ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 078)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧ សូមចុចលើពាក្យ បឋមភាគ៧៨

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

                                                                                                         

អភិធម្មបិដក                

ធម្មសង្គណិ

បឋមភាគ ៧៨

​(ព.. ២៥០៧)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អភិធម្មមាតិកា

78

សិត្តន្តមាតិកា

១៣

78

ចិត្តុប្បាទក័ណ្ឌ

 

78

កុសលជាកាមាវចរ

១៦

78

បទភាជនីយ

១៦

78

កោដ្ឋាសវារៈ

៣៨

78

សុញ្ញតវារៈ

៦១

78

មហាកុសលចិត្តដ៏សេស

៦៧

78

កុសលជារូបាវចរ

៨០

78

កសិណជ្ឈាន

៨០

78

អភិភាយតនៈ

១០៩

78

វិមោក្ខ

១៣៥

78

ព្រហ្មវិហារជ្ឈាន

១៣៦

78

អសុភជ្ឈាន

១៤០

78

កុសលជាអរូបាវចរ អរូបជ្ឈាន

១៤១

78

កុសលាធម្មា តេភូមិកា ហីនាទិភេទា

១៤៣

78

កុសលេ លោកុត្តរេ

១៥១

78

បទភាជនីយំ

១៥១

78

កោដ្ឋាសវារោ

១៧៦

78

បដិបទា

១៧៨

78

សេសាមគ្គា

១៩៣

78

អកុសលេ ធម្មេ

១៩៦

78

បទភាជនីយំ

១៩៦

78

កោដ្ឋាសវារោ

២០៩

78

សេសនិ អកុសលចិត្តានិ

២១០

78

អព្យាកតេ ធម្មេ

២៣២

78

កាមាវចរវិបាកា

២៣២

78

រូបាវចរវិបាកា

២៦០

78

អរូបាវចរវិបាកា

២៦១

78

លោកុត្តរវិបាកា

២៦៥

78

អកុសលវិបាកា

៣១៨

78

កាមាវចរកិរិយា

៣២៥

78

រូបាវចរកិរិយា

៣៣៣

78

អរូបាវចរកិរិយា

៣៣៤

78