរាបទាន ១

បិយាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១     អម្ពយាគទាយកត្ថេរាបទាន ១

ជគតិការកត្ថេរាបទាន ២    វាសិទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៣៨ ។

 

73

តុវរទាយិវគ្គ ទី ២៥

១៧៩  ដល់ ១៨៦

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

តុវរដ្ឋិទាយកត្ថេរាបទាន ១    នាគកេសរិយត្ថេរាបទាន ១

នឡិនទាយកត្ថេរាបទាន ១  វិរវិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

កុដិធូបកត្ថេរាបទាន ១  បត្តទាយកត្ថេរាបទាន ១

ធាតុបូជកត្ថេរាបទាន ១   សត្តសត្តលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ពិម្ពិជាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   ឧទ្ទាលទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៣៧  ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបាន គណនាហើយ ។

 

73

ថោមកវគ្គ ទី ២៦

១៨៨  ដល់ ១៩៦

73

ឧទ្ទាន ៖

 

 

ថោមកត្ថេរាបទាន ១   ភិក្ខាទាយកត្ថេរាបទាន ១

ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១  ចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

សត្តបាជលិយត្ថេរាបទាន ១   ឧបាហនទាយកត្ថេរាបទាន ១

មញ្ជរិបូជកត្ថេរាបទាន ១   បណ្ណទាយកត្ថេរាបទាន ១

កុដិទាយកត្ថេរាបទាន ១    អគ្គបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៤១  ដែលអ្នកប្រាជ្ញរាប់ហើយក្នុងវគ្គ​នេះ ។

 

73

បទុមុក្ខេបវគ្គ ទី ២៧

១៩៨  ដល់ ២០៧

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

អាកាសុក្ខិបិយត្ថេរាបទាន ១    តេលមក្ខិយត្ថេរាបទាន ១

អឌ្ឍចន្ទិយត្ថេរាបទាន ១  ទីបទាយកត្ថេរាបទាន ១

វិទ្យាលិទាយកត្ថេរាបទាន ១   មច្ឆទាយកត្ថេរាបទាន ១

ជវហង្សកត្ថេរាបទាន ១    សលឡបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ឧបាគតហាសនិយត្ថេរាបទាន ១   តរណិយត្ថេរាបទាន ១

ត្រូវជា​១០ ឯគាថាមាន ៤១   លោកអ្នកប្រាជ្ញបានរាប់ហើយក្នុង

វគ្គ​នេះ ។

 

73

សុវណ្ណពិព្វោហនវគ្គ ទី ២៨

២០៩  ដល់  ២១៧

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

សុវណ្ណពិព្វោហនិយត្ថេរាបទាន ១   តិលមដ្ឋិយត្ថេរាបទាន ១

ចង្កោដកិយត្ថេរាបទាន ១  អព្កញ្ជនទាយកត្ថេរាបទាន ១

ឯកញ្ជលិយត្ថេរាបទាន ១  បោត្ថទាយកត្ថេរាបទាន ១

ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១  អាលុវទាយកត្ថេរាបទាន ១

បុណ្ឌរីកត្ថេរាបទាន ១     តរណិយត្ថេរាបទាន ១    មានគាថា ៤២

ដែលអ្នកប្រាជ្ញរាប់ហើយ ។

 

73

ចប់  កាណវារៈ  ទី ១១

 

73

បណ្ណទាយកវគ្គទី​២៩

២១៩ ដល់  ២២៩

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

បណ្ណទាយកត្ថេរាបទាន ១   ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

បច្ចុគ្គមនិយត្ថេរាបទាន ១  ឯកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មឃវបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   ឧបដ្ឋាយិកត្ថេរាបទាន ១

អបទានិយត្ថេរាបទាន ១   សត្តាហបព្វជិតត្ថេរាបទាន ១

ពុទ្ធុបដ្ឋាយិកត្ថេរាបទាន ១   បុព្វង្គមនិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៤៨ ដែលអ្នកប្រាជ្ញសម្តែងទុកហើយ ។

 

 

ចិតកបូជកវគ្គ ទី ៣០

២៣០  ដល់ ២៣៩

73

ឧទ្ទាន ៖

 

73

ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១   បុប្ផធារកត្ថេរាបទាន ១

ឆត្តទាយកត្ថេរាបទាន ១   សទ្ទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១

គោសីសនិក្ខេបកត្ថេរាបទាន ១  ​បទបួជកត្ថេរាបទាន ១

ទេសកិត្តិកត្ថេរាបទាន ១    សរណគមនិយត្ថេរាបទាន ១

អម្ពបិណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ១  អនុសំសាវកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៤៧  ឌេលពួកអ្នកប្រាជ្ញរាប់ហើយ​ ។

 

73

មួយទៀត ឧទ្ទាននៃវគ្គ

 

73

កណិការបុប្ផិយវគ្គ ១    ហត្ថិវគ្គ ១   អាលម្ពនទាយកវគ្គ ១

ឧទកាសនទាយិវគ្គ ១   តុវរទាយិវគ្គ ១   ថោមកវគ្គ ១ ​ឧក្ខេបវគ្គ ១

សីសុបធានវគ្គ ១   បណ្ណទាយវគ្គ ១   ចិតកបូជកវគ្គ ១    ក្នុងវគ្គ

នេះមានគាថា ៤៥១ ដោយសព្វគ្រប់ ។  គាថាទាំងអស់ ១២៥ ផង 

 លើសពីនោះ ៧២ ទៀតផង  នៃបទ ១៣០   ដែលអ្នកប្រាជ្ញ  ជាអ្នកឃើញនូវប្រយោជន៍  បានរាប់ឃើញហើយ ។

 

73

ចប់ សតកៈ ទី ៣០ ។