ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 108)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០ សូមចុចលើពាក្យ បណ្ណារសមភាគ ១០៨

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

*********************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

បណ្ណារសមភាគ  ១០៨

​(ព.. ២៥១២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បច្ចនីយប្បដ្ឋាន

 

 

បច្ចនីយត្តិ កប្បដ្ឋាន

108

បច្ចនីយទុ កប្បដ្ឋាន

២០

108

បច្ចនីយទុកត្តិ កប្បដ្ឋាន

៨០

108

បច្ចនីយត្តិកទុ កប្បដ្ឋាន

១១៥

108

បច្ចនីយត្តិកត្តិ កប្បដ្ឋាន

១៤៧

108

បច្ចនីយទុកទុ កប្បដ្ឋាន

១៩១

108