- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 047)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤៧ សូមចុចលើពាក្យ អដ្ឋភាគ ៤៧

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ សត្តកនិបាត

អដ្ឋភាគ

៤៧

​(ព.. ២៤៩៨)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បឋមបណ្ណាសក

47

ធនវគ្គ

១ ដល់ ១៣

47

ឧទ្ទាននៃធនវគ្គនោះគឺ

 

47

និយាយអំពីភិក្ខុ ជាទីស្រឡាញ់ និង មិនជាទីស្រឡាញ់ ពីរលើក

 

47

កំឡាំង១   ទ្រព្យ១ (ទាំងសង្ខេប  ទាំងពិស្តារ)

 

47

ឧគ្គរាជមហាមាត្យ១

 

47

ការលះបង់ សញ្ញោជនៈ១     មានមច្ឆរិយៈជាទីបំផុត១ ។

 

47

អនុសយវគ្គ

១៤

47

ឧទ្ទាននៃអនុសយវគ្គនោះគឺ

១៤ ​ដល់ ២៦

47

និយាយអុំពីអនុសយពីរ លើក

 

47

ត្រកូល១  បុគ្គលគួរបូជា១    បុគ្គលប្រៀបដូចអ្នកមុជទឹក១ 

 

47

បុគ្គលអ្នកពិចារណាឃើញក្នុងសង្ខារធម៌ថា  មិនទៀង១  ជាទុក្ខ១

ជាអនត្តា១    

 

47

ព្រះនិព្វាន១   និទ្ទសវត្ថុ១ 

 

47

វជ្ជីវគ្គ

២៧

47

ឧទ្ទាននៃវជ្ជីវគ្គនោះគឺ

២៧  ដល់ ៥១

47

និយាយអំពី​សារន្ទទចេតិយ១

 

47

វស្សការព្រាហ្មណ៍១  ​ភិក្ខុ១    ការងារ១     ធម្មជាតដែលគួរជឿ១

ធម៌ជាចំណែកនៃការត្រាស់ដឹង១    សញ្ញា១    សេក្ខភិក្ខុ១

សេចក្តីសាបសូន្យ១   វិបត្តិ១    សេចក្តីចំរើន១ 

 

47

ទេវតាវគ្គ

៥២

47

ឧទ្ទាននៃទេវតាវគ្គនោះគឺ

៥២  ដល់  ៧៣

47

និយាយពីភិក្ខុ មិនមានសេចក្តីប្រមាទ១

 

47

ភិក្ខុមានសេចក្តីខ្មាសបាប១

 

47

ភិក្ខុអ្នកប្រដៅងាយ ២លើក

 

47

សំឡាញ់ ២ លើក

 

47

បដិសម្ភិទា ២ លើក

 

47

ភិក្ខុលុះអំណាចចិត្ត ២ លើក

 

47

និទ្ទសវត្ថុ ២​លើក ។

 

47

មហាយញ្ញវគ្គ

៧៤

47

ឧទ្ទាននៃមហាយញ្ញវគ្គនោះគឺ

៧៤  ដល់ ១២៣

47

និយាយអំពី ចិត្ត១  បរិក្ខារ១  អំពីភ្លើង២លើក    អំពីសញ្ញា២លើកទៀត

 

47

អំពីមេថុន១   ​អំពីសញ្ញោតៈ  និង វិសញ្ញោតៈ១

 

47

អំពី ទាន១   អំពីនន្ទមាតាឧបាសិកា​១   រួមជា ១០ ។

 

47

បណ្ណាសកាសង្គហិតវគ្គ

១២៥

47

អព្យាកតវគ្គ

១២៥  ដល់ ១៨១

47

និយាយអំពីវត្ថុដែលគេមិនបានពោល១

 

47

អំពីញាណគតិរបស់បុរស១

 

47

អំពីភិក្ខុឈ្មោះតិស្សៈ១

 

47

អំពីសេនាបតីឈ្មោះ សីហៈ១

 

47

អំពីហេតុដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ  មិនបាច់រក្សា ជាគំរប់ប្រាំ

 

47

អំពីព្រះកិមិលៈ១

 

47

អំពីភរិយា ៧ ពួក១

 

47

អំពីសេចក្តីក្រោធ១ ។

 

47

មហាវគ្គ

១៨២

47

ឧទ្ទាននៃមហាវគ្គនោះគឺ

១៨២  ដល់ ២៥៤

47

និយាយអំពី ហិរិ (ឧត្តប្បៈ)១   ព្រះអាទិត្យ១   ប្រៀបដូចជា នគរ១ 

 

47

អ្នកដឹងនូវធម៌១    ដើមបារិច្ឆក្កកព្រឹក្ស១

 

47

ធ្វើសក្ការៈគោរព១    ភាវនា១  គំនរភ្លើង១ 

 

47

ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់គ្រូសុនេត្តៈ១   របស់គ្រូអរកៈ១ ។

 

47

វិនយវគ្គ

២៥៥

47

ឧទ្ទាននៃវិនយវគ្គនោះគឺ

២៥៥​​​​ ​ ដល់ ២៦១

47

បាលី ១០ លើក​មាននៅក្នុង អដ្ឋមវគ្គ  គឺនិយាយអំពីភិក្ខុ    ជាវិនយ

ធរ បួនពួក១    ភិក្ខុជាវិនយធរ ដែលរុងរឿង បួនពួក១

ពាក្យប្រដៅ១   ​អធិករណសមថៈ១ ។

 

47

វគ្គាសង្គហិត សុត្តន្ត

២៦២  ដល់ ២៦៨

47

(ចប់)