- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា   (លេខសៀវភៅបិដក : 024)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០២ សូមចុចលើពាក្យ   បញ្ចមភាគ ២៤   

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ បជ្ឈិមបណ្ណាសក

បញ្ចមភាគ ២៤

 (ព.. ២៥១៤) 

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បរិព្វាជកវគ្គ

 024

ចូឡវច្ឆគោត្តសូត្រ​ទី ១

 024

ការពោលបង្កាច់ដោយពាក្យមិនពិត

 024

គហិសញ្ញោជនៈ

 024

ការទ្រង់ព្យាករណ៍ថាលទ្ធិរបស់តិរ្ថិយថាសូន្យ

 024

អគ្គិវច្ឆគោត្តសូត្រ​ទី ២

 024

ទិដ្ឋិ ១០​ប្រការ

 024

ការទ្រង់សំដែងសេចក្តីឃើញយ៉ាងព្រៃស្បាតជាដើម

១៥

 024

ការសួរអំពី វិមុត្តិ

១៧

 024

ការសួរអំពី ការឆេះ និង​ការរលត់ភ្លើង

១៩

 024

ការលះបង់ នូវខន្ធ

២១

 024

ការពោល​សរសើរ ព្រះធម្មទេសនា

២៣

 024

មហាវច្ឆគោត្តសូត្រទី ៣

២៥

 024

 ​ធម៌ ១០​ប្រការ

២៧

 024

ការសួរ អំពី ឧបាសក

២៩

 024

ការសួរ អំពី ឧបាសិកា

៣១

 024

ការបានបំពេញធម៌

៣៣

 024

ការពោល​សរសើរ ព្រះធម្មទេសនា

៣៧

 024

អានុភាពនៃ ឫទ្ធិ

៣៩

 024

បរចិត្តវិជ្ជា

៤១

 024

ចុតូបបាតវិជ្ជា

៤៣

 024

ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៤៥

 024

ការទ្រង់សរសើរវច្ឆគោត្តភិក្ខុ

៤៧

 024

ទីឃនខសូត្រ ទី ៤

៤៨

 024

វាទ និង ទិដ្ខិ របស់ សមណព្រាហ្មណ៍ពួកមួយ

៤៩

 024

ការលះបង់នូវទិដ្ឋិ

៥១

 024

ការពិចារណានូវរាងកាយ

៥៥

 024

ការនឿយណាយក្នុងវេទនា ៣

៥៧

 024

ការសំដែងខ្លួនជាឧបាសក

៥៩

 024

មាគណ្ឌិយសូត្រទី ៥

៦០

 024

កិត្តិសព្ទរបស់ព្រះមានព្រះភាគ

៦១

 024

ស្តេចចូលទៅកាន់រោងភ្លើង

៦៣

 024

ការពោលអំពី អាយតនៈ មាន អាយតនៈ  គឺ ចក្ខុ​ជាដើម

៦៥

 024

ការពោលអំពី អាយតនៈ មាន  រូបាយតនៈ ​ជាដើម

៦៧

 024

សេចក្តី ប្រៀបដូច កាម ជាទិព្វ

៦៩

 024

សេចក្តី ប្រៀបដូច បុរស កើតឃ្លង់​ទី ១

៧៣

 024

សេចក្តី ប្រៀបដូច បុរស កើតឃ្លង់​ទី ២

៧៥

 024

សេចក្តី ប្រៀបដូច បុរស កើតឃ្លង់​ទី ៣

៧៧

 024

កាមតណ្ហា

៧៩

 024

សេចក្តី ប្រៀបដូច បុរស ខ្វាក់ពី កំណើត

៨១

 024

គាថាសម្រាប់​បុថុជ្ជន

៨៣

 024

សេចក្តីអារាធនា​នៃមាគណ្ឌិយ បរិព្វាជក

៨៥

 024

ការពោល​សរសើរ ព្រះធម្មទេសនា

៨៩

 024

មាគណ្ឌិយ ភិក្ខុ បានសម្រេច ព្រះ អរហន្ត

៩១

 024

សន្ទកសូត្រ​ទី ៦

៩២

 024

តិរច្ឆាន កថា

៩៣

 024

ធម្មីកថា

៩៥

 024

ការពោលអំពី វាទៈ​និង ទិដ្ឋិ

៩៧

 024

អព្រហ្ម ចរិយវាស  ទី ១

៩៩

 024

អព្រហ្ម ចរិយវាស  ទី ២

១០៣

 024

អព្រហ្ម ចរិយវាស  ទី ៣

១០៥

 024

អព្រហ្ម ចរិយវាស  ទី ៤

១០៩

 024

ព្រហ្ម ចរិយធម៌  ទី ១

១១៥

 024

ព្រហ្ម ចរិយធម៌  ទី ៣

១១៩

 024

ព្រហ្ម ចរិយធម៌  ទី ៤

១២១

 024

ពុទ្ធគុណកថា

១២៣

 024

វិជ្ជា ៣ ប្រការ

១២៥

 024

ការមិនប្រព្រឹត្តិល្មើសនូវហេតុ   ៥​ ប្រការ

១២៧

 024

សេចក្តីប្រៀបដូចបុរស​កំបុត​ដៃ​ជើង

១២៩

 024

ទី បំផុតនៃ សូត្រ

១៣១

 024

មហាសកុលុទាយិសូត្រ​ទី ៧

១៣២

 024

តិរច្ឆានកថា

១៣៣

 024

ការក្រាបបង្គំទូលអំពី​អន្តរាកថា

១៣៥

 024

សេចក្តីមិនគោរពដល់គ្រូទាំង​៦

១៣៧

 024

សេចក្តីគោរពដល់​ព្រះសាស្តា

១៤១

 024

ការពោលអំពីធម៌ ទី ១ ក្នុងពួកធម៌ ៥

១៤៣

 024

ការពោលអំពីធម៌ ទី ៣​-

១៤៥

 024

ការមាន អាហារតិច

១៤៧

 024

សេចក្តី សន្តោស

១៤៩

 024

ធម៌ ទី​១

១៥៣

 024

ធម៌ ទី ៣

១៥៥

 024

ធម៌ ទី ៤

១៥៧

 024

សម្មប្បធាន ៤

១៥៩

 024

ពោជ្ឈង្គធម៌​៧​ប្រការ

១៦១

 024

វិមោក្ខ ៨​ប្រការ

១៦៣

 024

អភិកាយតនៈ ទាំង ៨

១៦៥

 024

ឈាន ទាំង ៤

១៦៩

 024

ទុតិយជ្ឈាន

១៧១

 024

ចតុត្ថជ្ឈាន

១៧៣

 024

មនោមយិទ្ធិ

១៧៥

 024

ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ

១៧៧

 024

ទិព្វសោតធាតុញ្ញាណ

១៧៩

 024

ចេតោបរិយញ្ញាណ

១៨១

 024

បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ

១៨៣

 024

ទិព្វចក្ខុញ្ញាណ

១៨៥

 024

ធម៌ ទី ៥

១៨៧

 024

សមណបុណ្ឌិកសូត្រ ទី ៨

១៨៨

 024

តិរច្ឆានកថា

១៨៩

 024

វាទៈនៃ បរិព្វាជក

១៩១

 024

វាទៈ​នៃព្រះមានព្រះភាគ

១៩៣

 024

ធម៌ ១០ ប្រការ

១៩៥

 024

ការពោលអំពី សីល ជា​អកុសល

១៩៧

 024

ការពោលអំពី សីល ជា​ កុសល

១៩៩

 024

ការពោលអំពី  សង្កប្បៈ ជា កុសល

២០១

 024

អសេក្ខធម៌ ១០​ប្រការ

២០៣

 024

ចូឡសកុលុទាយិសូត្រ​ទី ៩

២០៥

 024

ការក្រាបបង្គំទូលអំពីរឿងរាវនៃបរិស័ទ

២០៧

 024

ការពោលអំពីប្រស្នាប្រារព្ធ ទីបំផុតខាងដើម និង ខាងចុង

២០៩

 024

សេចប្រៀបដូចបុរសអ្នកប្រាថ្នានាង ជនបទកល្យាណី

២១៣

 024

សេចក្តីប្រៀបដូចពន្លឺអម្ពិលអម្ពែកដែលជា តិមិជាតិ

២១៥

 024

សេចក្តីប្រៀបដូចពន្លឺព្រះចន្ទ ក្នុងថ្ងៃ ១៥​កើត

២១៧

 024

ការសួរអំពីសេចក្តីសុខដោយចំណែក មួយ

២១៩

 024

ការសួរអំពីសេចក្តីសុខ និង ទុក្ខ

២២១

 024

ការសួរអំពីលោកដែលមានសេចក្តីសុខដោយចំណែកមួយ

២២៣

 024

រូបជ្ឈាន ៤

២២៥

 024

ញាណ ៣ ប្រការ

២២៧

 024

ការក្រាបបង្គំទូលសូមផ្នួស

២២៩

 024

វេខណសសូត្រទី ១០

២៣១

 024

ការសួរអំពីពន្លឺដែលថ្លៃថ្លា

២៣៣

 024

ការសួរអំពីពន្លឺ ទាំងពីរ

២៣៥

 024

ការពោលសរសើរ សេចក្តីសុខ​ដែលជាកំពូល​នៃកាម

២៣៩

 024

ការពោលអំពី ទីបំផុត​ ខាងដើម និង ខាងចុង

២៤១

 024

ទីបំផុតនៃ បរិព្វាជកវគ្គ

២៤៣

 024

រាជវគ្គ

២៤៥

 024

ឃដិការសូត្រ ទី ១

២៤៥

 024

រឿងរ៉ាវធ្លាប់មានមកហើយ

២៤៥

 024

ការបបួល ជោតិបាលមាណព

២៤៧

 024

ការចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ថ

២៥១

 024

បំណងរបស់ ជោតិបាលមាណព

២៥៣

 024

រឿងព្រះរាជាដែនកាសី ​ទ្រង់ព្រះនាម កិកិ

២៥៥

 024

ស្តេចចូលទៅកាន់ព្រះរាជដំណាក់ព្រះបាទ កិកិ

២៥៧

 024

ការទ្រង់សរសើរឃដិការស្មូនឆ្នាំង

២៥៩

 024

ការត្រេកអរចំពោះ ភាសិត

២៦៧

 024

រដ្ឋបាលសូត្រ ទី ២

២៦៨

 024

ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២៦៩

 024

ការទូលសូមបព្វជ្ជា

២៧១

 024

ការពោលលា​មាតា​បិតា

២៧៣

 024

ការពោលអង្វរ រដ្ឋបាលកុលបុត្រ

២៧៥

 024

ការពោលអង្វរ មាតា បិតា

២៧៧

 024

ការអនុញ្ញាត​ឲ្យទៅបួស

២៧៩

 024

ការបានសម្រេចព្រះ អរហត្ត

២៨១

 024

ការប្រាប់ដំណឹងព្ររដ្ឋបាល

២៨៣

 024

ការចូលទៅកាន់លំនៅរបស់បិតា

២៨៥

 024

គាថាជាទីសង្វេគ

២៨៩

 024

ស្តេចចូលទោរកព្រះរដ្ឋបាល

២៩១

 024

ការពោលអំពីសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជរា

២៩៣

 024

ការពោលអំពីសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះ ភោគ

២៩៥

 024

ធម្មុទេ្ទស ៤ ប្រការ

២៩៧

 024

ការពោលអំពី ធម្មុទ្ទេស ទី ១

២៩៩

 024

ការពោលអំពី ធម្មុទ្ទេស ទី ២

៣០១

 024

ការពោលអំពី ធម្មុទ្ទេស ទី ៣

៣០៣

 024

ការពោលអំពី ធម្មុទ្ទេស ទី ៤

៣០៥

 024

និគមគាថា

៣០៧

 024

មឃទេវសូត្រ ទី ៣

៣១១

 024

រឿងព្រះបាទ មឃទេវៈ

៣១៣

 024

បុព្វជ្ជា នៃព្រះបាទ មឃទេវៈ

៣១៥

 024

ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅព្រះរាជបុត្រច្បង

៣១៧

 024

បុព្វជ្ជា នៃ ព្រះរាជបុត្រ ព្រះបាទមឃទេវៈ

៣១៩

 024

ការចំរើន​ព្រហ្មវិហារ​ទាំង​៤

៣២១

 024

ព្រះឥន្ទ្រមានព្រះរាជបំណងចង់ឃើញ ព្រះបាទ​និមិរាជ

៣២៣

 024

ការនាំចូលទៅកាន់រោង សុធម្មា

៣២៥

 024

ទ្រង់មានព្រះរាជបណ្តាំនឹងខ្មាន់ព្រះកេស

៣២៧

 024

ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅព្រះរាជបុត្រច្បង

៣២៩

 024

ភាវៈ ជាបុរស ថោកថយ

៣៣១

 024

កល្យាណវត្ត

៣៣៣

 024

បធុរសូត្រ ទី៤

៣៣៥

 024

ប្រស្នាប្រារព្ធវណ្ណៈទាំង ៤

៣៣៧

 024

ភាវៈនៃវណ្ណៈ ទាំង ៤ ស្មើៗគ្នា

៣៤១

 024

ប្រស្នាប្រារព្ធវណ្ណៈទាំង ៤ ដែលជាចោរ

៣៤៧

 024

ប្រស្នាប្រារព្ធវណ្ណៈទាំង ៤ ​ដែលជា សមណៈ

៣៤៩

 024

ការទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះមហា កច្ចានៈ

៣៥១

 024

ការប្រកាស់ខ្លួនជាឧបាសក

៣៥៣

 024

ពោធិរាជកុមារសូត្រ ​ទី ៥

៣៥៤

 024

ការទ្រង់ទទួលនិមន្តដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែក

៣៥៥

 024

ស្តេចចូលទៅកាន់និវេសន៍ របស់ព្រះ រាជកុមារ

៣៥៧

 024

ស្តេចចូលទៅរកអាឡារតាបស

៣៥៩

 024

ស្តេចចូលទៅរកឧទ្ទកតាបស

៣៦៥

 024

ឧបមាទី ១

៣៦៩

 024

ឧបមាទី ២

៣៧១

 024

ឧបមាទី ៣

៣៧៣

 024

អប្បានកជ្ឈាន

៣៧៥

 024

ការផ្តាច់អាហារ

៣៨១

 024

ការមានអាហារតិច

៣៨៣

 024

វេទនាដ៏ខ្លោចផ្សា

៣៨៥

 024

ការទ្រង់សោយអាហារដ៏គ្រោតគ្រាត

៣៨៧

 024

អាសវក្ខយញ្ញាណ

៣៨៩

 024

ភាវៈជាអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិច

៣៩១

 024

ព្រហ្មក្រាបបង្គំទូល អារាធនា

៣៩៣

 024

ពពួកសត្វមានសេចក្តីប្រៀបដូចផ្កាឧប្បល ៣​យ៉ាង

៣៩៥

 024

ការទ្រង់ប្រារព្ធអំពី បឋម ធម្មទេសនា

៣៩៧

 024

ការទ្រង់ចួបនឹងឧបកាជីវក

៣៩៩

 024

ស្តេចចូលទៅរក បញ្ចវគ្គិយភិក្ខុ

៤០១

 024

ប្រស្នាប្រារព្ធមគ្គព្រហ្មចរិយៈ

៤០៧

 024

ការទ្រង់សាកសួរអំពីការឡើងជិះដំរី

៤០៩

 024

អង្គនៃសេចក្តីព្យាយាម ៥​ប្រការ

៤១១

 024

ការប្រកាសព្រះអង្គជាឧបាសក

៤១៥

 024

អង្គុលិមាលសូត្រ ទី ៦

៤១៨

 024

ការទូលឃាត់ព្រះមានព្រះភាគ

៤១៩

 024

ការទ្រង់សម្តែង ឫទ្ធិ

៤២១

 024

សេចក្តីត្រិះរិះ នៃអង្គុលិមាលចោរ

៤២៣

 024

ព្រះបាទបសេនទិស្តេចចូលទៅគាល់ព្រះមានបុណ្យ

៤២៥

 024

ការទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញអង្គុលិមាលភិក្ខុ

៤២៧

 024

ការក្រាបបង្គំលាព្រះមានព្រះភាគ

៤២៩

 024

សច្ចវាចារបស់អង្គុលិមាលភិក្ខុ

៤៣១

 024

ការទ្រង់គ្រវែងដុំដី និង ដម្បងជាដើម

៤៣៣

 024

ឧទ្ទានរបស់ព្រះអង្គុលិមាល

៤៣៥

 024

បិយជាតិកសូត្រ ទី ៧

៤៣៩

 024

ពួកអ្នកលេងល្បែងភ្នាល់

៤៤១

 024

ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហៅព្រះនាង​មល្លិកា

៤៤៣

 024

ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៤៤៥

 024

ការពោលអំពីរឿងធ្លាប់មានមកហើយ

៤៤៧

 024

ប្រស្នាប្រារព្វសត្តសង្ខារ ជាទីស្រឡាញ់

៤៥១

 024

ឧទានរបស់ព្រះបាទ បសេនទិកោសល

៤៥៥

 024

ពាហិតិយសូត្រ​ទី ៨

៤៥៦

 024

ព្រះបាទ បសេនទិ ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹង​បុរសម្នាក់

៤៥៧

 024

ប្រស្នាប្រារព្ធ កាយ វចី មនោ សមាចារ

៤៥៩

 024

ការលះបង់នូវ​អកុសលធម៌ទាំងពួង

៤៦៣

 024

ប្រស្នាប្រារព្ធ កុសលធម៌ទាំងពួង

៤៦៥

 024

ការទទួលសំពត់ ពាហិតិកា

៤៦៧

 024

ការបានឃើញ ព្រះ អានន្ទ

៤៦៩

 024

ធម្មចេតិយសូត្រទី ៩

៤៧០

 024

ស្តេចចូលទៅកាន់សួនច្បារ

៤៧១

 024

ស្តេចចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៤៧៣

 024

ការពោលអំពីការយល់ធម៌

៤៧៥

 024

ធម្មចេតិយភាសិត

៤៨៧

 024

កណ្ណកត្ថលសូត្រ ទី ១០

៤៨៨

 024

ចតុវណ្ណវិសេសបុច្ឆា

៤៨៩

 024

អង្គនសសេចក្តីព្យាយាម ៥

៤៩៧

 024

ទេវប្បញ្ហា

៥០១

 024

បសេនទិកោសលបុច្ឆា

៥០៥

 024

ឧទ្ទាន

៥០៧

 024