- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 014)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០១៤ សូមចុចលើពាក្យ   សីលក្ខន្ធវគ្គ ១៤

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

សុត្តន្តបិដក បឋមភាគ  សីលក្ខន្ធវគ្គ ១៤

ព្រហ្មជាលសូត្រ  សាមញ្ញផលសូត្រ

អម្ពដ្ឋសូត្រ  និង សោណទណ្ឌសូត្រ

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ​

សីលក្ខន្ធវគ្គ

 

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ ទី១

 014

ការធ្វើពីជគាម និង ភូតគាម ឲ្យវិនាសជាដើម

១៣

 014

ការប្រកបល្បែងបាស្កាជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទ

១៥

 014

ការប្រកបនូវវត្ថុជាទីតាំងនៃការស្អិតស្អាង​រាងកាយ

១៧

 014

និយាយអំពីពាក្យប្រណាំងប្រជែង

១៩

 014

ការពោលកុហក និង​ការពោលរាក់ទាក់ ជាដើម

២១

 014

តិរច្ឆានវិជ្ជា

២៣

 014

ការកំណត់នូវចំណែកនៃខន្ធខាងដើម បុព្វេនិវាសានុស្សតិ

៣១

 014

ការកំណត់នូវចំណែកនៃខន្ធខាងដើម ហេតុ ៤ យ៉ាង

៤៣

 014

ការកំណត់នូវចំណែកនៃខន្ធខាងដើម ប្រកបដោយ អមរាវិក្ខេបទិដ្ឋិ

៦៣

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ ប្រកបដោយ អធិច្ចសមុប្បន្នទិដ្ឋិ

៧១

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ ប្រកបដោយ អបរន្តកប្បទិដ្ឋិ

៧៥

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ ប្រកបដោយ ខន្ធមាឃតនទិដ្ឋិ ជាអសញ្ញីវាទ

៧៧

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ ប្រកបដោយ ខន្ធមាឃតនទិដ្ឋិ ជានេវសញ្ញី នាសញ្ញីវាទ

៧៩

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ ឧច្ឆេទវាទ

៨៣

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ ទិដ្ឋិធម្មនិព្វានវាទ

៨៧

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ សស្សតវាទ

៩៣

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ អមរាវិក្ខេបទិដ្ឋិ  ជាដើម

៩៥

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ ខន្ធមាឃតនទិដ្ឋិ ជាដើម

៩៧

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ  បុព្វន្តាបរន្តកប្បទិដ្ឋិ ជាដើម

៩៩

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ  អបរន្តកប្បទិដ្ឋិ ជាដើម

១០៧

 014

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ  បុព្វន្តាបរន្តកប្បទិដ្ឋិ ជាដើម

១០៩

 014

សមញ្ញផលសូត្រ  ទី ២​

១១៤

 014

រឿងព្រះបាទ អជាតសត្តុ

១១៥

 014

ការសួរអំពីផលនៃ សមណប្បដិបត្តិ ដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯង

១២៣

 014

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ បូរណៈ

១២៥

 014

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ មក្ខលិ

១២៩

 014

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ អជិតៈ

១៣៥

 014

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ បកុធៈ

១៣៩

 014

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ  និគណ្ធៈ

១៤១

 014

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ សញ្ជ័យ

១៤៣

 014

ការសួរអំពីផលនៃ សមណប្បដិបត្តិ ដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯង

១៤៧

 014

សមញ្ញផលសូត្រ  សីលក្ខន្ធកថា មជ្ឈិសីលំ

១៦១

 014

សមញ្ញផលសូត្រ  សីលក្ខន្ធកថា មហាសីលំ

១៦៩

 014

សមញ្ញផលសូត្រ  សេចក្តីសង្រួម  ក្នុងឥន្ទ្រយ

១៧៧

 014

សមញ្ញផលសូត្រ  សតិសម្បជញ្ញៈ  សេចក្តីសន្តោស

១៧៩

 014

សមញ្ញផលសូត្រ  សេចក្តីឧបមានៃ នីវរណធម៌ ទាំង ៥

១៨១

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   ទុតិយជ្ឈាន សេចក្តីប្រៀបដោយអន្លង់ទឹក

១៨៧

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   តតិយជ្ឈាន

១៨៨

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   ចតុត្ថជ្ឈាន

១៨៩

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   ការបង្អោនទៅដើម្បី ញាណទស្សនៈ

១៩១

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   ការនិម្មិតនូវកាយ ដែលសម្រសចអំពីចិត្ត

១៩៣

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   ញាណជាគ្រឿងតាក់តែង ឫទ្ធិ

១៩៥

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   ចេតោបរិយញ្ញាណ

១៩៩

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ

២០១

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   ចតូបបាតញ្ញាណ

២០៥

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   អាសវក្ខយញ្ញាណ

២០៩

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   ការទ្រង់សំដែងព្រះអង្គជាឧបាសករបស់ព្រអជាតសត្តុ

២១១

 014

សមញ្ញផលសូត្រ   ការទ្រង់អនុមោទនារបស់ព្រះបាទ អជាតសត្តុ

២១៣

 014

អម្ពដ្ឋសូត្រ ទី ៣

២១៥

 014

រឿង អម្ពដ្ឋមាណព

២១៧

 014

ការពោលបន្តុះបង្អាប់ថាជា ពូជគហបតី ជាគំរប់ ២ និង គំរប់​ ៣

២២៥

 014

ពោលអំពី សក្យវង្ស

២២៧

 014

ការញាំញីដោយពាក្យថា កូនទាសី

២២៩

 014

ពោលអំពីវង្សរបស់ អម្ពដ្ឋមាណព

២៣១

 014

ការបរិបូណ៌ដោយវិជ្ជា និងចរណៈ

២៤១

 014

ប្រធាននៃសេចក្តី សាបសូន្យ នៃគុណសម្បទា គឺ វិជ្ជា និង​ចរណៈ

២៤៣

 014

ពួកឥសីដែលជាបុព្វបុរស

២៤៩

 014

មហាបុរិសលក្ខណៈ ២​ប្រការ

២៥៣

 014

រឿងព្រាហ្ម ឈ្មោះ បោក្ខរសាតិ

២៥៥

 014

សោណទណ្ឌសូត្រ ទី ៤

២៦៤

 014

កិត្តិសព្ទ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

២៦៧

 014

គុណកថារបស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍  ពុទ្ធគុណកថា

២៧៥

 014

សេចក្តីត្រិះរិះ របស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៧៩

 014

ការចូលទៅគាល់ ព្រះមានព្រះភាគនៃ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៨១

 014

សេចក្តីត្រិះរិះ របស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៨៣

 014

ការបញ្ញត្តិថាជាព្រាហ្មណ៍ មានអង្គ ៥

២៨៥

 014

ការបញ្ញត្តិថាជាព្រាហ្មណ៍ មានអង្គ ៣

២៨៧

 014

ការបញ្ញត្តិថាជាព្រាហ្មណ៍ មានអង្គ ២

២៨៩

 014

ការពោល តប ត របស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៩១

 014

ការពោលអំពីគុណ របស់ អង្គកមាណព

២៩៣

 014

ពោលអំពី សីល និង បញ្ញា

២៩៥

 014

សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍   សំដែងខ្លួនជាឧបាសក

២៩៧

 014

បំណងរបស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៩៩

 014