- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 087)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨៧ សូមចុចលើពាក្យ បឋមភាគ ៨៧

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

**********************************************************************************

 

អភិធម្មបិដក

យមក

បឋមភាគ ៨៧

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មូលយមកៈ

 

87

ឧទ្ទេសវារៈ

87

និទ្ទេសវារៈ

១០

87

កុសលធម៌និទ្ទេស

១០

87

ខន្ធយមកៈ

១៤

87

បណ្ណត្តិវារៈ

១៩

87

 

២៣

87

ខន្ធយមកៈ

 

87

បណ្ណត្តិវារៈ

២៨

87

ឧទ្ទេសវារៈ

២៨

87

និទ្ទេសវារៈ

៣៤

87

បទសោធនវារៈ

៣៤

87

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

៣៥

87

សុទ្ធក្ខន្ធវារៈ

៤៣

87

សុទ្ធក្ខន្ធមូលចក្កវារៈ

៤៥

87

បវត្តវារៈ

៥៣

87

ឧប្បាទវារៈ

៥៣

87

និរោធវារៈ

៧៨

87

ឧប្បាទនិរោធវារៈ

១០០

87

បរិញ្ញាវារៈ

១២០

87

អាយតនយមកៈ

 

87

បណ្ណត្តិវារៈ

១២៥

87

ឧទ្ទេសវារៈ

១២៥

87

និទ្ទេសវារៈ

១៣១

87

បទសោធនវារៈ

១៣១

87

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

១៣៥

87

សុទ្ធាយតនវារៈ

១៣៧

87

សុទ្ធាយតនមូលចក្កវារៈ

១៣៩

87

បតត្តិវារៈ

១៤១

87

ឧប្បាទវារៈ

១៤១

87

និរោធវារៈ

២៦៩

87

ឧប្បាទនិរោធវារៈ

៣៦៨

87

បរិញ្ញាវារៈ

៤២៥

87