- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 085)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨៥ សូមចុចលើពាក្យ  ទុតិយភាគ ៨៥

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

***************************************************************************

អភិធម្មបិដក

កថាវត្ថុ

ទុតិយភាគ ៨៥

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មហាបណ្ណាសកៈ

 

85

ទុតិយវគ្គ

 

85

បរូបហារ កថា

85

អញ្ញាណ កថា

១៥

85

កង្ខា កថា

២៩

85

បរវិតារណា កថា

៣៩

85

វចីភេទ កថា

៥០

85

ទុក្ខាហារ កថា

៦៤

85

ចិត្តដ្ឋិតិ កថា

៦៤

85

កុក្កុឡ កថា

៧២

85

អនុបុព្វាភិសមយ កថា

៧៩

85

វោហារ កថា

៩៣

85

និរោធ កថា

១០០

85

តតិយវគ្គ

 

85

ពល កថា

១០៣

85

អរិយន្តិ កថា

១១០

85

វិមុច្ចតិ កថា

១១៩

85

វិមុច្ចមាន កថា

១២៣

85

អដ្ឋមក កថា

១២៧

85

អដ្ឋមក្ស ឥន្ទ្រិយ កថា

១៣៣

85

ទិព្វចក្ខុ កថា

១៤៣

85

យថាកម្មូបគតញ្ញាណ កថា

១៤៦

85

សំវរ កថា

១៤៩

85

អសញ្ញ កថា

១៥៣

85

នេវសញ្ញា នាសញ្ញាយតន កថា

១៥៧

85

ចតុត្ថវគ្គ

 

85

គិហិស្សអរហាតិ កថា

១៦៤

85

ឧបបត្តិ កថា

១៦៧

85

អនាសវ កថា

១៧១

85

សមន្នាគត កថា

១៧៦

85

ឧបេក្ខាសមន្នាគត កថា

១៨៥

85

ពោធិយាពុទ្ធោតិ កថា

១៨៧

85

លក្ខណ កថា

១៩១

85