- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 053)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥៣ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ៥៣

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ឥតិវុត្តកៈ

ទុតិយភាគ

៥៣

​(ព.. ២៥០០)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ឯកនិបាត

53

បឋមវគ្គ

  ដល់ ៩

53

ឧទ្ទាននៃបាដិភោគវគ្គនោះគឺ

 

53

និយាយអំពី រាគៈ១   ទោសៈ១   មោហៈ១   សេចក្តីក្រោធ១

សេចក្តីលុបគុណ១    មានះ១    ហេតុទាំងពួង១     មានះ១

  រាគៈ  ទោសៈ  ២ទៀត

អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលថាជា បឋមវគ្គ ។

 

 

ទុតិយវគ្គ

១០  ដល់ ១៩

53

ឧទ្ទាននៃទុតិយវគ្គនោះគឺ

 

 

និយាយអមពី មោហៈ១   សេចក្តីក្រោធ១  សេចក្តីលុបគុណ១  

សេចក្តីវង្វេង១ កាម១  សេក្ខៈមានពីរលើក    ការបំបែក១

សេចក្តីត្រេកអរ១   បុគ្គល១    លោកពោលថាជាវគ្គទី២ 

 

 

តតិយវគ្គ

២០  ដល់ ៣០

53

ឧទ្ទាននៃតតិយវគ្គនោះគឺ

 

 

និយាយអំពីចិត្ត១   ចំរើនឈាន១    ប្រយោជន៍ទាំងពីរ ១

គំនរឆ្អឹងដូចជាភ្នំវេបុល្ល១   សម្បជានមុសាវាទ១   ទាន១

ការចំរើនមេត្តា១   ព្រះសូត្រទាំងឡាយក្នុងធម៌មួយៗ គឺ  ព្រះសូត្រ

(ខាងចុង) ៧សូត្រ    ព្រះសូត្រខាងដើម ២០សូត្រ   សង្គ្រោះជាសូត្រ

២៧ សូត្រ​។

(ចប់ ឯកនិបាត)

 

 

ទុតិយបាត

៣១

53

បឋមវគ្គ

៣១ ដល់ ៤១

53

ឧទ្ទាននៃបឋមវគ្គនោះគឺ

 

 

និយាយអំពីភិក្ខុប្រកបដោយធម៌២  មាន២លើក   

ធម៌ដុតកំដៅ១   ធម៌មិនបានដុតកំដៅ១    ប្រយោជន៍ក្នុងបរលោក

មាន២លើក   ភិក្ខុមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកំដៅកិលេស១

ភិក្ខុប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈ  មិនមែនដើម្បីកុហក មាន២លើក

ភិក្ខុប្រកបដោយធម៌២​យ៉ាង រមែងមានសេចក្តីសុខ និង សោមនស្ស១  ទាំងអម្បាលនោះត្រូវជា ១០ ។

 

 

ទុតិយវគ្គ

៤២  ដល់  ៥៩

53

ឧទ្ទាននៃទុតិយវគ្គនោះគឺ

 

 

និយាយអំពីឥន្ទ្រិយមានពីរលើក   តបនិយធម៌មានពីរលើក

សីល និងរឿងដទៃទៀត មានពីរលើក    អំពីមិនមានឧត្តប្បៈ១

រឿងកុហកមានពីរលើក  សំវេជនីយ១  ត្រូវជា ១០

អំពី វិតក្កៈ១   ទេសនា១  វិជ្ជា១  បញ្ញា១    និង ធម៌១   ត្រូវជា ៥

អំពីអជាតធម៌១   ធាតុ១  ទីសម្ងំ១  សិក្ខា១    ជាតរិយធម៌១

អបាយ១  ​ទិដ្ឋិ១  ត្រូវជា២២   ដែលលោកបានប្រកាសទុកហើយ ។

(ចប់ទុកនិបាត)

 

 

តិកនិបាត

៦០

53

បឋមវគ្គ

៦០  ដល់ ៦៨

53

ឧទ្ទាននៃបឋមវគ្គនោះគឺ

 

 

និយាយអំពីមូល១    ធាតុ១  វេទនាពីរលើក   ការស្វែងរកពីរលើក

អាសវៈពីរលើក  តណ្ហា១   វិស័យនៃមារ១    លោកពោលថា

បឋមវគ្គ ​ជាវគ្គដ៏ឧត្តម ។

 

 

ទុតិយវគ្គ

៦៩  ដល់ ៧៨

53

ឧទ្ទាននៃទុតិយវគ្គនោះគឺ

 

 

និយាយអំពីបុញ្ញកិរិយាវត្ថុ១   ចក្ខុ១  ឥន្ទ្រិយ១   កាល១   

ចរិត ២លើក    សេចក្តីស្អាត១   ការស្ងប់ស្ងៀម១   រាគៈ២លើក

លោកពោលនូវគ្គទី២ ថាជាវគ្គដ៏ឧត្តម

 

 

តតិយវគ្គ

៧៩  ដល់ ៩៦

53

ឧទ្ទាននៃតតិយវគ្គនោះគឺ

 

 

និយាយអំពីទិដ្ឋិ២ លើក   និស្សរណីយធាតុ១     រូបជ្ឈាន  និង

 អរូបជ្ឈាន១   បុគ្គល១   បុគ្គលប្រៀបដោយមេឃមិនបង្អុរភ្លៀង១

 សេចក្តីសុខ១    ការបែកធ្លាយ១  ​ធាតុ១  សេចក្តីសាបសូន្យ១ 

រួមទាំងអស់ត្រូវជា១០ ។

 

 

ចតុត្ថវគ្គ

៩៧  ដល់ ១១៥

53

ឧទ្ទាននៃចតុត្ថវគ្គនោះគឺ

 

 

និយាយអំពី វិតក្កៈ១  សក្ការៈ១   សំឡេង១   ទេពច្យុត១  បុគ្គលក្នុង

លោក១   អសុភ១  ធម៌១   ងងឹត១  មន្ទិល១  ទេវទត្ត១   ត្រូវជា១០ ។

 

 

បញ្ចមវគ្គ

១១៦  ដល់ ១៣២

53

ឧទ្ទាននៃបញ្ចមវគ្គនោះគឺ

 

 

និយាយអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លា១   ការចិញ្ចឹមជីវិត១   សង្ឃាដី១

ភ្លើង១  ការពិចារណា១   ការកើតឡើងនៃកាម១   កាមយោគៈ១

សីលល្អ១   ទាន១   ព្រាហ្មណ៍ដោយធម៌១   ត្រូវជា១០ ។

(ចប់តិកនិបាត)

 

 

ចតុក្កនិបាត

១៣៣  ដល់ ១៥៧

53

ឧទ្ទាននៃចតុក្កនិបាតនោះគឺ

 

 

និយាយអំពីព្រះមានព្រះភាគជាព្រាហ្មណ៍១  វត្ថុងាយបាន៤​យ៉ាង១ 

ការអស់ទៅនៃអាសវៈ  របស់បុគ្គលអ្នកដឹង១   

ពួកសមណព្រាហ្មណ៍១   ពួកភិក្ខុមានសីល១     តណ្ហា១    ត្រកូល

ដែលនៅរួមនឹងព្រហ្មជាដើម១     ពួកព្រាហ្មណ៍ និង គហបតីមាន

ឧបការៈច្រើន១     ពួកភិក្ខុអ្នកធ្វើឲ្យគេស្ញើបជាដើម១   បុរសត្រូវទឹក

ស្ទឹងកួច១     អកុសលវិតក្កៈកើតដល់ភិក្ខុកំពុងដើរទៅជាដើម១

ភិក្ខុមានសីលបរិបូណ៌ជាដើម១   ព្រះតថាគតត្រាស់ដឹងនូវលោក១

រួមជា ១៣ រឿង ។

ក្នុងឥតិវុត្តកៈ  មានសូត្រ ១១២ ។

ចប់ ឥតិវុត្តកៈ