- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 061)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៦១ សូមចុចលើពាក្យ ទសមភាគ៦១

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

ទសមភាគ

៦១

​(ព.. ២៥១៣)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បញ្ញាសនិបាត

  ដល់ ៤១

61

ឧទ្ទាននៃបញ្ញាសនិបាតនោះគឺ ៖

 

61

និទ្ទេសទី ១    ប្រកបដោយនាងរាជធីតាព្រះនាម  នឡិនិកា ១

និទ្ទេសទី ២    ប្រកបដោយ  សេដ្ឋីធីតា ឈ្មោះ ឧម្មាទន្តី ដ៏ប្រសើរ ១

និទ្ទេសទី ៣    ប្រកបដោយ តាបសមានសិរី ឈ្មោះ ពោធិ​ ១

និទ្ទេស ទាំងបី ដ៏ល្អ (នេះ) ព្រះជិនស្រីទ្រង់សំដែងទុក មកហើយ ។

 

61

សដ្ឋិនិបាត

៤២  ដល់ ៦៣

61

ឧទ្ទាននៃសដ្ឋិនិបាតនោះគឺ ៖

 

61

អ្នកទាំងឡាយចូរស្តាប់ភាសិត របស់ខ្ញុំ ក្នុងសដ្ឋិនិបាត បន្ទាប់ពី

បញ្ញាសនិបាតនោះគឺ

និយាយអំពីឈ្មោះជាតកដ៏ប្រសើរ  ដែលហៅថា សោណកតាបស

និង ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាម អរិន្ទមៈ ១   ព្រះរាជាដ៏ប្រសើរក្នុង

រថ  ដែលយើងពោលហើយដូច្នោះ  និង សង្កិច្ចឥសី ១ ។

 

 

សត្តតិនិបាតជាតក

៦៤  ដល់ ៩៦

61

ឧទ្ទាននៃសត្តតិនិបាតនោះគឺ ៖

 

61

រឿងព្រះរាជាដ៏ប្រសើរក្នុងក្រុងសាវតី  ក្នុងនិបាតដ៏ប្រសើរគំរប់

ចិតសិប  និងរឿងសោណតាបស  និង នន្ទតាបស  ដ៏ប្រសើរក្នុង

សូត្រគំរប់ ចិតសិប ។

 

 

អសីតិនិបាតជាតក

៩៧ ដល់ ២១៤

61

ឧទ្ទាននៃជាតកនោះគឺ ៖

២១៤

61

ចុល្លហង្សឈ្មោះ សុមុខៈ ១   មហាហង្សដ៏ប្រសើរ​១    តាបសឲ្យនូវ

សុធាភោជនដ៏ប្រសើរដទៃ ១     ស្តេចបក្សីឈ្មោះកុណាល ១

ព្រះរាជាដ៏ប្រសើរព្រះនាម សុតសោម ១ ។