ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 103)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០១ សូមចុចលើពាក្យ ទសមភាគ ១០៣

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************************

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 103)

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ទសមភាគ ១០៣

​(ព.. ២៥១២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អនុលោមទុកប្បដ្ឋាន

 

103

ឧបាទាទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

103

បច្ចយវារៈ

១១

103

សំសដ្ឋវារៈ

១៧

103

បញ្ហាវារៈ

១៩

103

ឧបាទិន្នទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

៣៦

103

បច្ចយវារៈ

៤៥

103

សំសដ្ឋវារៈ

៥០

103

បញ្ហាវារៈ

៥២

103

ឧបាទានទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

៧៥

103

បច្ចយវារៈ

៨១

103

សំសដ្ឋវារៈ

៨៣

103

បញ្ហាវារៈ

៨៥

103

ឧបាទានិយទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

១០៤

103

ឧបាទានសម្បយុត្តទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

១០៥

103

បច្ចយវារៈ

១១៣

103

សំសដ្ឋវារៈ

១១៦

103

បញ្ហាវារៈ

១១៧

103

ឧបាទាឧបាទានិយទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

១៤០

103

បញ្ហាវារៈ

១៤៣

103

ឧបាទានឧបាទានសម្បយុត្តទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

១៤៦

103

បញ្ហាវារៈ

១៤៧

103

កិលេសទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

១៥៥

103

បច្ចយវារៈ

១៦១

103

សំសដ្ឋវារៈ

១៦៤

103

បញ្ហាវារៈ

១៦៥

103

សង្កិលេសិកទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

១៨១

103

សង្កិលិដ្ឋទុកៈ

 

103

បដិច្ចវារៈ

១៨២

103

បច្ចយវារៈ

១៨៤

103

សំសដ្ឋវារៈ

១៨៨

103

បញ្ហាវារៈ

១៩០

103