- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 026)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០២៣ សូមចុចលើពាក្យ  សត្តមភាគ ២៦    

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ​ ឧបរិបណ្ណាសក

សត្តមភាគ ២៦

​(ព.. ២៥០៥) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 026)

Matika

សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ​ ឧបរិបណ្ណាសក

សត្តមភាគ ២៦

​(ព.. ២៥០៥)

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ទេវទហសូត្រ

 026

ទេវទហសូត្រ ទី ១

  026

ការសួរចំពោះ​និគ្រន្ថ

  026

ពាក្យគួរនិយាយ និង មិនគួរនិយាយ

  026

ឧបមាដោយបុរសត្រូវសរ

  026

ការសួរចំពោះធម៌​៥ យ៉ាង

១៣

  026

ពាក្យគួរនិយាយ និង មិនគួរនិយាយ

១៥

  026

ការសួរដេញដោលចំពោះ​ពួកនិគ្រន្ថ

១៨

  026

សេចក្តីប្រឹងប្រែង និង​សេចក្តីព្យាយាមឥតផល

២១

  026

សេចក្តីប្រឹងប្រែង និង​សេចក្តីព្យាយាម​មានផល

២៧

  026

បុគ្គល​ប្រកបដោយ​សីលក្ខន្ធ

៣៥

  026

ការចូលឈាន

៤៣

  026

ភាពនៃទិព្វចក្ខុ

៤៥

  026

ភាពនៃអាសវក្ខយញ្ញាណ

៤៧

 026

ការមកកាន់ឋានដែលគេគប្បីសរសើរ

៤៩

  026

បញ្ចត្តសូត្រ ទី ២

៥១

  026

ការបញ្ញត្តិអត្តា

៥៣

  026

ឧបមាដោយពាណិជ

៦៣

  026

អបរន្តទិដ្ឋិជាដើម

៦៥

  026

ទិដ្ឋិផ្សេងៗ

៦៩

  026

ឧបមាដោយម្លប់​និង​កំដៅថ្ងៃ

៧១

  026

ការកើតឡើងនៃរាមិសសុខ

៧៣

  026

សេចក្តីប្រកាន់មាំ របស់សមណព្រាហ្មណ៍

៧៧

  026

កន្តិសូត្រទី ៣

៧៩

  026

វាទផ្សេងគ្នាក្នុងធម៌ដ៏វិសេស

៨១

  026

ការធ្វើជាអ្នកព្រងើយ

៨៩

  026

ការព្យាករណ៍ដោយប្រពៃ

៩១

 026

សាមគាមសូត្រទី ៤

៩៤

  026

ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៩៥

  026

ការសួរចំពោះអានន្ទ

៩៧

  026

វិវាទ មូល ៦

៩៩

  026

យេភុយ្យសិកា

១០៣

  026

អមូឡ្ហវិន័យ

១០៥

  026

ភស្ស បាបិយសិកា

១០៧

  026

តិណវត្តារកៈ

១០៩

  026

សារាណីយធម៌ ៦

១១១

  026

សុនក្ខត្តសូត្រ ទី ៥

១១៥

  026

ការវិសជ្ជនារបស់ព្រះមានព្រះភាគ

១១៧

  026

ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យឱនទៅរកលោកាមិស

១១៩

  026

ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យទៅរក អានេញ្ជសមាបត្តិ

១២១

 026

ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យឱនទៅរកនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ

១២៣

  026

ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យឱនទៅរកព្រះនិព្វាន

១២៥

  026

ឧបមាដោយបុសរត្រូវសរ

១២៧

  026

ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យឱនទៅរកព្រះនិព្វាន ដោយប្រពៃ

១៣១

  026

ហេតុមិនដែលមាន

១៣៧

  026

អានេញ្ជសប្បាយសូត្រ ទី ៦

១៣៩

  026

អានេញ្ជសប្បាយប្បដិបទា

១៤១

  026

អាកិញ្ចញ្ញាយតនសប្បាយប្បដិបទា

១៤៥

  026

នេវសញ្ញា នាសញ្ញាយតន សប្បាយប្បដិបទា

១៤៧

  026

នេវសញ្ញា នាសញ្ញាយតនៈ

១៤៩

  026

អរិយវិមោក្ខ

១៥១

  026

គណកមោគ្គលា្លនសូត្រទី ៧

១៥៣

  026

ការទូន្មាននូវបុរស

១៥៥

 026

ភាពនៃសតិសម្បជញ្ញៈ

១៥៧

  026

ការទូន្មាននូវបុរស

១៥៩

  026

ការបានសម្រេចនូវនិព្វាន និង មិនបានសម្រេច

១៦១

  026

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សួរតប

១៦៣

  026

ការដល់នូវត្រៃសរណៈ

១៦៧

  026

គោបកមោគ្គលា្លនសូត្រទី ៨

១៦៨

  026

ព្រះអានន្ទចូលទៅរកគោបកមោគ្គលា្លនព្រាហ្មណ៍

១៦៩

  026

វស្សការព្រាហ្មណ៍ចូលទៅរកព្រះអានន្ទ

១៧១

  026

ភាពនៃបុគ្គលមានធម៌​ជាទីពឹង

១៧៣

  026

ពាក្យវិសជ្ជនារបស់ព្រះអានន្ទ

១៧៥

  026

ពាក្យបុច្ឆារបស់វស្សការព្រាហ្មណ៍

១៧៧

  026

បសាទនីយធម៌

១៧៩

  026

វស្សការព្រាហ្មណ៍ ប្រឹក្សានឹងឧបនន្ទសេនាបតិ

១៨៣

 026

សេចក្តីសរសើរ វត្ត វេឡុវ័ន

១៨៥

  026

ការចូលឈាន

១៨៩

  026

មហាបុណ្ណមសូត្រ ទី ៩

១៩០

  026

បុច្ឆាចំពោះបញ្ចុបាទានក្ខន្ធ

១៩១

  026

ភាពនៃធម្មជាតិមិនមែនជាសក្កាយទិដ្ឋិ

១៩៥

  026

ភាពនៃគុណទោស និងការរលាស់ចេញក្នុងបញ្ចក្ខន្ធ

១៩៧

  026

ការប្រៀនប្រដៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍

១៩៩

  026

ចូឡបុណ្ណមសូត្រ ​ទី ១០

២០៣

  026

ភាពនៃ ​អសប្បុរស

២០៥

  026

ភាពនៃ​ សប្បុរស

២០៩

  026

ឧទ្ទាន

២១៣

  026

អនុបទវគ្គ

២១៤

  026

អនុបទ សូត្រទី ១

២១៤

 026

បឋមជ្ឈាន

២១៥

  026

តតិយជ្ឈាន

២១៧

  026

អាកាសានញ្ចាយតនៈ

២១៩

  026

អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ

២២១

  026

ភាពនៃកិរិយាដល់នូវការស្ទាត់

២២៣

  026

ការត្រេកអរចំពោះភាសិតនៃព្រះមានព្រះភាគ

២២៥

  026

ឆវិសោធនសូត្រទី ២

២២៦

  026

វោហារ ៤ យ៉ាង

២២៧

  026

ធាតុ ទាំង ៦

២២៩

  026

ការព្យាករណ៍នូវ អនុធម៌

២៣១

  026

ការបរិបូណ៌ ដោយសីលក្ខន្ធដ៏ប្រសើរ

២៤១

  026

ការពោលអំពី​ឈាន

២៤៣

  026

អាសវក្ខយញ្ញាណ

២៤៥

 026

សប្បុរិសសូត្រ ទី ៣

២៤៧

  026

ធម៌របស់សប្បុរស និង អសប្បុរស

២៤៩

  026

ការត្រេកអរចំពោះភាសិតនៃព្រះមានព្រះភាគ

២៦៧

  026

សេវិតព្វាសេវិតព្វសូត្រទី ៤

២៦៨

  026

ធម្មជាតគួរសេព  និង មិនគួរសេព

២៦៩

  026

កាយ  សមាចារ

២៧១

  026

វចី  សមាចារ

២៧៣

  026

មនោ  សមាចារ

២៧៩

  026

ចិត្តុប្បាទ

២៨១

  026

ការបានចំពោះនូវ សញ្ញា

២៨៣

  026

ការបានចំពោះនូវ ទិដ្ឋិ

២៨៥

  026

ការបានចំពោះនូវ អត្តភាព

២៨៩

  026

ការប្រទាននូវ​សាធុការ

២៩១

  026

កាយ សមាចារ

២៩៣

  026

ការបានចំពោះនូវ អត្តភាព

២៩៥

  026

អាយតនៈ ៦

២៩៧

  026

វត្ថុ គួរសេព  និង មិនគួរសេព

៣០៣

 026

ការដឹងច្បាស់នូវសេចក្តី​នៃភាសិត

៣០៩

  026

ពហុធាតុកសូត្រ​ទី ៥

៣១១

  026

ការឈ្លាសក្នុងធាតុ

៣១៣

  026

ការឈ្លាសក្នុង ​បដិច្ចសមុប្បាទ

៣១៧

  026

ការឈ្លាសក្នុង ហេតុ និង មិនមែនហេតុ

៣១៩

  026

ឈ្មោះនៃធម្មបរិយាយ

៣២៧

  026

ឥសិគិលិសូត្រ ទី ៦

៣២៨

  026

ឈ្មោះ​ភ្នំ

៣២៩

  026

ព្រះនាមព្រះ បច្ចេកពុទ្ធ

៣៣១

  026

មហាចត្តារឹសកសូត្រ ទី ៧

៣៣៥

  026

សម្មាទិដ្ឋិ

៣៣៧

  026

សម្មា សង្កប្បៈ

៣៣៩

  026

សម្មា វាចា

៣៤១

  026

សម្មា កម្មន្តៈ

៣៤៣

  026

សម្មា អាជីវៈ

៣៤៥

  026

ភាវៈ នៃធម៌ជាប្រធាន

៣៤៧

 026

សេចក្តីសរសើរ

៣៥១

  026

អានាបានស្សតិសូត្រ ទី ៨

៣៥២

  026

សេចក្តីត្រេកអរនៃព្រះមានព្រះភាគ

៣៥៣

  026

ភាពនៃធម៌មានខ្លឹមសារដ៏បរិសុទ្ធ

៣៥៥

  026

ការប្រកប ភាវនា

៣៥៧

  026

ភាពនៃអានាបានស្សតិមានអានិសង្សច្រើន

៣៥៩

  026

សតិប្បដ្ឋានន ៤

៣៦៣

  026

ពោជ្ឈង្គ ៧

៣៦៧

  026

វិជ្ជា និង វិមុត្តិ

៣៧៣

  026

កាយគតាសតិសូត្រ ទី ៩

៣៧៤

  026

ភាព នៃ កាយគតាសតិ  មានអានិសង្សច្រើន

៣៧៧

  026

ភាព​នៃភិក្ខុ ធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួន

៣៧៩

  026

ភាពនៃកាយ ជាបដិក្កូល

៣៨១

  026

ភាពនៃសរីរៈស្លាប់ដែលគេចោលក្នុងព្រៃស្មសាន

៣៨៣

  026

បឋមជ្ឈាន

៣៨៥

  026

ទុតិយជ្ឈាន

៣៨៧

  026

ឧបមាដោយបុរស ទទួរសំពត់ស

៣៨៩

  026

មារបាននូវចន្លោះ

៣៩១

  026

មារ មិនបាននូវចន្លោះ

៣៩៣

  026

ការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាដ៏ក្រៃលែង

៣៩៥

  026

ការបាននូវ អានិសង្ស ១០​ ជាប្រាកដ

៣៩៧

  026

សង្ខារូបបត្តិសូត្រ​ទី ១០

៤០០

  026

ភាពនៃការកើតក្នុងទេវលោក នោះៗ

៤០៣

  026

ភាពនៃការមិនកើតក្នុងទី​ណាៗ ឡើយ

៤១៥

  026