- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 001)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០០១ សូមចុចលើពាក្យ

  បឋមភាគ

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក មហាវិភង្គ បឋមភាគ ​១

វេរញ្ជកណ្ឌ និង បារាជិកកណ្ឌ  ​(ព.. ២៤៩៧)

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

សេចក្តីឧទ្ទិស សៀវភៅ​ជាភាសាបារាំង

V

 001

សេចក្តីឧទ្ទិស សៀវភៅ​ជាខ្មែរ

VI

 001

អារម្ភកថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស

VII

 001

អារម្ភកថារបស់ក្រមមជំនុំ

XI

 001

វេរញ្ជកណ្ឌ

 001

សំដែងអំពីវេរញ្ជព្រាហ្មណ៍ ​ពោលបង្កាច់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ

 001

សំដែងអំពី សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយកូនមាន់

១១

 001

សំដែងអំពី   ត្រៃវិជ្ជា

១៣

 001

សំដែងអំពី ស្រុកវេរញ្ជាអត់បាយ

១៩

 001

សំដែងអំពី ព្រហ្មចរិយធម៌ មិនស្ថិតនៅយូរ

២៣

 001

ពាក្យពោលប្រារព្ធ នូវសេចក្តីបញ្ញត្តិសិក្ខាបទ

២៧

 001

សំដែងអំពី ពុទ្ធដំពើរទៅកាន់ផ្ទះ វេរញ្ជព្រាហ្មណ៍

៣១

 001

បារាជិកកណ្ឌ សិក្ខាបទទី​ ១

៣៥

 001

និទានសុទិន្នភិក្ខុ

៣៥

 001

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដំបូង

៥៩

 001

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់​ ទី១  និទានមេស្វា

៦៥

 001

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ ទី២ និទានវជ្ជីបុត្តកភិក្ខុ

៧១

 001

ចំណែកសិក្ខាបទ

៧៣

 001

លក្ខណៈមិនពោលលាសិក្ខា

៧៥

 001

លក្ខណៈ ពោលលាសិក្ខា

៨៣

 001

លក្ខណៈមិនពោលលាសិក្ខា

៨៧

 001

របៀៗ សំដែងអំពី អង្គជាត និង ទ្វារមគ្គ មានស្រោមទ្រនាប់

១០៧

 001

វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុមិនបានពោលលាសិក្ខាជាដើម

១១៣

 001

បារាជិកកណ្ឌ សិក្ខាបទទី​ ២

១៣៥

 001

និទាន ធនិយភិក្ខុ

១៣៥

 001

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជាដំបូង

១៤៧

 001

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជា​បន្ទាប់

១៤៧

 001

ចំណែកសិក្ខាបទ

១៥១

 001

និយាយអំពីទ្រព្យដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនដី

១៥៥

 001

និយាយអំពី ប្រយោគបង្គាប់

១៧៣

 001

អាការនៃអវហា

១៧៥

 001

វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុត្រេចទៅបិណ្ឌបាតជាដើម

១៨៥

 001

បារាជិកកណ្ឌ សិក្ខាបទទី​ ៣

២២២

 001

និទានក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជាដំបូង

២២២

 001

និយាយអំពី​អានាបានស្សតិ​សមាធិ

២២៩

 001

និទានក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជា បន្ទាប់

២៣៣

 001

ចំណែកសិក្ខាបទ

២៣៩

 001

និយាយអំពីប្រយោគបង្គាប់

២៤៣

 001

និយាយអំពី ពណ៌នា​សេចក្តីស្លាប់

២៤៧

 001

និយាយអំពី ដំណើរសម្លាប់​ដោយរូប​ជាដើម

២៥០

 001

និយាយអំពី ដំណើរបង្គាប់​ឲ្យស្លាប់ជាដើម

២៥៥

 001

វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុពណ៌នា​សេចក្តីស្លាប់ជាដើម

២៥៧

 001

បារាជិកកណ្ឌ សិក្ខាបទទី​ ៤

២៨៥

 001

រឿងភក្ខុពោលអួត ឧត្តរិមនុស្សធម្ម

២៨៧

 001

រឿងពួកភិក្ខុនៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងវគ្គុមុទា

២៨៩

 001

និយាយអំពី មហាចោរ ៥ ពួក

២៩៣

 001

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជាដំបូង

២៩៧

 001

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជា​បន្ទាប់

២៩៧

 001

ចំណែកសិក្ខាបទ

២៩៩

 001

និយាយអំពីឧត្តរិមនុស្សធម្ម មានឈានជាដើម

៣០៣

 001

និយាយអំពី សុទ្ធិកជ្ឈាន

៣១១

 001

និយាយអំពី មគ្គ​ជាដើម

៣១៣

 001

និយាយអំពី ខណ្ឌចក្ក

៣១៩

 001

និយាយអំពី ពទ្ធចក្ក

៣២៥

 001

និយាយអំពី បេយ្យាល ១៥

៣៣៩

 001

វិនីតវត្ថុ និយាយអំពីការតាំងចិត្តជាដើម

៣៤៧

 001

វិនីតវត្ថុ  និទានអដ្ឋិសង្ខលិកប្រេតជាដើម

៣៦១

 001