- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 012)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០១២ សូមចុចលើពាក្យ  ឋមភាគ ១២  

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

ឋមភាគ ១២

មហាវិភង្គ  សោឡសមហាវារៈ  ភិក្ខុនីវិភង្គ សោឡសមហាវារៈ

សមុដ្ឋានសីលសង្ខេប    កាតិបុច្ឆាវារៈ    និង វីសតិវារៈ

 (ព.. ២៥០៤)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វិនយបិដក បរិវារ  ឋមភាគ ១២

មហាវិភង្គ  សោឡសមហាវារៈ  ភិក្ខុនីវិភង្គ សោឡសមហាវារៈ

សមុដ្ឋានសីលសង្ខេប    កាតិបុច្ឆាវារៈ    និង វីសតិវារៈ

 (ព.. ២៥០៤)

មាតិកា

 

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ក្នុងមហាវិភង្គ មានវារៈ ១៦

 012

មហាវិរៈ១៦

បឋមបារាជិក

 012

 

នាមរបស់ព្រះថេរៈ ទាំងឡាយ

 012

 

ទុតិយបារាជិក

 012

 

បារាជិកទី ៤ ​និង ឧទ្ទានគាថា

១១

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ ​សង្ឃាទិសេសទី ១

១៣

 012

មហាវិរៈ១៦ 

សង្ឃាទិសេសទី ៣-៤

១៧

 012

 

សង្ឃាទិសេសទី ៦-

១៩

 012

 

សង្ឃាទិសេសទី ១០-១១

២១

 012

 

ឧទ្ទានគាថា

២៣

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ អនិយត ទី ១

២៥

 012

 

អនិយត ទី ២

២៩

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  និស្សត្តិយកណ្ឌ  កឋិនវគ្គ

៣១

 012

និស្សត្តិយកណ្ឌ 

  កោសិយវគ្គ

៣៧

 012

 

បត្តវគ្គ

៤៣

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  បាចិត្តិយកណ្ឌ ​មុសាវាទវគ្គ

៤៩

 012

បាចិត្តិយកណ្ឌ

មុសាវាទវគ្គ ​និង ឧទ្ទានគាថា

៥៣

 012

 

  (ភូតគាមវគ្គ)

៥៥

 012

 

ឧវាទវគ្គ

៥៩

 012

 

ភោជនវគ្គ

៦៥

 012

 

អចេលកវគ្គ

៧១

 012

 

អចេលកវគ្គ   ឧទ្ទានគាថា

៧៥

 012

 

សុរាមេរយវគ្គ

៧៧

 012

 

សប្បាណកវគ្គ

៨១

 012

 

សប្បាណកវគ្គ   ឧទ្ទានគាថា

៨៥

 012

 

សហធម្មិកវគ្គ

៨៧

 012

បាចិត្តិយកណ្ឌ

 (រាតវគ្គ)

៩៣

 012

 

ឧទ្ទានគាថា

៩៧

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  បាដិទេសនិយកណ្ឌ

៩៩

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  ​សេខិយកណ្ឌ បរិមណ្ឌលវគ្គ

១០១

 012

សេខិយកណ្ឌ

 ​ ​(ឧជ្ជគ្ឃិកវគ្គ)

១០៥

 012

 

ខម្ភកតវគ្គ

១០៩

 012

 

បិណ្ឌបាតវគ្គ

១១១

 012

 

 (វាតឡេវគ្គ)

១១៣

 012

 

សុរុសុរុវគ្គ  (ឮគ្រូកៗ)

១១៥

 012

 

បាទុកាវគ្គ

១១៩

 012

 

ឧទ្ទានគាថា

១២៥

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  បារាជិក ៤

១២៧

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  សង្ឃាទិសេស​១៣

១២៩

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  និស្សគ្គិយកណ្ឌ ​កឋិនវគ្គ

១៣៣

 012

និស្សគ្គិយកណ្ឌ

 កោសិយវគ្គ

១៣៥

 012

 

បត្តវគ្គ

១៣៧

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  បាចិត្តិយកណ្ឌ មុសាវាទវគ្គ

១៣៩

 012

បាចិត្តិយកណ្ឌ

 ​(ភូតគាមវគ្គ)

១៤១

 012

 

ឧវាទវគ្គ

១៤៥

 012

 

ភោជនវគ្គ

១៤៧

 012

 

អចេលវគ្គ

១៤៩

 012

 

សុរាមេរយវគ្គ

១៥១

 012

 

សប្បាណកវគ្គ

១៥៣

 012

 

សហធម្មិកវគ្គ

១៥៥

 012

 

(វាតវគ្គ)

១៥៩

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  បាដិទេសនីយកណ្ឌ

១៦១

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  និស្សត្តិយកណ្ឌ  វគ្គ​ទី​១

១៦៣

 012

និស្សត្តិយកណ្ឌ 

  វគ្គ​ទី​២

១៦៥

 012

 

វគ្គ​ទី​៤

១៦៧

 012

 

វគ្គ​ទី​៥

១៦៩

 012

 

វគ្គ​ទី​ ៧

១៧១

 012

មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  សង្គហិគាវារៈ និង​សមុដ្ឋានវារៈ

១៧៥

 012

មហាវារៈ ១៦ 

​ សមថវារៈ

១៧៧

 012

 

សមុច្ចយវារៈ

១៧៩

 012

 

កត្ថប្បញ្ញត្តិវារៈ

១៨១

 012

 

កតាបត្តិវារៈ

១៩៥

 012

 

កតាបត្តិវារៈ​វិបត្តិវារៈ

២០១

 012

 

សមុដ្ឋានវារៈ

២០៣

 012

 

សមុច្ចយវារៈ

២០៥

 012

ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦

២០៨

 012

មហាវារៈ ១៦ ​បារាជិក ៨

២០៩

 012

ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  សង្ឃានិសេស ១០

២១៥

 012

ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  និស្សត្តិយបាចិត្តិយៈ​១២

២២៣

 012

ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  បាចិត្តិយៈ ​លសុណវគ្គ

២៣០

 012

បាចិត្តិយៈ

រត្តន្ធការវគ្គ

២៣៥

 012

 

រត្តន្ធការវគ្គ  និង នហានវគ្គ

២៣៩

 012

 

តុវដ្តវគ្គ

២៤៥

 012

 

ចិត្តាគារវគ្គ

២៤៩

 012

 

អារាមវគ្គ

២៥៣

 012

 

គព្ភិនិវគ្គ

២៥៧

 012

 

កុមារីភូតវគ្គ

២៦៣

 012

 

ឆត្តុបាហនវគ្គ

២៦៩

 012

 

ឧទ្ទានគាថា

២៧៥

 012

ភិក្ខុនីវិភង្គ  មហាវារៈ ១៦  បាដិទេសនីយៈ ៨

២៧៩

 012

មហាវារៈ ១៦ 

ឧទ្ទានគាថា

២៨១

 012

 

ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦   បារាជិក

២៨៣

 012

 

ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦   សង្ឃាទិសេស

២៨៥

 012

 

ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦   និស្សត្តិយបាចិត្តិយៈ​

២៨៧

 012

 

ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦  បាចិត្តិយៈ​ លសុណវគ្គ

២៩១

 012

បាចិត្តិយៈ

រត្តន្ធការវគ្គ

២៩៣

 012

 

នហានវគ្គ

២៩៥

 012

 

តុវដ្តវគ្គ

២៩៧

 012

 

ចិត្តាគារវគ្គ

២៩៩

 012

 

អារាមវគ្គ

៣០១

 012

 

គព្ភិនិវគ្គ

៣០៣

 012

 

កុមារីភូតវគ្គ

៣០៥

 012

 

ឆត្តុបាហនវគ្គ

៣០៩

 012

ភិក្ខុនីវិភង្គ  មហាវារៈ ១៦  បាដិទេសនីយៈ ៨

៣១០

 012

មហាវារៈ ១៦ 

សង្គហវារៈ

៣១៣

 012

 

សមុដ្ឋានវារៈ  និង​អធិករណវារៈ

៣១៥

 012

 

សមុច្ចយវារៈ

៣១៧

 012

 

បារាជិក

៣២១

 012

 

កត្ថ បញ្ញត្តិវារៈ

៣២៣

 012

 

កត្ថ បញ្ញត្តិវារៈ

៣២៧

 012

 

អតិអាបត្តិវារៈ បារាជិក

៣៣០

 012

សង្ឃាទិសេស

៣៣២

 012

 

វិបត្តិវារៈ

៣៣៦

 012

 

សង្គហវារៈ

៣៣៧

 012

 

សមុដ្ឋានវារៈ 

៣៣៨

 012

 

អធិករណវារៈ  និង សមថវារៈ

៣៣៩

 012

ភិក្ខុនីវិភង្គ  មហាវារៈ ១៦  សមុច្ចយវារៈ

៣៤០

 012

 

សមុដ្ឋានសីសសង្ខេប

៣៤៤

 012

សមុដ្ឋានសីសសង្ខេប  សមុដ្ឋានកថា

៣៤៥

 012

 

បឋមបារាជិក សមុដ្ឋាន

៣៤៧

 012

 

ទុតិយបារាជិក សមុដ្ឋាន

៣៤៨

 012

 

សញ្ចរិគ្គសមុដ្ឋាន

៣៥១

 012

 

 សមនុភាសន សមុដ្ឋាន

៣៥៣

 012

 

 កឋិន សមុដ្ឋាន

៣៥៤

 012

 

 ឯឡកលោម​សមុដ្ឋាន

៣៥៥

 012

 

បទសោធម្ម សមុដ្ឋាន

៣៥៧

 012

 

អទ្ថានសមុដ្ឋាន

៣៥៨

 012

 

ថេយ្យសត្ថសមុដ្ឋាន និង ធម្មទេសនា សមុដ្ឋាន

៣៥៩

 012

 

 ​ភូតាវោចន សមុដ្ឋាន

៣៦០

 012

 

បោរិវុដ្ឋាបនសមុដ្ឋាន និង អននុញ្ញាតសមុដ្ឋាន

៣៦១

 012

កតិបុច្ឆាវារៈ

៣៦៣

 012

 

តតិបុច្ឆាវារៈ អាបត្តិ ៧ វិនិតវត្ថុ ​៧

៣៦៥

 012

 

សេចក្តីមិនគោរព ៦យ៉ាង  សេចក្តីគោរព ៦យ៉ាង  និង វិនិតវត្ថុ ​៦​យ៉ាង

៣៦៦

 012

 

វិបត្តិ​៤  សមុដ្ឋាននៃអាបត្តិ ៦   មូលនៃវិវាទ ៦

៣៦៧

 012

 

មូលនៃអនុវាទ ៦ យ៉ាង

៣៧០

 012

កតិបុច្ឆាវារៈ

 ​សារាណីយធម្ម ៦យ៉ាង

៣៧៣

 012

 

ភេទករវត្ថុ ១៨​ ​យ៉ាង

៣៧៦

 012

 

អធិករណៈ ៤  ​និង សមថៈ ៧

៣៧៧

 012

 

ឧទ្ទាននៃ  កតិបុច្ឆាវារៈ

៣៧៨

 012

 

 វីសតិវារៈ

៣៧៩

 012

វីសតិវារៈ

 វារៈ នៃអាបត្តិ សមុដ្ឋាន ៦ យ៉ាង

៣៨០

 012

 

សមុដ្ឋាននៃអាបត្តិ៦ យ៉ាង កតាបត្តិ វារៈ

៣៨២

 012

 

អាបត្តិសមុដ្ឋានគាថា

៣៩២

 012

 

វិបត្តិបច្ច័យវារៈ

៣៩៦

 012

 

អធិករណប្បច្ចយវារៈ

៤០១

 012

 

ឧទ្ទាននៃអនន្ទរបេយ្យាល

៤០៧

 012

 

បរិយាយវារៈ

 

 012

 

សាធារណវារៈ

៤១៣

 012

 

(តព្ភាគិយ) ​វារៈ

៤១៥

 012

 

វារៈនៃសមថៈ ដែលទូទៅដល់សមថៈ

៤១៦

 012

 

វារៈនៃសមថៈ ដែលមានចំណែកត្រូវគ្នានឹង សមថៈ

 

 012

 

វារៈនៃសមថៈ ដែលហៅថា សម្មុខាវិន័យ

៤២០

 012

 

វិនយវារៈ

៤២២

 012

 

កុសលវារៈ

៤២៣

 012

 

ចត្តបេយ្យាល​ យត្តវារៈ

៤២៥

 012

 

សមយវារៈ

៤៣១

 012

 

សំសដ្ឋវារៈ

៤៣៣

 012

 

សម្មន្តិវារៈ

៤៣៤

 012

 

វារៈនសអធិករណ៍ ដែលរម្ងាប់  និង​មិនរម្ងាប់

៤៣៧

 012

 

សមថាធិករណវារៈ

៤៤៣

 012

 

សមុដ្ឋាបេតិវារៈ

៤៤៩

 012

 

សមថភេទ

៤៥៣

 012

 

ឧទ្ទាននៃ វិសតិវារៈ

៤៥៦

 012