- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 059)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥៩ សូមចុចលើពាក្យ អដ្ឋមភាគ៥៩

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ  ជាតក

អដ្ឋមភាគ

៥៩

​(ព.. ២៥១២)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បញ្ចកនិបាត

 

59

                     មណិកុណ្ឌលវគ្គទី ១

  ដល់ ១៥

59

ឧទ្ទាននៃជាតកនោះគឺ ៖

 

59

និយាយអំពីដេន និង កែវមណីដ៨ប្រសើរ   ដែលសាបសូន្យ ១

អ្នកច្រូតស្មៅ យកស្មៅខ្ចី   (ឲ្យគោស្លាប់) ១  ​បុគ្គលវង្វេងដូចបុគ្គល

ធ្លាយសំពៅ ១    បុគ្គលលះបង់សរីរៈ  ដូចពស់លះបង់សំណក ១

ព្រះរាជាឈ្មោះឃដកុមារ ១ ​  ជ្រោះភ្នំ ១   កុញ្ជរ ១  មហេសីបំផ្លាញ

នូវសេចកល្តីចំរើន​១    ម្រឹគ ១   ការត្រកងនូវកូន​១ ​  រួមជា ១០ 

 

59

វណ្ណារោហវគ្គ

១៦  ដល់ ២៦

59

អឌ្ឍវគ្គ

២៧  ដល់ ៣៣

59

ឧទ្ទានវគ្គ មានក្នុងបញ្ចកនិបាតនោះគឺ ៖

៣៤

59

អំពីមណិកុណ្ឌលវគ្គ (និយាយអំពីបុគ្គលសាបសូន្យ  ចាកដែន

ជាដើម )   វណ្ណារោហវគ្គ ​ អំពីវគ្គខាងលើមិនស្មើគ្នា    វគ្គទាំងឡាយ

២០  ដែលព្រះសុគត   សំដែងទុកល្អហើយ   ហៅថា ជាតក  ព្រះ

សង្គិតិកាចារ្យ  បានសំដែងនូវភាគ  នៃព្រហ្មចរិយធម៌ ​ដ៏ប្រសើរ

របស់ព្រះគាថាទាំងឡាយ   មានអត្ថព្រមទាំងព្យញ្ជនៈ  (បរិបូណ៌) ។

 

59

ចប់ បញ្ចកនិបាត ។

 

59

ឆក្កនិបាត ជាតក

 

59

អាវារិយវគ្គទី ១

៣៥  ដល់ ៥៣

59

ឧទ្ទាននៃអាវារិយវគ្គនោះគឺ ៖

 

59

(អំពីអាវារិយជាតក)  មានពាក្យថា បពិត្រព្រះអង្គដ៏ប្រសើរលើរថ

សូមព្រះអង្គកុំខ្ញាល់ ១   សេតរកតុជាតក ដ៏ប្រសើរ ១     ទទីមុខជាតក ១    នេរុជាតក ១  (អាសង្កជាតក) ១  ទៀត    ការមិន

ត្រេកអរ ១   សិរីទេវធីតា ១  មាន់មានស្លាបដ៏ប្រសើរ ​វិចិត្រ ១

ក្អែកសំដែងធម៌ ១     ម្រឹគឈ្មោះ នន្ទិយៈ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

59

ខុរបុត្តវគ្គទី ២

៥៤  ដល់ ៦៩

59

ឧទ្ទាននៃខុរបុត្តវគ្គនោះគឺ ៖

 

59

និយាយអំពីអ្នកចូរមើលចុះ  (ជាដើម) ១    ព្រមទាំងម្ជុល ១

តុណ្ឌិលជាតក ១     ម្រឹគក្តាម ១    សត្វស្លាបដ៏ប្រសើរឈ្មោះ

មយ្ហកៈ  ជាគំរប់ ៥    ផ្គងអញ្ជលី​១  ផ្កាឈូក ១    កណ្តាលព្រៃ ១

សត្វចាប ១    ព្រាបដ៏ប្រសើរ ១  រួមជា ១០ ។ 

 

 

ឧទ្ទាននៃវគ្គក្នុងឆក្កនិបាតនោះគឺ ៖

 

59

ខ្ញុំនឹងសំដែងនូវវគ្គ  ក្នុងឆក្កនិបាត  ដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លា វគ្គទាំងពីរ

គឺអាវារិយវគ្គ  និង ខុរបុត្តវគ្គ   មានពាក្យថា សូចិជាតក

មានព្យញ្ជនៈ ដ៏ល្អ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ សំដែងហើយ ។

 

59

ចប់ ឆក្កនិបាត ។

 

59

សត្តកនិបាត

 

59

កុក្កុវគ្គ ទី ១

៧១  ដល់ ៨៩

59

ឧទ្ទាននៃជាតក ក្នុងកុក្កុវគ្គនោះគឺ ៖

 

59

និយាយអំពីកំពូលដ៏ប្រសើរ ១  បំពង់ព្រួញដ៏ប្រសើរ ១   សុតន

ជាតក ១  ត្មាត ១     ត្រីឆ្ពិន ១  ​ដាវកើតក្នុងស្រុក ទសណ្ណកៈ ១

សេនកបណ្ឌិត ១   យាចក ១   បុគ្គលមានពៀរ​១     ពកព្រហ្ម ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

59

គន្ធារវគ្គ ទី ២

៩១  ដល់ ១១១

59

ឧទ្ទាននៃជាតកនោះ គឺ ៖

១១២

59

និយាយអំពីការលះស្រុកដ៏ប្រសើរ ១    ស្វាធំ ១    ភគ្គវៈស្មូនឆ្នាំង១

ស្តេចព្រះនាមទឡ្ហធម្មៈ ១     ដំរី ១   សក់ដ៏ប្រសើរ ១   នាគ ១  

វិធូរបណ្ឌិត ១  កាលជនភ្ញាក់រលឹក ១    ព្រះរាជាមានអធ្យាស្រ័យ

ជាកុសល​១    បរន្តបទាសៈ​១ ។

ក្នុងសត្តកនិបាតនោះ    មានឧទ្ទាននៃវគ្គ   (ដូច្នេះ) កាលខ្ញុំសូម

ពោលនូវវគ្គ  ក្នុងសត្តកនិបាត  ចូរអ្នកស្តាប់វគ្គ ពីរ    គឺ កុក្កុវគ្គ ១

គន្ធារវគ្គ ១  ដែលព្រះសម្ពុទ្ធ  ព្រះអង្គស្វែងរកនូវគុណដ៏ធំ  ទ្រង់

ត្រាស់ទុកហើយ ។

 

59

ចប់ សត្តកនិបាត ។

 

59

អដ្ឋកនិបាត

 

59

កច្ចានិវគ្គទី ៣

១១៣  ដល់  ១៣៤

59

ឧទ្ទាននៃកច្ចានិវគ្គនោះ គឺ ៖

 

59

និយាយអំពីកច្ចានីបរិសុទ្ធ មិនមានមន្ទិល  ទ្រទ្រង់សំពត់ ១   សម្រែកស្តេចកុក ១ ​  គ្រឿងប្រដាប់មាស ១   ការទ្រទ្រង់នូវអាជ្ញា ១

ផែនដីដូចរងើកភ្លើង ១     ស្តេចចេតិយៈ ១     កាលទេវិលតាបស ១

ផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះ ១    ទន្លេគង្គា ១   មេពពែ ១  រួមត្រូវជា ១០ 

 

59

ចប់ អដ្ឋកនិបាត ។

 

59

នវកនិបាត

១៣៥  ដល់ ១៦១

59

ឧទ្ទាននៃនវកនិបាតនោះ គឺ ៖

 

59

និយាយអំពីត្មាតដ៏ប្រសើរ ១    ជនស្មើគ្នា ១   ហង្សដ៏ប្រសើរ ១

កំណប់ព្រទ្យ ១    ហរិតបកុមារ ១     អ្នករបាំឈ្មោះបាតលិកៈ ១

បុគ្គលមិនចាស់ មិនស្លាប់ ១    ក្អែក ១  ការអត់ទ្រាំ ១   (អ្នកទាំង ៣​នាក់ មក) ពីណា ១   ការក្រឡេកមើល ១   ទទា ១   រួមត្រូវជា ១២ ។

 

59

ចប់ នវកនិបាត ។

 

59

ទសកនិបាត

១៦២ ដល់ ២០៩

59

ឧទ្ទាននៃទសកនិបាតនោះ គឺ ៖

 

59

និយាយអំពីកុះពែងនៃនគរដ៏មាំមួន ១  កណ្ហតាបស ១   ស្តេច

ធនញ្ជយ ១   សង្ខព្រាហ្មណ៍ ១   ព្រះរាជាពារាណសី ១    តាបស

ជ្រះថ្លា  ចំពោះព្រហ្មចរិយធម៌  អស់ ៧ ថ្ងៃ ១    សាខកុមារ​ ១

តក្កលជាតក​១    មហាធម្មបាលជាតក ១    កុក្កុដជាតក ១

មដ្ឋកុណ្ឌលិជាតក ១    អ្នកឲ្យនូវភោជន ១   ចក្កវាកជាតក ១

ភូរិបណ្ហាជាតក ១     ប្រកបដោយសេចក្តីសួស្តី ១

ឃតបណ្ឌិត ជាតក ១ ។

ចប់ទសកនិបាត

 

59

ឯកាទសកនិបាត

២១០  ដល់ ២៣៦

59

ឧទ្ទាននៃឯកាទសកនិបាតនោះ គឺ ៖

 

59

និយាយអំពី ដំរីដ៏ប្រសើរ ចិញ្ចឹមមាតា ១   ​ព្រះរាជាព្រះនាម ជុណ្ហៈ១   ធម្មទេវបុត្ត ១  ​ព្រះរាជាព្រះនាមឧទយៈ ១  ទឹកផឹក ១ ​ព្រះរាជាព្រះ

នាមយុធញ្ជ័យ ១  ​ព្រះរាជាព្រះនាមទសរថ ១  ​ព្រះរាជាព្រះនាម

 សំវរៈ ១     សំពៅត្រឡប់កាន់ត្រើយ ១  ត្រូវជា ៩ ជាតក ។

 

59

ចប់ឯកាទសកនិបាត

 

59

ទ្វាទសកនិបាត

២៣៧ ដល់ ២៦៦

59

ឧទ្ទាននៃទ្វាទសកនិបាតនោះ គឺ ៖

 

59

និយាយអំពីស្ត្រីចិត្តស្រាល ១  រុក្ខទេវតាឈ្មោះភទ្ទសាល ១ 

ពួកជនភ្ជួររាស់ ១    កាម១    ហេតុ ១០​យ៉ាង ១   ឆ្កែខ្មៅ ១

កោសិយសេដ្ឋី ១    ពពែដ៏ប្រសើរ ១    មហាបទុមកុមារ ១

មិត្រដ៏ប្រសើរ​១   រួមត្រូវជា ១០ ។

 

59

ចប់ទ្វាទសកនិបាត

 

59

តេរសនិបាត

២៦៧  ដល់ ៣០២

59

ឧទ្ទាននៃតេរសនិបាតនោះ គឺ ៖

 

59

និយាយអំពីស្វាយដ៏ប្រសើរ ១    ដឹង ១   ហង្សដ៏ប្រសើរ​១ 

ការនៅក្នុងព្រៃ ១    ទូតជាគំរប់ ៥   កាលឹង្គពោធិព្រឹក្ស ១

អកិត្តិតាបស ១   តក្ការិយបុរោហិត ១  ម្រឹគមាស ១   សរកម្រឹក ១ ។

ចប់តេរស និបាត

 

59