- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 056)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥៦ សូមចុចលើពាក្យ បញ្ចមភាគ៥៦

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បេតវត្ថុ  ថេរគាថា

បញ្ចមភាគ

៥៦

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ឧរគវគ្គទី១

  ដល់ ២០

56

ឧទ្ទាន

 

56

រឿងខេត្តូបមារប្រេត  (ព្រះអរហន្តប្រៀបដូចស្រែ)១

 

56

រឿង(សូករប្រេត) ប្រេត​មានសម្បុរកាយល្អ១   ជា២លើក

 

56

រឿង (បូតិមុខប្រេត)១   រឿងបិដ្ឋធិតលិកប្រេត១  រឿងតិរោកុឌ្ឌប្រេត១     រឿងបុត្តខាទិកប្រេត១  (ស្រីប្រេតស៊ីកូនឯង)

២ លើក  រឿងគោណប្រេត១   រឿងមហាបេសការប្រេត  ស៊ីនូវគូថ១

រឿងខលាតប្រេតនៅក្នុងវិមាន១    រឿងនាគប្រេត១  រឿងឧរគប្រេត១   ឧទ្ទានក្នុងវគ្គជាបឋម   មានរឿង១២ យ់ាងនេះឯង ។

 

56

ឧព្វរីវគ្គ ទី២

២១  ដល់ ៦៥

56

ឧទ្ទាន

 

56

រឿងសំសារមោចកប្រេត (ប្រេតស្គមកើតរោគលឿង)១

រឿងស្រីប្រេតជាមាតានៃព្រះសារីបុត្តត្ថេរ១

 

56

រឿងនាងមត្តាប្រេត(ដែលនៅរួមប្តីនៃនាងភិស្សា)១

រឿងនន្ទាប្រេត១   រឿងមដ្ឋកុណ្ឌលីប្រេត១ 

រឿងកណ្ហប្រេត១   រឿងធនបាលប្រេត១    រឿងចូឡសេដ្ឋីប្រេត១

រឿងអង្កុរប្រេត១   រឿងនាងឧត្តរមាតុប្រេត១    រឿងសុត្តប្រេត១

រឿងកណ្ហមុណ្ឌប្រេត១  រឿងឧព្វរីប្រេត១ 

 

56

ចូឡវគ្គទី៣

៦៦  ដល់ ៨៩

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពីរឿង អភិជ្ជមានប្រេត១  រឿងសានុវាសិប្រេត១

រឿងរថការីប្រេត១  រឿងកុសប្រេត១  រឿងកុមារប្រេត១ 

រឿងសេរិនីប្រេត១   រឿងមិគលុទ្ទប្រេត២លើក   រឿងកូដវិនិច្ឆយកប្រេត ស៊ីសាច់ខ្នងរបស់ខ្លួន១   រឿងធាតុវិវណ្ណប្រេតឃាត់ការបូជា១

​ព្រោះហេតុនោះទើបចាត់ជាវគ្គ ។

 

56

មហាវគ្គទី៤

៩០  ដល់ ១៣៤

56

ឧទ្ទាននៃមហាវគ្គទី៤ នោះគឺ

 

56

និយាយអំពីរឿងអម្ពសក្ខរប្រេត១  សេរិស្សកប្រេត១  នន្ទិកាប្រេត១

រេវតីប្រេត១  ឧច្ឆុខាទកប្រេត១   កុមារប្រេត១  រាជបុត្តប្រេត១

គូថខាទកប្រេត២លើក   គណប្រេត១   បាដលិបុត្តប្រេត១

អម្ពវនប្រេត១  អក្ខរុក្ខប្រេត១   ភោគសំហរប្រេត១  សេដ្ឋីបុត្តប្រេត១

សេដ្ឋីកូដសហស្សប្រេត១    ហេតុនោះបានជាលោកហៅថាវគ្គ ។

 

56

ថេរគាថា 

១៣៥

56

ឯកនិបាត  បឋមវគ្គ (វគ្គទី១)

១៣៥  ដល់ ១៣៨

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពីសុភូតិត្ថេរ១  មហាកោដ្ឋិតត្ថេរ១

កង្ខារេវតត្ថេរ១  បុណ្ណមន្តានិបុត្ត១  ទព្វមល្លបុត្រ១  សិតវនិយត្ថេរ១  

ភល្លិយត្ថេរ១  វីរត្ថេរ១    បិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ១  បុណ្ណមាសត្ថេរ១  

អ្នកកំចាត់បង់ងងឹត១ ។

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី២

១៣៩  ដល់ ១៤១

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពីចូឡវច្ឆត្ថេរ១   មហាវច្ឆត្ថេរ១   វនវច្ឆត្ថេរ១  

 

56

សីវកសាមណេរ កុណ្ឌធានត្ថេរ១   ពេលដ្ឋសីសត្ថេរ១    ទាសកត្ថេរ១

 

56

លំដាប់អំពីនោះទៅមុខទៀត  គឺសិង្គាលបិតិកត្ថេរ១    កុឡត្ថេរ១

អជិតត្ថេរ១  ​រួមជា១០ ។

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី៣

១៤២  ដល់ ១៤៤

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពីនិគ្រោធត្ថេរ១  ចិត្តកត្ថេរ១  គោសាលត្ថេរ១   សុគន្ធត្ថេរ១

នន្ទិយត្ថេរ១  អភយត្ថេរ១   លោមសកង្គិយត្ថេរ១  ជម្ពុគាមិកបុត្តត្ថេរ១

ហារិតត្ថេរ១  ឧគ្គិយត្ថេរ  ជាឥសី១ ។

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី៤

១៤៥ ដល់ ១៤៨

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពីគហុរតិរិយត្ថេរ១     សុប្បិយត្ថេរ១  សោបាកត្ថេរ១

បោសិយត្ថេរ១   សាមញ្ញកាមិត្ថេរ១     កុមាបុត្តត្ថេរ១

កុមាបុត្តសហាយកត្ថេរ១  គវម្បតិត្ថេរ១  តិស្សត្ថេរ១ 

វឌ្ឍមានត្ថេរ ​ជាអ្នកមានយសច្រើន១ ។

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី៥

១៤៩  ដល់ ១៥២

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពី សិរីវឌ្ឍត្ថេរ១   ខទិរវនិយរេវតត្ថេរ១  សុមង្គលត្ថេរ១

សានុត្ថេរ១  រមណីយវិហារិត្ថេរ១  សមិទ្ធិត្ថេរ១   ឧជ្ជយត្ថេរ១

សព្ជាយត្ថេរ១  រាមណេយ្យកត្ថេរ១   វិមលត្ថេរ អ្នកលះបង់កិលេស១ ។

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី៦

១៥៣  ដល់ ១៥៦

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពីគោធិកត្ថេរ១   សុពាហុត្ថេរ១   វល្លិយត្ថេរ១  ឧត្តិយត្ថេរ ជា

ឥសី១   អព្ជានាវនិយត្ថេរ១   កុជិវិហារិត្ថេរ ២ លើក  

រមណិយកុដិកត្ថេរ១   កោសល្លវិហារិត្ថេរ១    សីវលិត្ថេរ១ ។

 

56

ឯកនិបាត សត្តមវគ្គ (វគ្គទី៧)

១៥៦  ដល់ ១៥៨

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពី វប្បត្ថេរ១   វជ្ជិបុត្តកត្ថេរ១    បក្ខត្ថេរ១   

វិមលកោណ្ឌញ្ញត្ថេរ១   ឧក្ខេបកដវច្ឆត្ថេរ១   មេឃិយត្ថេរ១

ឯកធម្មសវនិយត្ថេរ១  ឯកុទានត្ថេរ១   ធន្នត្ថេរ១  បុណ្ណត្ថេរ​ ជាអ្នក

មានកម្លាំងច្រើន១ ។

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី៨

១៥៩  ដល់ ១៦១

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពី វច្ឆបាលត្ថេរ១  អាតុមត្ថេរ១   មាណវត្ថេរ ជាឥសី១

សុយាមនត្ថេរ១  សុសារទត្ថេរ១   បិយព្ជាហត្ថេរ១    ហត្ថារោហបុត្តត្ថេរ១  មេណ្ឌសិរត្ថេរ១  រក្ខិតត្ថេរ១  ព្រះថេរឈ្មោះឧត្តៈ១

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី៩

១៦២  ដល់ ១៦៤

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពី សមិតិគុត្តត្ថេរ      កស្សបត្ថេរ១   សីហត្ថេរ១   នឹតត្ថេរ១

 

56

  សុនាគត្ថេរ១  ​នាគិតត្ថេរ១    បវិដ្ឋត្ថេរ១   អជ្ជុនៈឥសី១ 

ទេវសកត្ថេរ១    សាមិទត្តត្ថេរ១  មានកំឡាំងច្រើន១ ។

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី១០ (ទសមវគ្គ)

១៦៥ ដល់ ១៦៧

56

ឧទ្ទាន

 

56

នយាយអំពី បរិបុណ្ណត្ថេរ១   វិជយត្ថេរ១    ឯរកត្ថេរ១   មេត្តជិត្ថេរ ជា

អ្នកប្រាជ្ញ១   ចក្ខុបាលត្ថេរ១     ខណ្ឌសុមនត្ថេរ១  តិស្សត្ថេរ១

អភយត្ថេរ១   ឧត្តិយត្ថេមានបញ្ញាច្រើន១    ទេវសកត្ថេរ១ 

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី១១ (ឯកាទសមវគ្គ)

១៦៨  ដល់ ១៧០

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពី ពេលដ្ឋកានិត្ថេរ១    សេគុច្ឆត្ថេរ១  ពន្ធុរត្ថេរ១   ខិកកត្ថេរ១

ជាឥសី១    បលិតវម្ភត្ថេរ១     សុហេមន្តត្ថេរ១    ធម្មសំវរត្ថេរ១

ធម្មសដបិតុត្ថេរ១   សង្ឃរក្ខិកត្ថេរ១  ឧសកត្ថេរ ជាមហាមុនី១ ។

 

56

ឯកនិបាត វគ្គទី១២ (ទ្វាទសមវគ្គ)

១៧១ ដល់​ ១៧៣

56

ឧទ្ទាន

 

56

និយាយអំពី  ជេន្តរត្ថេរ១   វច្ឆគោត្តត្ថេរ១   វនវច្ឆត្ថេរ អ្នកមាននាមដ៏

ប្រសើរ១   អធិមុត្តត្ថេរ១   មហានាមត្ថេរ១​ បារាបរិយត្ថេរ១ 

យសត្ថេរ១  កិម្ពិលត្ថេរ១  វជ្ជីបុត្តត្ថេរ១   ឥសិទត្តត្ថេរ ជាអ្នកមានយស

ធំ១ ។

 

56

ឧទ្ទាន​ក្នុង ឯកនិបាតនោះគឺ

 

56

ព្រះថេរៈ​១២០​អង្គ  មានសោឡសកិច្ចធ្វើរួចហើយ  ជាអ្នកមិនមាន

អាសវៈ  ដែលព្រះសង្គីតិកាចារ្យ  អ្នកស្វែងរកនូវគុណធំ  បានរួបរួម

ទុកដោយល្អ  ក្នុងឯកនិបាត ។   (ចប់ ឯកនិបាត)

 

56

ទុកនិបាត

១៧៤  ដល់ ១៩៥

56

ឧទ្ទាននៃ ទុកនិបាត​នោះគឺ

 

56

គាថាក្នុងទុកនិបាត មាន​៩៨   ​ព្រះថេរៈ៤៩អង្គ  អ្នកឈ្លាសក្នុងន័យ បានពោលហើយ ។

 

56

តិកនិបាត

១៩៦  ដល់ ២០៤

56

ឧទ្ទាននៃ តិកនិបាតនោះ​គឺ

 

56

និយាយអំពីលោកអ្នកស្វែងរកគុណ គឺ អង្គណិការទ្វាជត្ថេរ១

បច្ចយត្ថេរ១​  ពាកុលត្ថេរ១  ធនិយត្ថេរ១   មាគង្គបុត្តត្ថេរ១

ខុជ្ជសោភិតត្ថេរ១   វារណត្ថេរ១ ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន  គឺ បស្សិកត្ថេរ១

យសោជត្ថេរ១ សាដិមត្តិយត្ថេរ១    ឧបាលិត្ថេរ១  ឧតរបាលត្ថេរ១

អភិភូតត្ថេរ១   គោតមត្ថេរ១  ហារិតត្ថេរ១  វិមលត្ថេរ១  ព្រះថេរៈទាំងឡាយ ១៦ អង្គ  បានសម្តែងនូវគាថា ៤៨  ដែលមកក្នុង

តិកនិបាត ។

 

56

ចតុក្កនិបាត

២០៥  ដល់ ២១៣

56

ឧទ្ទាននៃ ចតុក្កនិបាតនោះ​គឺ

 

56

និយាយអំពីថេរទាំងឡាយ ជាសាវ័កនៃព្រះពុទ្ធ ១០ អង្គនេះគឺ

នាគសមលត្ថេរ១ ​  ភគុត្ថេរ១   សិភិយត្ថេរ១  នន្ទកត្ថេរ១  ជម្ពុកត្ថេរ១

សេនកត្ថេរ១   សម្កូតត្ថេរ១   រាហុលត្ថេរ១    ចន្ទនត្ថេរ១ ។

ព្រះថេរៈ ៣ អង្គទៀត គឺ   ធម្មិកត្ថេរ១   សប្បកត្ថេរ១   មុទិតត្ថេរ១

ឯគាថាមាន ៥២  ចំណែកខាងព្រះថេរៈទាំងអស់មាន  ១៣ អង្គ ។

 

56

បញ្ចកនិបាត

២១៤  ដល់ ២២៤

56

ឧទ្ទាននៃ បញ្ចកនិបាតនោះ​គឺ

 

56

គាថា ៦៥  ក្នុងគាថាទាំងនោះព្រះថេរៈ ១២ អង្គសំដែងគឺ

រាជទត្តត្ថេរ១    សុភុតត្ថេរ១    ​គិរិមានន្ទត្ថេរ១    វឌ្ឍត្ថេរ១

នទឹកស្សបត្ថេរ១   គយាកស្សបត្ថេរ១   វក្កលិត្ថេរ១  វិជិតសេនត្ថេរ១
យសទត្តត្ថេរ១   សោណកុដិកណ្ណត្ថេរ១  កោសិយត្ថេរ១ ។ 

 

56

ឆក្កនិបាត

២២៥  ដល់ ២៣៨

56

ឧទ្ទាននៃ ឆក្កនិបាតនោះ​គឺ

 

56

និយាយអំពី ឧរុវេលកស្សបត្ថេរ១   តិកិច្ឆកានិត្ថេរ១   មហានាគត្ថេរ១

កុល្លត្ថេរ១   មាលុង្ក្យបុត្តត្ថេរ១  សប្បទាសត្ថេរ១  កាតិយានត្ថេរ១

មិគជាលត្ថេរ១    ជេន្តបុរោហិតបុត្តត្ថេរ១   សុមនត្ថេរ១   ន្ហាតមុនិត្ថេរ១

ព្រហ្មទត្តត្ថេរ១   សិរិមណ្ឌលត្ថេរ១   សព្វកាមត្ថេរ១

ក្នុងឆក្កនិបាតនេះ  ព្រះថេរៈ ១៤ អង្គ  (បានពោល) គាថា ៨៤ ។

 

56