- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 044)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤៤ សូមចុចលើពាក្យ បញ្ចមភាគ៤៤

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ចកនិបាត

បញ្ចមភាគ

៤៤

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បឋមបណ្ណាសក

44

សេក្ខពលវគ្គ ទី ១

44

ពលវគ្គ ​ទី ២

១៨

44

បញ្ចង្គិកវគ្គ ​ទី ៣

២៨

44

សុមន វគ្គ ​ទី ៤

៦៣

44

មុណ្ឌរាជវគ្គ ​ទី ៥

៨៩

44

ទុតិយបណ្ណាសក

១៣០

44

នីវរណវគ្គ ទី១

១៣០

44

សញ្ញាវគ្គ ទី ២

១៦២

44

យោធាជីវវគ្គ ទី ៣

១៧២

44

ថេរវគ្គ ទី ៤

២៣២

44

កកុធវគ្គ ទី ៥

២៤៦

44